1577/1994

Utfärdat i Helsingfors den 31 december 1994

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om kontroller som skall utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har med stöd av 1 a §, 8 § 3 mom., 11 och 12 §§ förordningen om bekämpande av djursjukdomar vid import och export av djur och vissa andra varor (489/94), av dem 1 a § sådan den lyder i förordning av den 31 december 1994 (1570/94), beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller kontroller som i syfte att bekämpa djursjukdomar skall utföras i Finland i fråga om följande djur och varor som levereras från Europeiska unionens medlemsstater (medlemsstat) till Finland och från Finland till andra medlemsstater:

1) nötkreatur samt sperma och embryon av nötkreatur,

2) svin, inklusive farmuppfödda vildsvin och sperma av svin,

3) får och getter,

4) hästar, dock så att endast föreskrifterna i 3-6 och 10 §§ tillämpas på registrerade hästar,

5) andra hov- och klövdjur än de som avses i 1-4 punkten,

6) höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, änder, gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns, strutsar och emuer samt för ruvning avsedda ägg och kläckningsägg av dessa fjäderfäarter,

7) andra fåglar än de som avses i 6 punkten, om det krävs att de skall vara åtföljda av ett officiellt veterinärintyg,

8) levande fiskar, skaldjur eller blötdjur samt deras könsceller med undantag av tropiska akvariefiskar, -skaldjur och -blötdjur och deras könsceller,

9) apor,

10) bin,

11) harar och kaniner, om det krävs att de skall vara åtföljda av ett officiellt veterinärintyg,

12) hundar och katter, om det krävs att de skall vara åtföljda av ett officiellt veterinärintyg,

13) äggceller och embryon av svin, hästar, får och getter,

14) sperma av hästar, får och gätter, samt

15) odlingar av patogena mikrober.

Vid handel på den inre marknaden med följande djur och varor skall 3 § 2 mom. och 11 § i detta beslut tillämpas:

1) illrar, minkar och rävar,

2) hundar och katter, som inte behöver vara åtföljda av ett officiellt veterinärintyg,

3) fåglar, som inte behöver vara åtföljda av ett officiellt veterinärintyg,

4) harar och kaniner, som inte behöver vara åtföljda av ett officiellt veterinärintyg,

5) mjölk och mjölkprodukter, som inte är avsedda att användas som livsmedel,

6) skinn och hudar,

7) foder för sällskapsdjur, som har tillverkats av animaliskt avfall,

8) ben, horn, hovar och klövar samt produkter som har tillverkats av dem,

9) köttmjöl, köttbenmjöl och benmjöl,

10) blod och blodprodukter av animaliskt ursprung,

11) serum av häst,

12) animaliska råvaror avsedda för tillverkning av djurfoder,

13) biprodukter, som är avsedda att användas i biodling,

14) obehandlade jakttrofeer,

15) gödsel av animaliskt ursprung, samt

16) obehandlad ull, obehandlat djurhår och -borst och obehandlade fjädrar.

Detta beslut gäller inte sällskapsdjur som överskrider gränsen mellan två medlemsstater i en fysisk persons följe, om det inte är fråga om kommersiell verksamhet. Med sällskapsdjur avses följande djur som hålls som sällskapsdjur:

1) hundar och katter,

2) gnagare,

3) kaniner,

4) pälsdjur,

5) kräldjur,

6) groddjur,

7) insekter, dock inte bin,

8) spindeldjur, samt

5) tropiska akvariefiskar, -skaldjur och -blötdjur.

Utan hinder av vad som ovan föreskrivs tillämpas 5 §, 6 § 3 mom. och 10 § på alla djur och varor som nämns i 1 § förordningen om bekämpande av djursjukdomar vid import och export av djur och vissa andra varor (489/94).

Om kontroller och inspektioner som gäller avel, djurskydd eller som utförs av naturvårdsskäl stadgas särskilt.

2 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) kontroll fysisk inspektion av djur och varor eller någon annan formalitet som syftar till att trygga människors eller djurs hälsa,

2) gård en djurhållningsenhet där djur förvaras eller hålls regelbundet,

3) anläggning ett företag som producerar, lagrar, förädlar eller behandlar varor som avses i detta beslut,

4) tjänsteveterinär läns- eller kommunalveterinären,

5) Animomeddelande uppgifter om djuret som skall meddelas den behöriga myndigheten i den medlemsstat som utgör djurförsändelsens bestämmelseort,

6) djur som är mottagligt för sjukdom djur som kan drabbas av en viss smitta oberoende av om det insjuknar eller inte, samt med

7) tredje land ett land utanför Europeiska unionen.

3 §
Kontroller på avgångsorten

Tjänsteveterinären skall kontrollera de djur och varor som nämns i 1 § 1 mom. innan de levereras från Finland till någon annan medlemsstat. Vid kontrollen skall det klargöras att djuret eller varan uppfyller de hälsokrav som veterinär- och livsmedelsavdelningen meddelar separat.

Vidare skall tjänsteveterinären säkerställa att de djur och varor som nämns i 1 § 1 och 2 mom. kommer från en gård eller en anläggning som står under regelbunden uppsikt av tjänsteveterinär enligt särskilda anvisningar av veterinär- och livsmedelsavdelningen och att djuren och varorna i alla produktions- och försäljningsskeden uppfyller de hälsokrav som anges i Europeiska gemenskapens rättsakter.

Nötkreatur, svin, får och getter skall i samband med kontrollen märkas med ett av veterinär- och livsmedelsavdelningen godkänt öronmärke, om de inte har märkts redan tidigare.

4 §
Hälsointyg och andra handlingar

I samband med kontrollen utfärdar tjänsteveterinären hälsointyg eller annan handling enligt djurarten i fråga för det djur eller den vara som nämns i 1 § 1 mom. Intyget eller handlingen skall åtfölja djuret som exporteras till den andra medlemsstaten. Intygsblanketter fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning.

Hälsointyget eller den handling av annat slag som tjänsteveterinären har utfärdat skall vid transporten alltid åtfölja de djur och varor som är avsedda för export.

5 §
Exportrestriktioner

Ett djur som är mottagligt för sjukdomen i fråga eller en vara som härrör från ett sådant djur får inte ha sitt ursprung på en sådan gård eller anläggning eller ett sådant område som omfattas av begränsningar på grund av misstanke, utbrott eller förekomst eller vidtagande av skyddsåtgärd som gäller följande sjukdomar:

1) mul- och klövsjuka,

2) klassisk svinpest,

3) afrikansk svinpest,

4) vesikulär svinsjuka (SVD),

5) Newcastlesjuka,

6) boskapspest,

7) Peste des petits ruminants (PPR),

8) vesikulär stomatit,

9) Bluetongue,

10) afrikansk hästpest,

11) Equine viral encephalomyelitis,

12) Teschensjuka,

13) hönspest,

14) koppor hos får och get,

15) Lumpy skin disease,

16) Rift Valley fever, samt

17) elakartad lungsjuka hos nötkreatur.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller också begränsande föreskrifter på grund av misstanke, utbrott eller förekomst eller tillämpning av skyddsåtgärd som gäller någon annan sjukdom än de som avses i 1 mom.

När ett djur som är mottagligt för sjukdom eller en vara som härrör från ett sådant djur exporteras från Finland till någon annan medlemsstat skall dessutom beaktas de tilläggsgarantier som den mottagande medlemsstaten har fått eller den mottagande medlemsstatens ställning som ett område vilket är fritt från sjukdomen eller från vaccinering.

Det är inte tillåtet att från Finland till andra medlemsstater leverera:

1) djur eller varor som i syfte att utrota någon sjukdom som inte nämns i 1 mom. skall slaktas eller destrueras enligt en nationell utrotningsplan, eller

2) djur eller varor som inte annars kan saluföras av skäl som hänför sig till människors eller djurs hälsa.

Föreskrifterna i denna paragraf gäller i tillämpliga delar alla djur och varor som avses i 1 § förordningen om bekämpande av djursjukdomar vid import och export av djur och vissa andra varor.

6 §
Transport och transitering

Djur- och varuförsändelserna skall grupperas i separata försändelser enligt bestämmelseort, om flera bestämmelseorter ingår i transporten. Hälsointyget och handlingen av annat slag skall åtfölja varje försändelse under hela transporten.

När ett djur eller en vara som avses i 1 § 1 mom. och som överensstämmer med Europeiska gemenskapens rättsakter exporteras från en annan medlemsstat till ett tredje land via Finland skall transporten ske under tullövervakning, till dess att transporten har lämnat Finlands territorium. Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning kan i brådskande fall bevilja djurtransporter som sker via Finland dispens från tullövervakning, om dispensen behövs för att säkerställa djurets välbefinnande.

När djur eller varor som inte överensstämmer med Europeiska gemenskapens bestämmelser transporteras från en annan medlemsstat till ett tredje land via Finland, skall veterinär- och livsmedelsavdelningen ha beviljat transiteringstillstånd för transporten.

7 §
Animoanmälan

Den tjänsteveterinär som har utfärdat hälsointyget och/eller handlingen av annat slag som åtföljer ett i 1 § 1 mom. avsett djur skall omedelbart efter att intyget eller handlingen har utfärdats meddela länsveterinären i det berörda länet de uppgifter som behövs med tanke på Animomeddelandet. Om länsveterinären inte kan anträffas skall tjänsteveterinären sända meddelandet till det närmaste Animoställe i länet som sköts av en kommunalveterinär. Animoställena anges i bilaga I.

Animomeddelandet skall innehålla följande uppgifter:

1) avsändarens namn, adress och postnummer,

2) mottagarens namn, adress och postnummer,

3) den medlemsstat som utgör bestämmelseorten,

4) djurslag och antalet djur, samt

5) det nummer och datum som tjänsteveterinären har antecknat i hälsointyget.

Den länsveterinär eller kommunalveterinär som har tagit emot Animoanmälan skall omedelbart sända Animomeddelandet vidare till den behöriga myndigheten i den medlemsstat som utgör djurförsändelsens bestämmelseort.

8 §
Kontroller på mottagarstället

Kontroll utförs på mottagarstället på förordnande av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning. Kontroll kan också utföras under transporten, om veterinär- och livsmedelsavdelningen eller veterinärmyndigheten på bestämmelseorten har anledning att misstänka att djuret eller varan inte uppfyller kraven i detta beslut.

Besiktningsveterinären skall utgående från hälsointyg eller andra medföljande handlingar kontrollera att djur som införs från andra stater för att slaktas uppfyller kraven. Slakteriet får inte ta emot för slakt sådana djur som inte uppfyller kraven.

Som mottagare av djur betraktas också köpmän som idkar förmedling av djur samt tillfälliga lossningsställen. Förmedlaren och det tillfälliga lossningsstället skall ha ett av länsveterinären godkänt utrymme för isolering av djur.

En köpman som förmedlar djur skall innan försändelsen delas och säljs kontrollera att djuren har märkts och att hälsointygen och de övriga handlingarna är i sin ordning. Köpmannen skall omedelbart underrätta veterinär- och livsmedelsavdelningen samt länsveterinären om förseelser och avvikelser och om observationer som tyder på djursjukdomar, och vid behov skall han kunna isolera djuren enligt länsveterinärens anvisningar.

Om djurförsändelsen lossas på ett tillfälligt lossningsställe under transporten skall hälsointyget och handlingen av annat slag i original åtfölja djuret eller djurgruppen, till dess att försändelsen når den mottagare som anges i intyget och handlingen.

Vad som bestäms i 4 och 5 mom. gäller i tillämpliga delar också andra varumottagare.

Tjänsteveterinären skall märka nötkreatur, svin, får och getter som levereras från andra medlemsstater till Finland. Vid märkningen används ett öronmärke som veterinär- och livsmedelsavdelningen har godkänt.

9 §
Förhandsanmälan

Den mottagare som nämns i hälsointyget eller handlingen av annat slag skall minst 24 timmar före införseln tillställa veterinär- och livsmedelsavdelningen en skriftlig förhandsanmälan om att djur eller varor som avses i 1 § 1 mom. kommer att anlända från en annan medlemsstat. Vilka djur och varor försändelsen innehåller, försändelsens ankomstplats och ankomsttid samt avgångsorten skall framgå av anmälan.

Mottagaren skall förvara hälsointyget och/eller handlingen minst fem år från ankomstdagen. Intyget och/eller handlingen skall visas för veterinärmyndigheten på begäran.

10 §
Åtgärder med anledning av fara som åsamkas människor eller djur

Om åtgärder som vidtas när ett djur eller en vara inte uppfyller kraven i detta beslut stadgas i 7 och 8 §§ förordningen om bekämpande av djursjukdomar vid import och export av djur och vissa andra varor (489/94).

Om hälsoaspekter som gäller människor eller djur tillåter detta, kan den som ansvarar för djuret eller varan dock välja vilken av följande åtgärder han vidtar:

1) djuret eller varan sköts eller behandlas under kommunalveterinärens eller länsveterinärens överinseende så, att bristen avhjälps,

2) djuret slaktas eller varan förstörs, eller

3) djuret eller varan återsänds till avsändarstaten med tillstånd av avsändarstatens veterinära myndigheter och så, att de medlemstater som transporten går igenom underrättas i förväg.

En högst två veckor lång tilläggstid för avhjälpande av en brist i hälsointyget eller handlingen skall beviljas på begäran, innan åtgärder enligt 1 eller 2 mom. tillgrips.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 1 § gäller föreskrifterna i denna paragraf alla djur och varor som avses i 1 § förordningen om bekämpande av djursjukdomar vid import och export av djur och vissa andra varor.

11 §
Registrering

De som importerar och exporterar sådana djur och varor som avses i 1 § 1 och 2 mom. skall ha registrerats av veterinär- och livsmedelsavdelningen.

Importörer och exportörer skall senast fem dagar före den första importen eller exporten anmäla om detta till veterinär- och livsmedelsavdelningen.

12 §
Kostnader

Den som ansvarar för djuret eller varan står för kostnaderna för återsändande av djur och varor samt för förvaring, isolering, slakt och destruering av djur.

13 §
Ersättningar och arvoden

I fråga om åtgärder enligt detta beslut som gäller till Finland levererade djur eller varor betalas till kommunalveterinären arvode och ersättning för resekostnader så som stadgas i förordningen om förrättningsarvoden för veterinärer (1269/89).

För kontroller som utförs på djur och varor vilka levereras från Finland till andra medlemsstater skall den som har begärt kontrollen betala ersättning till veterinären enligt vad som föreskrivs i veterinär- och livsmedelsavdelningens beslut om ersättning som utbetalas för åtgärder eller besiktningar som görs i samband med import- och exportkontroller samt frivilliga program för hälsokontroll av djur (15/EEO/94).

14 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

Rådets direktiv 90/425/EEG; EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 29

Helsingfors den 31 december 1994

Avdelningschef
Saara Reinius

Biträdande avdelningschef
Jaana Husu

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.