1576/1994

Utfärdat i Helsingfors den 31 december 1994

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om strukturpolitiska stöd för fiskerinäringen

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 och 10 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139 /94) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller sådana finansieringsstöd för utvecklande av fiskerinäringen som beviljas enligt Europeiska gemenskapens förordningar.

2 §
Behörig myndighet

I detta beslut avsedda stöd beviljas och utbetalas av landsbygdsnäringsdistriktet.

Jord- och skogsbruksministeriet kan dock i enskilda fall fatta beslut om beviljande av stöd, om projektets omfattning så förutsätter.

3 §
Beviljande av stöd

Stöd kan beviljas för i Europeiska gemenskapens förordningar och beslut fastställda ändamål inom ramen för de anslag som jord- och skogsbruksministeriet anvisar landsbygdsnäringsdistriktet.

4 §
Ansökan

Ansökan om stöd riktas till fiskerihushållningens ansvarsområde vid det landsbygdsnäringsdistrikt inom vars verksamhetsområde sökandens hemort är belägen.

Till ansökan skall fogas de utredningar som den myndighet som beviljar stödet anser vara nödvändiga.

5 §
Beslut

I beslut som gäller beviljande av stöd skall åtminstone nämnas de totala kostnaderna för projektet, den egna finansieringens andel av de totala kostnaderna, det totala beloppet för beviljat stöd samt särskilt Europeiska gemenskapens andel och den nationella andelen av det beviljade stödet, till vad stödet är avsett att användas, villkoren för beviljandet och utbetalningen, tidtabellen för utbetalningen, utbetalningssättet samt förutsättningarna för återkrav av stödet.

6 §
Utbetalning

Stödet kan utbetalas i en eller flera rater, dock i högst fyra rater, i den takt projektet fortskrider. Den sista raten, som skall uppgå till minst 20 procent av stödets totala belopp, får dock inte utbetalas förrän arbetet slutförts på ett godtagbart sätt.

Vid utbetalning av stödet skall en specifikation lämnas om hur stor del av det utbetalade beloppet som hänförs till det nationella stödet och hur stor del till gemenskapens stöd.

Stödmottagaren är skyldig att ge den beviljande myndigheten de utredningar som behövs för utbetalningen och för övervakningen av hur stödet används.

Utbetalningen av stöd kan avbrytas, om stödmottagaren inte uppfyller villkoren för utbetalning av stödet.

7 §
Utredningar om projektets fortskridande

Stödmottagaren skall före utbetalningen av respektive rat av stödet till den myndighet som beviljat stödet inlämna nödvändiga utredningar om hur projektet fortskridit för bekräftelse av att förutsättningarna för utbetalningen finns. Såsom utredning kommer i första hand i fråga ett sådant intyg över projektets fortskridande som utfärdats av behörig myndighet på grundval av utförd inspektion.

8 §
Övervakning

Jord- och skogsbruksministeriet och landsbygdsnäringsdistriktet eller av dessa bemyndigade representanter har rätt att i den omfattning övervakningen av stödets användning förutsätter granska stödmottagarens bokföring samt de förhållanden som utgör förutsättning för beviljande och utbetalning av stödet.

Stödmottagaren skall på begäran ge i 1 mom. avsedd myndighet de uppgifter som är nödvändiga för att användningen av stödet och uppfyllandet av villkoren för stödet skall kunna utredas samt för att uppgifter som givits i samband med ansökan om och utbetalning av stöd skall kunna kontrolleras.

9 §
Återkrav av stöd

Landsbygdsnäringsdistriktet beslutar om återkrav av finansieringsstöd med stöd av 9 § lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/94).

På det belopp som skall återbäras erläggs en årlig ränta beräknad från den dag respektive stödrat utbetalats samt, om återbäringen försenats, en dröjmålsränta enligt vad som föreskrivs i statsrådets beslut om allmänna föreskrifter angående statsbidrag och -understöd (490/65).

10 §
Behöriga landsbygdsnäringsdistrikt

De i 4 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om landsbygdsnäringsdistrikt (1532/92) nämnda landsbygdsnäringsdistrikten sköter om de uppgifter som enligt detta beslut ålagts landsbygdsnäringsdistrikten.

11 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 31 december 1994

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Tf. föredragande
Riitta Munukka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.