1575/1994

Utfärdat i Helsingfors den 31 december 1994

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för fiskerinäringen

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/94) beslutat:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller register som avses i 4 § lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139 /94).

För övervakning av den gemensamma fiskeripolitiken och statistikföring förs register över fiskefartyg, yrkesfiskare, fångst och fiskhandel.

2 kap.

Fiskefartygsregister

2 §
Fartyg som skall införas i fiskefartygsregistret

Fartyg och båtar vilka, i detta beslut benämns fartyg, som seglar under finsk flagg och som bedriver yrkesmässigt fiske på havsområdet skall införas i fiskefartygsregistret.

3 §
Uppgifter som skall införas i registret

I fiskefartygsregistret skall antecknas i kommissionens förordning (EG) nr 109/94 om gemenskapens register över fiskefartyg avsedda uppgifter om fartyget och det fiskelicens fartyget beviljats. I registret antecknas därutöver fartygsägarens eller, om ägarna är flera, envar ägares namn, yrke, personbeteckning, språkkod, hemadress och telefonnummer samt ägarens egendomsandel.

4 §
Indelning av fartygen

Fartygen indelas enligt deras huvudsakliga användningssätt vid fiske i tre grupper enligt följande:

1) grupp 1: trålare,

2) grupp 2: fartyg som fiskar lax med drivgarn och drivre, samt

3) grupp 3: övriga fartyg.

I fiskefartygsregistret infört fartyg skall ges ett igenkänningstecken som består av tre bokstäver samt en sifferdel. I igenkänningstecknets bokstavsdel ingår bokstäverna FIN och i sifferdelen en för var fartygsgrupp i löpande nummerordning given nummer. Framför numret placeras ytterligare en siffra som anger fartygets fartygsgrupp enligt 1 mom.

5 §
Registrering

Den som äger fartyget skall för fiske anmäla det till fiskefartygsregistret. Till ansökan skall fogas en till riktigheten styrkt kopia av en handling som visar övergången av äganderätten samt, i fråga om fartyg som skall besiktigas, även kopior av besiktningsinstrumenten.

Registreringen utförs av fiskerihushållningens ansvarsområde vid det landsbygdsnäringsdistrikt inom vars verksamhetsområde fartygets ägare bor.

Ifall fartyget är minst 15 meter långt skall fartyget även införas i det fartygsregister, som avses i fartygsregisterlagen (512/93). I fartygsregistret kan även ett mindre fartyg införas, om det är minst 10 meter långt.

6 §
Registerutdrag och fiskelicens

Över införandet av fartyget i fiskefartygsregistret utfärdas ett registerutdrag, som samtidigt tjänar som fiskelicens.

7 §
Uppsättande av fartygets namn, igenkänningstecken och hemort på fartyget

Om uppsättande av fartygets namn, igenkänningstecken och hemort på fartyg som införts i fiskefartygsregistret föreskrivs i kommissionens förordning (EEG) nr 1381/87 om fastställande av närmare bestämmelser för märkning och dokumentation av fiskefartyg.

8 §
Fiske med oregistrerat fartyg

Fartyget får inte användas för yrkesmässigt fiske förrän fartyget har införts i fiskefartygsregistret samt registerutdrag och fiskelicens utfärdats.

9 §
Avförande av fartyg ur fiskefartygsregistret

Ett fartyg avförs ur fiskefartygsregistret på grundval av anmälan av ägaren. Har fartyget förstörts eller överlåtits till utlandet, kan fartyget avföras ur registret utan anmälan. Fiskelicens som beviljats fartyget förfaller i och med att fartyget avförs ur registret.

10 §
Skyldighet att göra anmälan om ändringar till fiskefartygsregistret och justering av fiskefartygsregistret

Har ett registrerat fartyg förstörts eller överlåtits till utlandet eller om det inte längre används för yrkesmässigt fiske i Finland eller om någon annan väsentlig ändring skett i de uppgifter som införts i fiskefartygsregistret, skall fartygets ägare ofördröjligen göra anmälan därom.

Har ändringen på något annat sätt kommit till landsbygdsnäringsdistriktets kännedom kan detta efter att ha hört den som saken gäller ändra registeruppgifterna så att de motsvarar de ändrade förhållandena.

3 kap.

Yrkesfiskarregister

11 §
Förande av yrkesfiskarregister

I anslutning till fiskefartygsregistret förs ett register över yrkesfiskare. De uppgifter som finns i fiskefartygsregistret används som grund vid förandet av yrkesfiskarregistret.

12 §
Fiskare som skall införas i registret

I yrkesfiskarregistret införs sådana ägare till registrerade fiskefartyg, som bedriver yrkesmässigt fiske på havsområdet. Även andra personer som bedriver yrkesmässigt fiske på havsområdet införs i yrkesfiskarregistret.

Fiskare som avses i 1 mom. registreras i två grupper. Till den ena hänförs de yrkesfiskare som fyller kraven enligt 1 § förordningen om fiske och till den andra gruppen övriga fiskare som bedriver yrkesmässigt fiske.

13 §
Anmälan till yrkesfiskarregistret

Utövare av yrkesmässigt fiske skall anmäla sig till landsbygdsnäringsdistriktet före yrkesmässigt fiske inleds. Till yrkesfiskares anmälan skall fogas sådan utredning, som behövs för att de i 1 § förordningen om fiske stadgade kraven skall kunna konstateras vara uppfyllda.

Yrkesfiskare är även senare skyldiga att på anfordran inge i 1 mom. avsedda uppgifter för att registret skall kunna ses över.

14 §
Registerbevis

Till den som har införts i yrkesfiskarregistret kan utfärdas bevis över registrering i yrkesfiskarregistret.

4 kap.

Fångstregister

15 §
Uppgifter som skall registreras

I fångstregistret införs de uppgifter i fiskejournalen samt om lossning av fångsten som avses i avdelning II i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken.

Registret förs utgående från de anmälningar fiskarna och fiskefartygens befälhavare är skyldiga att inlämna enligt den i 1 mom. avsedda förordningen och 16 §.

16 §
Fiskarens anmälningsskyldighet

Fiskare som bedriver fiske av kvoterade fiskarter på havsområdet är skyldiga att inom 48 timmar från det fångsten lossats inlämna en anmälan om lossning av fångsten till landsbygdsnäringsdistriktet. Fiskare som fiskar med mindre än 10 meter långa fartyg kan dock inlämna lossningsanmälan kalendermånadsvis senast den femte dagen påföljande månad, om anmälan inte gäller laxfångst.

Befälhavaren av fiskefartyg som seglar under tredje länders flagg skall för importerad fångsts del inlämna lossningsanmälan till tullmyndigheterna, som vidarebefordrar den till landsbygdsnäringsdistriktet.

5 kap.

Fiskhandelsregister

17 §
Uppgifter som skall införas i fiskhandelsregistret

I fiskhandelsregistret införs de uppgifter om sådan första saluföring av fiskeriprodukter som avses i avdelning II i rådets förordning (EEG) nr 2847/93.

18 §
Köparens anmälningsskyldighet

Den första köparen av fiskeriprodukter är för kvoterade fiskarters del skyldig att inge till landsbygdsnäringsdistriktet en i avdelning II i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 avsedd skriftlig försäljningsanmälan angående varje fiskparti.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

19 §
Registerförare

De i 4 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om landsbygdsnäringsdistrikt (1532/92) nämnda landsbygdsnäringsdistrikten för de i detta beslut avsedda riksomfattande registren enligt ett enhetligt system. Registren skall hållas á jour fortlöpande.

Jord- och skogsbruksministeriet samt vilt- och fiskeriforskningsinstitutet har rätt att i sin tjänsteutövning utnyttja registren.

20 §
Anmälningar

Anmälningar som avses i detta beslut skall inlämnas till det i 19 § nämnt landsbygdsnäringsdistriktets fiskerihushållningens ansvarsområde inom vars verksamhetsområde fartygsägarens eller fiskarens hemort är belägen. Anmälningar gällande återskeppning, lossning och förstasaluföring görs dock till det landsbygdsnäringsdistriktets fiskerihushållningens ansvarsområde inom vars verksamhetsområde fångsten har lossats.

Anmälningar som avses i detta beslut görs skriftligen. Anmälningsblanketter kan erhållas av landsbygdsnäringsdistrikten.

21 §
Transportdokument

Den som utför transport av fiskeriprodukter är inte skyldig att utarbeta det transportdokument som avses i artikel 13 i rådets förordning (EEG) nr 2847/93, om transportsträckan uppgår till högst 20 kilometer.

22 §
Registrens offentlighet

På register enligt detta beslut tillämpas lagen om allmänna handlingars offentlighet (83/51) och rådets förordning (EEG) nr 2847/93.

23 §
Utgivande av registeruppgifter

Jord- och skogsbruksministeriet ger på grundvalen av de register som avses i detta beslut de uppgifter som fastställts i Europeiska gemenskapens förordningar till organen inom Europeiska gemenskapen och till andra medlemsstater.

24 §
Åland

Inom landskapet Åland sörjer ladskapets organ för skötseln av de uppgifter, som enligt detta beslut ålagts landsbygdsnäringsdistrikten, i den ordning självstyrelselagen för Åland (1144/91) stadgar eller med stöd av nämnda lag bestäms.

25 §
Ikraftträdelse- och övergångsstadgande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

Jord- och skogsbruksministeriet överför från och med den 1 juli 1995 de fartyg som används för fiskeriändamål och är införda i det fiskefartygsregister som upprättats med stöd av förordningen angående registering av och igenkänningstecken för fiske- och fångstfartyg (708/72) till register enligt detta beslut.

Fartygens ägare är skyldiga att på av jord- och skogsbruksministeriet fastställd blankett senast den 1 juni 1995 till landsbygdsnäringsdistriktet inlämna de uppgifter som behövs för att en justering av fiskefartygsregistret skall kunna utföras.

Helsingfors den 31 december 1994

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Yngre regeringssekreterare
Ritva Torvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.