1570/1994

Given i Helsingfors den 31 december 1994

Förordning om ändring av förordningen om bekämpande av djursjukdomar vid import och export av djur och vissa andra varor

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

fogas till förordningen den 15 juni 1994 om bekämpande av djursjukdomar vid import och export av djur och vissa andra varor (489/94) en ny 1 a § som följer:

1 a §
Undantag som gäller tillämpningsområdet

Med undantag av 1, 3, 7, 8, 11 och 12 §§ tillämpas inte denna förordning på handel på den inre marknaden mellan Europeiska unionens medlemsstater.

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning meddelar de före-skrifter som Europeiska gemenskapens rättsakter förutsätter om de krav som skall ställas på varor som levereras från Europeiska gemenskapens område till Finland och från Finland till Europeiska gemenskapens område samt om kontrollförfarandet.

De kontroller och åtgärder som avses i 2 mom. utförs av kommunalveterinären, besiktningsveterinären eller länsveterinären. Om ersättningar och arvoden för kontrollerna stadgas och bestäms i lagen om djursjukdomar (55/80) och med stöd av den.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Åtgärder som verkställigheten av förord-ningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 31 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.