1553/1994

Riksdagens beslut om ändring av arbetsordningen för riksdagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i arbetsordningen för riksdagen av den 19 december 1927 62 a §, sådan den lyder i riksdagens beslut av den 7 december 1993 (1124/93),

ändras 18 b § 1 mom. 3 punkten, 27 § samt 28 a § och mellanrubriken före 28 a §,

av dessa 18 b § 1 mom. 3 punkten sådan den lyder i riksdagens beslut av den 22 oktober 1991 (1281/91), 27 § ändrad genom riksdagens beslut av den 18 februari 1983, den 30 oktober 1990 och den 7 december 1993 (377/83,1058/90 och 1124/93) samt 28 a § och mellanrubriken före 28 a § sådana de lyder i nämnda beslut av den 7 december 1993, samt

fogas till 18 b § 1 mom., sådant det lyder ändrat genom nämnda beslut av den 18 februari 1983 och riksdagens beslut av den 10 november 1987, den 29 mars 1989, den 22 oktober 1991, den 25 februari 1992 och den 17 december 1993 (1078/87, 298/89, 1281/91, 167/92 och 68/94), en ny 5 a-punkt, varvid den nuvarande 5 a-punkten blir 5 b-punkt, och till arbetsordningen en ny 28 b § som följer:

18 b §

Specialutskott skall i allmänhet upptaga de till utskottet remitterade ärendena till behandling i följande ordning:


3) utlåtande som skall avges till riksdagen, stora utskottet eller något annat utskott i ärenden som avses i 4, 5, 5 b-, 6 och 7 punkten,


5 a) utlåtanden som skall avges till stora utskottet eller utrikesutskottet om ärenden som avses i 54 b § riksdagsordningen,


27 §

Stora utskottet sammanträder då behandlingen av något ärende kräver det. Vid ett och samma utskottssammanträde kan vid behov behandlas alla ärenden som hör till utskottets behörighetsområde. Utskottet sammanträder dock i regel onsdagar för att behandla ärenden som riksdagen har remitterat till utskottet. Agendan för Europeiska unionens råd behandlas i regel vid utskottets sammanträden på fredagar.

Stora utskottets sammanträden för behandling av andra ärenden än de som nämns i 4 a kap. riksdagsordningen och som gäller Europeiska unionen skall kungöras vid riksdagens plenum eller i tidningarna så som 31 § stadgar om kungörelse av riksdagens plenum. Dagordningen för ett sådant sammanträde skall dessutom om möjligt i god tid före varje sammanträde anslås på riksdagens anslagstavlor.

Om inte något annat följer av den arbetsordning som stora utskottet har godkänt för sig, gäller om handläggningen av ärenden i utskottet vad riksdagsordningen eller denna arbetsordning stadgar om handläggningen av ärenden i specialutskotten.

Vid stora utskottets sammanträden skall var och en sedan han fått ordet yttra sig från sin plats.

Behandling av ärenden som gäller Europeiska unionen
28 a §

Talmannen skall sända en skrivelse som avses i 54 b § riksdagsordningen till stora utskottet eller, om ärendet gäller Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, till utrikesutskottet och bestämma att i allmänhet ett eller flera specialutskott skall avge utlåtande till stora utskottet eller utrikesutskottet inom den tid som de vid behov utsätter. Remittering av en sådan skrivelse till utskottet skall kungöras vid plenum.

Stora utskottet kan på eget initiativ begära utlåtande av ett specialutskottet om ett ärende som nämns i 54 b § riksdagsordningen och som har remitterats till stora utskottet eller om en sådan redogörelse som nämns i 54 e § riksdagsordningen och som behandlas av utskottet.

28 b §

Stora utskottet och utrikesutskottet kan vid behandlingen av ett ärende som nämns i 54 a § riksdagsordningen hålla ett gemensamt sammanträde. Vid sammanträdet förs ordet av stora utskottets ordförande, om inte något annat avtalas.


Dessa ändringar i arbetsordningen träder i kraft samma dag som lagen den 31 december 1994 om ändring av riksdagsordningen (1551/94) och de skall anses ha förfallit samma dag som ovan nämnda lag, om den förfaller.

TKF4/94
GrUB 11/94

Helsingfors den 21 december 1994

På riksdagens vägnar


Riitta Uosukainen talman


Seppo Tiitinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.