1537/1994

Utfärdat i Helsingfors den 29 december 1994

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om tillämpning av lagen om extra arbetslöshetsförsäkringsavgift som skall betalas vid permitteringar är 1995

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 8 § lagen den 29 december 1994 om extra arbetslöshetsförsäkringsavgift som skall betalas vid permitteringar år 1995 (1499/94) beslutat:

1 §

Detta beslut skall iakttas vid tillämpningen av lagen om extra arbetslöshetsförsäkringsavgift som skall betalas vid permitteringar är 1995 på de heltidspermitteringar som börjar efter att nämnda lag har trätt i kraft. Om meddelandet om heltidspermittering emellertid har givits och permitteringen enligt meddelandet har börjat innan lagen har trätt i kraft så att en heltidspermittering som har börjat innan lagen har trätt i kraft fortgår utan avbrott efter att lagen har trätt i kraft eller det innan lagen har trätt i kraft har infallit en permitteringsperiod som uppfyller kraven på hellidspermittering, anses inte senare permitteringsperioder enligt samma meddelande om permittering som begynnande permitteringar.

Om arbetstagaren under en fortlöpande permittering kommer i arbete för en kort tid så att permitteringen enligt lagen om arbetsavtal (320/70) eller kollektivavtalet fortgår efter arbetet utan nytt meddelande om permittering, anses permitteringen som samma permittering när den fortgår på nytt.

2 §

Som heltidspermittering anses en permittering som fortgår minst en kalendervecka på heltid och utan avbrott eller som omfattar minst fem på varandra följande heltidspermitteringsdagar per kalendervecka. Som jämförbart med heltidspermittering anses också ett sådant permitteringsarrangemang där frånvaroperiodernas längd är minst en kalendervecka (permittering turvis).

3 §

Den permuterande arbetsgivaren är skyldig att meddela den försäkringsanstalt i vilken han har sin lagstadgade försäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/48) om begynnande heltidspermitteringar. I meddelandet skall nämnas namnen och personbeteckningarna på de personer i arbetsgivarens tjänst som permitterats första gången 1995, tidpunkterna för permitteringens början och slut samt arbetsgivarens affärs- och samfundssignum. Om arbetsgivaren har ovan nämnda försäkring i flera försäkringsanstalter, skall han ge meddelandet till endast en försäkringsanstalt samt uppge den lönesumma som 1994 har legat till grund för arbetsgivarens olycksfallsförsäkringspremie. De arbetsgivare som inte berörs av försäkringsskyldighet enligt om olycksfallsförsäkring skall ge motsvarande meddelande till statskontoret.

Meddelandet enligt 1 mom. skall ges inom en månad efter att permitteringen har börjat. Arbetsgivaren skall i det löneintyg som ges för den permitteringsdagpenning eller arbetslöshetsdagpenning som betalas för pennitteringstiden uppge den försäkringsanstalt som avses i 1 mom. samt arbetsgivarens affärs- och samfundssignum.

4 §

Den arbetslöshetskassa eller folkpensionsanstaltens lokalbyrå som betalar pemitteringsdagpenning eller arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) för permitteringstiden skall till försäkringsanstalten i fråga eller till statskontoret, med specificering enligt den permitterande arbetsgivaren, meddela namnen och personbeteckningarna på de personer som har sökt permitteringsdagpenning, arbetslöshetsdagpenning, utbildningsstöd eller arbetsmarknadsstöd på grund av begynnande heltidspermitteringar samt tidpunkterna för permitteringens början och slut och arbetsgivarens affärs- och samfundssignum. Meddelandena till försäkringsanstalterna och statskontoret skall ges månatligen tidigast en månad efter att permitteringen har börjat.

5 §

Försäkringsanstalterna uppbär den extra arbetslöshetsförsäkringsavgiften i form av en särskild debitering i samband med arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift på grundval av arbetsgivarens meddelande vid den första uppbörd som följer på meddelandet.

Har arbetsgivaren inte givit det meddelande som nämns i 3 § och har till dem som är anställda hos arbetsgivaren i fråga enligt arbetslöshetskassans eller folkpensionsanstaltens meddelande betalas permitteringsdagpenning eller arbetslöshetspenning på grundval av begynnande heltidspermittering, skall försäkringsanstalten eller statskontoret innan avgiften fastställs vid behov begära meddelande av arbetsgivaren eller annars höra arbetsgivaren.

Om arbetsgivaren försummar betalningen av den extra arbetslöshetsförsäkringsavgiften sänder försäkringsbolaget en påminnelse och uppbär en årlig dröjsmålsränta om 16% för dröjsmålstiden. Om avgiften fortfarande inte betalas för försäkringsanstalten saken till utsökningsmyndigheten med iakttagande av det förfarande och de tidsfrister som skall iakttas vid indrivningen av lagstadgad olycksfallsförsäkringspremie. Vid arbetsgivarens konkurs bevakar försäkringsanstalten även obetalda extra arbetslöshetsförsäkringsavgifter vid bevakningen av olycksfallsförsäkringspremierna och arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremier. Beträffande statskontoret gäller i tillämpliga delar vad som ovan sägs om försäkringsanstalter.

6 §

Försäkringsanstalterna redovisar de extra arbetslöshetsförsäkringsavgifterna till Centralkassan för arbetslöshetskassorna med iakttagande av vad som överenskommits om arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie genom avtal mellan Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund r.f. och Centralkassan för arbetslöshetskassorna. Statskontoret redovisar de uppburna avgifterna samtidigt som löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgifter.

7 §

Såsom den lönesumma som enligt lagen om olycksfallsförsäkring ligger till grund för försäkringspremien används den slutliga lönesumman 1994 och för förelag som inleder sin verksamhet 1995 den lönesumma som ligger till grund för förskottpremien. Vid beräkningen av genomsnittliga antalet personer som arbetsgivaren har i sin tjänst används som medelförtjänsten för samtliga löntagare 9 750 mk.

8 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 29 december 1994

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Äldre regeringssekreterare
Hannu Hakkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.