1534/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Förordning om ändring av förordningen om delegationen för sameärenden

På föredragning av justitieministern

ändras i förordningen den 16 november 1990 om delegationen för sameärenden (988/90) 1 § 1 mom., 5 och 6 §§, 8 § 2 mom., 9 §, 10 § 3 mom., 14 § 1 mom. samt 17 och 19 §§ som följer:

1 §

För beredning och förenhetligande av behandlingen av ärenden som gäller samebefolkningens rättsliga, ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden samt samernas särskilda förhållanden i övrigt finns delegationen för sameärenden, som är verksam inom justitieministeriets förvaltningsområde.


5 §

Delegationen för sameärenden väljer inom sig en ordförande och två vice ordförande. Resultatet av ordförandeval skall utan dröjsmål meddelas justitieministeriet.

6 §

Delegationen för sameärenden har rätt att anställa en generalsekreterare, en lagfaren sekreterare och en byråsekreterare samt med tillstånd av justitieministeriet annan behövlig personal.

8 §

Delegationen kan också tillsätta sektioner och med tillstånd av justitieministeriet till medlemmar av dem kalla också personer som inte hör till delegationen för sameärenden. Dessa sektionsmedlemmar har vid sektionssammanträdena samma ställning som medlemmarna.


9 §

Till förtroendevalda som hör till eller lyder under delegationen för sameärenden och till sakkunniga betalas ersättning för den månad under vilken de har deltagit i ett sammanträde. Ersättningen fastställs av justitieministeriet.

10 §

Valnämnden har rätt att anställa en sekreterare och med tillstånd av justitieministeriet annan behövlig personal.

14 §

Valresultatet fastställs av valnämnden. Resultatet skall meddelas justitieministeriet för tillsättande av delegationen för sameärenden för följande mandatperiod.


17 §

Närmare föreskrifter och anvisningar om för rättande av val, tidpunkten för val, valresultatets beräkningssätt och andra detaljer i anslutning till förrättande av val meddelas i ett valreglemente, som antas av delegationen för sameärenden och fastställs av justitieministeriet.

19 §

Justitieministeriet kan vid behov meddela närmare föreskrifter och anvisningar om delegationen för sameärenden och dess verksamhet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.