1522/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om ändring av 46 kap. 1 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 46 kap. 1 § strafflagen, sådant detta lagrum lyder ändrat genom lag av den 13 december 1991 (1686/91), som följer:

46 kap.

Om regleringsbrott och smuggling

1 §

Den som bryter mot eller försöker bryta en i

1) lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser, vilka grunda sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna (659/67),

2) lagen om tryggande av landets utrikeshandel och ekonomiska tillväxt (157/74),

3) valutalagen (954/85),

4) lagen om vissa åtgärder mot Sydafrika (1104/85),

5) lagen om prisstopp (717/88),

6) beredskapslagen (1080/91),

7) lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om ett internationellt energiprogram och om tillämpningen av avtalet (1682/91),

8) lagen om förvaltningen av utrikeshandeln samt om kontroll- och skyddsåtgärder i vissa fall (1521/94) eller

9) Europeiska gemenskapernas förordningar om import och export

stadgad eller med stöd av nämnda stadganden eller rättsakter meddelad regleringsföreskrift, skall för regleringsbrott dömas till böter eller fängelse i högst två år.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

RP 301/94
TaVM 42/94

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.