1516/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Förordning om jord- och skogsbruksministeriet

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/22):

Ministeriets verksamhetsidé
1 §

Jord- och skogsbruksministeriet har till uppgift att skapa förutsättningar för en bärkraftig och mångsidig användning av förnybara naturtillgångar och för utvecklande av landsbygdsnäringar och fritidsverksamhet samt att garantera kvaliteten på de nyttigheter som de förnybara naturtillgångarna erbjuder.

Ministeriets organisation
2 §

Vid jord- och skogsbruksministeriet finns en administrativ avdelning, en jordbrukspolitisk avdelning, en avdelning för utvecklande av landsbygden, en skogspolitisk avdelning, en fiske- och viltavdelning samt en veterinär- och livsmedelsavdelning. Vid ministeriet kan finnas andra verksamhetsenheter enligt vad som bestäms i ministeriets arbetsordning.

Arbetsordningar
3 §

Om uppgifterna för avdelningarna och om arbetsfördelningen mellan dem bestäms i ministeriets arbetsordning. I arbetsordningen bestäms även om styrningen av ministeriets förvaltningsområde, om ledningen av ministeriet och ledningsgrupperna, om de ledande tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare, om placeringen av personalen, om beredningen av ärenden samt om vilken tjänsteman som skall avgöra ett ärende.

Ministeriets arbetsordning fastställs av ministern.

Om avdelningarnas interna organisation bestäms vid behov i avdelningens arbetsordning, som fastställs av avdelningschefen.

Ministeriets förvaltningsområde
4 §

Underställda ministeriet är lantmäteriverket, Forststyrelsen, lantbrukets forskningscentral, skogsforskningsinstitutet, lantbruksekonomiska forskningsanstalten, kontrollcentralen för växtproduktion, geodetiska institutet, vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral samt Växtförädlingsanstalten. Vidare styr och övervakar ministeriet handläggningen av ärenden som hör till dess förvaltningsområde inom miljöförvaltningen och i länsstyrelserna.

Underställda ministeriet är även landsbygdsnäringsdistrikten.

Under ministeriet lyder dessutom veterinärerna samt sådana laboratorier och inrättningar där animaliska livsmedel kontrolleras samt tillverkningen av livsmedel övervakas och som inte lyder under någon annan myndighet.

Ministeriet handlägger dessutom ärenden som gäller Karttakeskus Oy och Avena Oy.

Ministeriets tjänstemän
5 §

Vid ministeriet finns en kanslichef. Chef för en avdelning är en avdelningschef.

Chef för jordbrukspolitiska avdelningen är dock en överdirektör.

Vid ministeriet finns dessutom annan personal i tjänsteförhållande och i arbetsavtalsförhållande.

Avdelningscheferna har titeln överdirektör biträdande avdelningschefen för veterinär- och livsmedelsavdelningen har titeln veterinärråd, biträdande avdelningschefen för lantbrukspolitiska avdelningen samt för avdelningen för utvecklande av landsbygden har titeln lantbruksråd och biträdande avdelningschefen för skogspolitiska avdelningen har titeln forstråd.

Behörighetsvillkor för tjänsterna
6 §

Behörighetsvillkor är:

1) för kanslichefen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, ledarerfarenhet och förtrogenhet med ministeriets verksamhetsområde och administrativa uppgifter,

2) för en överdirektör och en konsultativ tjänsteman för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten,

3) för en avdelningschef och för överdirektören för jordbrukspolitiska avdelningen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, ledarerfarenhet samt god förtrogenhet med uppgifter som hör till avdelningens verksamhetsområde och förtrogenhet med administrativa uppgifter,

4) för en biträdande avdelningschef, ett fiskeriråd, ett lantmäteriråd, ett lantbruksråd, ett forstråd, ett jaktråd, ett byggnadsråd, ett vattenförvaltningsråd, en miljödirektör, ekonomidirektören och datachefen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten,

5) för ett handelsråd för tjänsten lämplig högskoleexamen och god förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten samt

6) för ett regeringsråd och för en regeringssekreterare juris kandidatexamen och god förtrogenhet med administrativa uppgifter.

Besättande av tjänster
7 §

Kanslichefen, en överdirektör, en avdelningschef, en biträdande avdelningschef, en konsultativ tjänsteman som står utanför avdelningsindelningen, ett regeringsråd och en regeringssekreterare utnämns av republikens president på framställning av statsrådet.

Tjänsterna som kanslichef, överdirektör, avdelningschef och konsultativ tjänsteman som står utanför avdelningsindelningen besätts utan att de ledigförklaras.

En konsultativ tjänsteman, ett fiskeriråd, ett lantmäteriråd, ett lantbruksråd, ett forstråd, ett jaktråd, ett byggnadsråd, ett vattenförvaltningsråd, ett handelsråd, en miljödirektör, ekonomidirektören och datachefen utnämns av statsrådet.

Andra tjänstemän än de som avses i 1-3 mom. ävensom personalen i arbetsavtalsförhållande utnämns eller anställs av ministeriet.

Avgörande av ärenden
8 §

Ministern avgör de ärenden om vilka beslut skall fattas i ministeriet.

Ministeriets tjänstemän avgör andra än principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden om vilka beslut skall fattas vid ministeriet, i enlighet med vad som bestäms i ministeriets arbetsordning eller med stöd av den i avdelningens arbetsordning.

Ministern kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som en tjänsteman annars skulle få avgöra. I enskilda fall har kanslichefen, en avdelningschef och chefen för en verksamhetsenhet samma rätt beträffande ärenden i vilka avgörandet har anförtrotts en underlydande tjänsteman.

Särskilda stadganden
9 §

Kanslichefen kan förordna att en tjänste-man vid ministeriet skall bereda och föredra ett ärende som annars skall handläggas av någon annan tjänsteman eller själv överta beredningen eller föredragningen av ärendet. Samma rätt har avdelningschefen och chefen för en verksamhetsenhet i ett ärende som annars skulle handläggas av en underlydande tjänsteman.

10 §

På samarbetet mellan ministeriet och dess personal skall tillämpas lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/88) och vad som överenskoms i avtal som ingåtts med stöd av den.

11 §

Om inte något annat stadgas gäller om ministeriet vad som stadgas i reglementet för statsrådet.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden
12 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 11 december 1992 om jord- och skogsbruksministeriet (1285/92).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.