1511/1994

Utfärdat i Helsingfors den 28 december 1994

Trafikministeriets beslut om sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer

Trafikministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut stadgas om sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer och grunderna för dem samt om de fasta avgifter som uppbärs för de offentligrättsliga prestationerna.

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

I 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka sjöfartsverket uppbär fasta avgifter enligt avgiftstabellerna i bifogade bilagor:

1) lotsning (bilaga 1),

2) prestationer i samband med fartygsregistret samt allmänna avdelningens övriga prestationer (bilaga 2),

3) tidtabellsbunden förbindelsefartygstrafik (bilaga 3),

4) sjöfartsinspektionens prestationer samt sjöfartsavdelningens övriga prestationer (bilaga 4), samt

5) linjelotsexamen (bilaga 5).

3 §
Offentligrättsliga prestationer enligt självkostnadsvärde

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka sjöfartsverket uppbär en avgift som fastställs enligt prestationens självkostnadsvärde är följande prestationer utförda av sjöfartsinspektionen:

1) besiktningar och inspektioner varom stadgas och bestäms i

a) förordningen om besiktning av fartyg (748/83),

b) förordningen om hyresbåtars säkerhet (438/83),

c) förordningen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (635/93),

d) förordningen om fiskefartyg (531/61),

e) förordningen om tryckkärl (549/73),

f) förordningen om besättningens bostadsutrymmen ombord på fartyg (518/76),

g) förordningen om fartygs fribord i inrikestrafik (855/88),

h) internationella lastlinjekonventionen, 1966 (FördrS 52/68),

i) överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Socialistiska Rådsrepublikernas Förbunds regering om lastlinjer på Östersjön (FördrS 26/88), samt

j) trafikministeriets beslut om utrustningen av färjor på allmänna vägar och om tillsynen över färjdriften (221/88),

2) fastställande av fartygs isavgiftsklass, samt

3) inspektion för konstaterande av att fartyget har i 2 § 1 mom. lagen om oljeskyddsfonden avsedd dubbelbotten.

4 §.
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

I 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som sjöfartsverket prissätter enligt företagsekonomiska grunder är:

1) planerings-, byggnads- och byggherreuppdrag, undersökningar, mätningar, lodningar, ramningar och övriga arbetsprestationer som ingår i sjöfartsverkets verksamhetsområde,

2) transport, bogsering, assistans eller någon annan arbetsprestation som på uppdrag utförs av sjöfartsverkets fartyg, fordon eller moderfartygsexpeditioner, samt uthyrning av fartygen och fordonen,

3) säkerhetsanordningar för sjöfarten,

4) tryckalster och övrigt informationsmaterial,

5) fotostatkopior, telefaxmeddelanden, elektroniska upptagningar samt andra avskrifter eller utdrag ur handlingar som sjöfartsverket förfogar över, samt

6) övriga prestationer som sjöfartsverket utför på uppdrag.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Helsingfors den 28 december 1994

Trafikminister
Ole Norrback

Biträdande avdelningschef, som byråchef
Raimo Kurki

LOTSNINGSAVGIFTER

Lotsningsavgifterna uppbärs i mark enligt följande taxa:

LOTSNINGSTAXA

Lotsat fartygs nettodräktighet (över -högst) Lotsad sträcka i nautiska mil (nm)
1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-70 71-100
0- 200 950 1650 2250 2950 3650 4650 6250
200- 1 000 1200 2000 2700 3500 4200 5350 7150
1 000- 3 000 1450 2350 3200 4100 4950 6250 8150
3 000- 6 000 1700 2850 3850 4850 5850 7400 9400
6 000-10 000 2000 3300 4450 5600 6800 8400 10700
10 000-20 000 2450 3900 5300 6600 7900 9800 12400
20 000-30 000 2900 4650 6250 7750 9250 11450 14300
30 000-40 000 3350 5400 7200 8900 10600 13100 16200
40 000-50 000 3800 6150 8150 10050 11950 14750 18100
50 000-60 000 4250 6900 9100 11200 13300 16400 20000
60 000- 4700 7650 10050 12350 14650 18050 21900

Tilläggsavgift för varje påbörjad nautisk mil som överstiger 100 nautiska mil är 250 mk.

Den i lotsningsförordningen (393/57) stadgade väntepenningen är 1000 mk för envar av de sex första timmarna. För envar av de följande timmarna är väntepenningen 500 mk.

Då en lotsning, till följd av bestämmelserna eller på begäran, utförs av två lotsar, uppbärs lotsningsavgiften förhöjd med 50 procent.

Då ett fartyg, en anordning eller en flotte går i Saima kanal eller inom Saimens vattenområde uppbärs hälften av ovan nämnda lotsningsavgifter.

PRESTATIONER I SAMBAND MED FARTYGSREGISTRET SAMT ALLMÄNNA AVDELNINGENS ÖVRIGA PRESTATIONER

PRESTATIONER I SAMBAND MED FARTYGSREGISTRET

AVGIFTER FÖR ÅTGÄRDER

mk
Registrering 500
Ändring av uppgifterna i fartygsregistret 250
Fastställande av inteckning 500
Förnyande av inteckning 250
Dödande av inteckning 250
Ändring av fartygsinteckningars inbördes förmånsrätt 250
Införande av uppgift om inteckning i skuldebrev 10

Fartyg och fartygsbyggen avregistreras avgiftsfritt.

HANDLINGAR

mk
Nationalitetscertifikat 500
Interimsnationalitetsbevis 250
Registerutdrag 250
Gravationsbevis 250
Annat beslut eller intyg 200

ALLMÄNNA AVDELNINGENS ÖVRIGA PRESTATIONER

Beslut angående signalbokstäver 200
Införande av fartyg i förteckningen över handelsfartyg i utrikesfart 500
Bisysslotillstånd 200
Övriga beslut och intyg 200

TIDTABELLSBUNDEN FÖRBINDELSEFARTYGSTRAFIK

På sjöfartsverkets förbindelsefartyg i tidtabellsbunden trafik uppbärs följande passagerar- och godstransportavgifter:

Passageraravgifter

resans längd i nautiska mil mk
högst 10 10
högst 20 20
högst 30 30
över 30 60

Resan är avgiftsfri för barn under fyra år.

För barn i åldern 4-11 år, samt av studerande och värnpliktiga uppbärs hälften av nämnda avgift.

Skärgårdspass kostar 350 mk och gäller 16 dygn.

Varje passagerare får medföra högst 50 kg resgods avgiftsfritt.

Avgifter för transport av styckegods

vikt i kg/godsenhet mk
högst 50 10
högst 100 50
över 100 10 mk/20 kg

Avgifter för transport av fordon

(inkluderar inte passageraravgifter)

Personbil, traktor, trailer

fordonets eller fordonskombinationens längd mk
högst 6 m 30
för varje påbörjad meter som överskrider 6 m 50
Husvagn 50
Buss 150
Lastbil (högst 10 m) 150
Lastbil (över 10 m) 150 + 30 mk/m
Motorcykel 20
Moped, cykel 10

Befrielse från avgift

Befriade från avgifterna i förbindelsefartygens tidtabellsbundna trafik är med hänsyn till 5 § 1 mom. lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/81)

1) personer som är bofasta på någon av öarna utmed förbindelsefartygsleden, samt fordon i deras ägo,

2) personer och fordon som utför serviceuppdrag i skärgården, samt

3) varuleveranser till personer som är bofasta på någon av öarna utmed förbindelsefartygsleden, samt de personer och fordon som utför dessa transporter.

Rätten till avgiftsfri transport avgörs i enskilda fall av förbindelsefartygets befälhavare.

SJÖFARTSINSPEKTIONENS PRESTATIONER SAMT SJÖFARTSAVDELNINGENS ÖVRIGA PRESTATIONER

MÖNSTRINGAR

mk
Grundavgift för mönstringsförrättning 34
Grundavgift för var och en som anställts i sjömansbefattning 42
Försegling av skeppsdagbok, för varje blad 0,65
Granskning och stämpling av arbetsintyg då detta inte sker i samband med mönstringen 11
Bevis eller utdrag 17

För förrättningarna uppbär sjöfartsverket dessutom ersättningar enligt resereglementet för statstjänstemän.

CERTIFIKAT OCH ANDRA HANDLINGAR

Säkerhetscertifikat

mk
Säkerhetscertifikat för passagerarfartyg 600
Konstruktionssäkerhetscertifikat för lastfartyg 400
Utrustningssäkerhetscertifikat för lastfartyg 400
Lastlinjecertifikat 600
Radiosäkerhetscertifikat för lastfartyg 300
Radiotelegrafisäkerhetscertifikat för lastfartyg 300
Radiotelefonisäkerhetscertifikat för lastfartyg 300
Dispenscertifikat 600
Dispens angående livräddningsutrustning 900
Fartygsdispenser 900
Övriga certifikat 600
Övriga intyg och beslut 300

Certifikat och handlingar som hänför sig till skyddet av den marina miljön

IOPP-certifikat för tankfartyg 600
IOPP-certifikat för annat fartyg 300
ISSP-certifikat 300
CL-certifikat 300
Certifikat enligt IGC-, GC- eller eGC-koden 500
Certifikat enligt IBC- eller BCH-koden 1 500
NLS-certifikat 250
Inspektion av (fullständig) procedurmanual 3 000
Inspektion av (förenklad) procedurmanual 1 500
Inspektion av beredskapsplan för oljeolycka 1 500
Dispens för transport av farligt gods 1 000
Certifikat för transport av farligt gods
Vid utfärdande av certifikat för första gången
Grundavgift 500
Tilläggsavgift för varje enskilt lastutrymme 300
Ändring i lastutrymme 300
Förnyande av certifikat 300
Dispens angående lastutrymme 600
Övriga intyg och beslut 300

Mätbrev och dräktighetsbevis

För mätbrev samt för dräktighetsbevis för ett fartyg som hör hemma i ett land med vilket Finland inte har ingått överenskommelse om ömsesidigt erkännande av mätbrev, erläggs till staten en avgift av 30 penni, multiplicerad med det tal som anger fartygets bruttodräktighet. Avgiften är dock minst 100 mk.

Godkännande av stabilitetsuppgifter

Passagerarfartyg; nybygge 2 400
Lastfartyg; nybygge 2 400
Läckstabilitet 2 400
Systerfartyg 800
Ombyggnad 1500
Periodiskt krängningsprov 800
Smärre fartygsstabilitetskalkyler 1 500
Tillstånd för lastning av spannmål 600
Godkännande av enskilt lastfall 600

Bemanningscertifikat, behörighetsbrev och behörighetsintyg samt övriga handlingar som hänför sig till bemanning och behörighet

Bemanningscertifikat
Utrikesfart 600
Förnyande 300
Inrikesfart 300
Förnyande 150
Behörighetsbrev samt behörighetsintyg med undantag för behörighetsintyg för lättmatros, maskinvaktman, däcksman, fartygskock, fartygsservitör och mässman 300
Förnyande 150
Intyg om tilläggsbehörighet som fordras på tankfartyg och förnyande av det 150
Dispens för högre befattning 900
Behörighetsintyg för lättmatros, maskinvaktman, däcksman, fartygskock, fartygsservitör och mässman 150
Sjömansläkarrättigheter 500
Dispens av hälsoskäl 300
Förnyande 150
Behörighetsexamen 150
Behörighetsintyg 150
Tillstånd att utföra underhåll av handsläckare 50
Övriga intyg 200

Övriga intyg och handlingar

Dispens från brandsäkerhetskrav 900
Intyg över typgodkännande av material . 500
Beslut angående båtföreningars flaggor 300
Internationellt certifikat för fritidsbåt 200
Fastställande av tillåtet antal passagerare i hyresbåt av klass III 200
Övriga beslut och intyg 200

LINJELOTSEXAMEN

Sjöfartsverket uppbär följande avgifter för linjelotsexamen:

mk
Linjelotsbrev 300
Linjelotsexamen 500

För linjelots examenskörning uppbärs därutöver lotsningsavgift enligt gällande lotsningstaxa samt av förrättningen föranledda ersättningar enligt resereglementet för statstjänstemän.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.