1508/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om ombildande av Statens upphandlingscentral till aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Statsrådet berättigas att överlåta de statsägda markområden och byggnader jämte anläggningar samt den övriga egendom och rörelse som är i den till handels- och industriministeriets förvaltningsområde hörande Statens upphandlingscentrals besittning till ett aktiebolag som skall bildas. Bolaget bildas som en specialiserad upphandlings- och distributionsorganisation för den offentliga förvaltningens behov och som sakkunnigenhet på materialförvaltningens område samt för annan verksamhet i samband med dessa uppgifter. Bolaget skall vara en i lagen om offentlig upphandling (1505/92) avsedd upphandlingsenhet för statens ämbetsverk och inrättningar. När aktiebolaget bildas tecknar staten samtliga aktier.

2 §

Statsrådet bestämmer värdet av den egendom som skall överlåtas och villkoren för överlåtelsen samt beslutar om övriga arrangemang som hör samman med överlåtelsen av egendomen och bildandet av bolaget. Statsrådet bestämmer vilken del av egendomen som skall sättas in i bolaget mot aktier.

3 §

Bolaget är inte skyldigt att betala stämpelskatt för överlåtelsehandlingar som gäller i denna lag nämnd egendom. Vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen samt mervärdesbeskattningen anses bolaget fortsätta Statens upphandlingscentrals rörelse.

4 §

Bolaget svarar för de skuld-, anskaffnings- och leveransavtal samt andra liknande förbindelser som Statens upphandlingscentral har ingått under sin verksamhetstid.

5 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Genom denna lag upphävs lagen den 19 april 1941 om Statens upphandlingscentral (265/41).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. Statsrådet kan vidta de åtgärder som nämns i 1 och 2 §§ innan lagen träder i kraft.

I fråga om bokslutet över Statens upphandlingscentrals sista verksamhetsår tillämpas vad som stadgas om statens affärsdrivande inrättningar. Aktiebolaget sköter till denna del inrättningens uppgifter.

RP 203/94
EkUB 46/94

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.