1500/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt 2 § 2 mom. lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) samt

fogas temporärt till lagen en ny 16 b § som följer:

2 §
Förmån som utbetalas i form av utkomstskydd för arbetslösa

Arbetslöshetsdagpenning betalas som grunddagpenning (grundskydd), som dagpenning avvägd enligt förtjänsten (förtjänstskydd) eller som dagpenning för permitteringstid (permitteringsdagpenning).

16 b §
Rätt till permitteringsdagpenning

Om den som enligt 16 § har rätt till dagpenning avvägd enligt förtjänsten permitteras på heltid, betalas till honom dagpenning avvägd enligt förtjänsten, dock först sedan han har fått permitteringsdagpenning för sammanlagt 15 dagar. Permitteringsdagpenningen är 70 procent av den enligt 23 § fastställda enligt förtjänsten avvägda dagpenningen, dock så att den är minst lika stor som den fulla grunddagpenningen enligt 22 § 1 mom. jämte barnförhöjningar enligt 24 §. Vad 24 § annars stadgar gäller inte permitteringsdagpenningen. Vad denna lag i övrigt stadgar om dagpenning avvägd enligt förtjänsten gäller också permitteringsdagpenningen, med undantag för den tidsperiod som nämns i 26 §.

Vad 1 mom. stadgar tillämpas dock inte på permittering, om permitteringen av en person har berott på att arbetsgivarens produktionsverksamhet har avbrutits på grund av samma arbetsgivares övriga arbetstagares samtidiga semestrar.

För att permitteringsdagpenningen skall kunna fastställas är den permitterande arbetsgivaren skyldig att lämna den behöriga arbetslöshetskassan de uppgifter som behövs om sina permitteringar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och gäller till utgången av 1995.

Lagen tillämpas på personer som har blivit permitterade efter det lagen har trätt i kraft.

RP 269/94
ShUB 44/94

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.