1499/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om extra arbetslöshetsförsäkringsavgift som skall betalas vid permitteringar 1995

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Utan hinder av vad någon annan lag stadgar är en arbetsgivare vars lönesumma som enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/84) ligger till grund för arbetsgivarens försäkringspremie överskrider en miljon mark, skyldig att en gång per arbetstagare som han permitterar på heltid betala extra arbetslöshetsförsäkringsavgift, med undantag för en person som avses i 1 a § lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84). Den extra avgiften behöver dock betalas högst enligt det genomsnittliga antal personer som arbetsgivaren beräknas ha i sin tjänst under året. Det genomsnittliga antalet anställda beräknas så att den ovan nämnda lönesumma som ligger till grund för arbetsgivarens försäkringspremie divideras med medelförtjänsten för samtliga löntagare. Vid statens ämbetsverk och inrättningar används här som lönesumma de löner som har utbetalts 1994.

Skyldighet att betala extra arbetslöshetsförsäkringsavgift föreligger dock inte, om permitteringen av en person har föranletts av avbrott i arbetsgivarens produktionsverksamhet på grund av samma arbetsgivares övriga arbetstagares samtidiga semestrar.

2 §

Intäkterna av avgiften används för att finansiera utkomstskyddet för arbetslösa enligt 30 § 1 mom. lagen om arbetslöshetskassor (603/84).

3 §

Den extra arbetslöshetsförsäkringsavgiften är 1 180 mark.

4 §

Det försäkringsbolag i vilket arbetsgivaren har sin lagstadgade olycksfallsförsäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring uppbär den extra arbetslöshetsförsäkringsavgiften hos arbetsgivaren på grundvalen av dennes anmälan, i samband med och med samma rättigheter som arbetslöshetsförsäkringspremierna enligt 33 § lagen om arbetslöshetskassor. Hos övriga arbetsgivare uppbärs avgiften av statskontoret med iakttagande i tillämpliga delar av vad som ovan stadgas om försäkringsbolag.

5 §

Den permitterande arbetsgivaren är skyldig att till försäkringsbolaget i fråga eller till statskontoret meddela de uppgifter om sina permitteringar enligt 1 § som behövs för att avgiften skall kunna fastställas.

Den arbetslöshetskassa som för permitteringstiden har utbetalt arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller utbildningsstöd enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90) och folkpensionsanstaltens lokalbyrå skall till försäkringsbolaget eller statskontoret meddela de uppgifter som behövs för att avgiften skall kunna uppbäras.

6 §

Avgifterna redovisas till den i 29 § lagen om arbetslöshetskassor nämnda centralkassan för arbetslöshetskassorna. De kostnader som systemet med olycksfallsförsäkringar och statskontoret åsamkas av uppbörden och redovisningen av avgifterna ersätts av intäkterna av avgiften.

7 §

Då det gäller sökande av ändring i den extra arbetslöshetsförsäkringsavgiften iakttas i tillämpliga delar vad lagen om arbetslöshetskassor stadgar om arbetslöshetsförsäkringspremie.

8 §

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna lag meddelas av social- och hälsovårdsministeriet.

9 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och gäller till utgången av 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Lagen tillämpas på permitteringar som har börjat under den tid lagen är i kraft.

RP 269/94
ShUB 44/94

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.