1475/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om ändring av lagen om oljeavfallsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 5 december 1986 om oljeavfallsavgift (894/86) 3, 6, 6 a och 6 b §§,

av dessa lagrum 3 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 29 december 1989 (1359/89) samt 6 a och 6 b §§ sådana de lyder i lag av den 19 maj 1989 (442/89), samt

ändras 2 § 1 mom., 5 och 9 §§,

av dessa lagrum 2 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 19 maj 1989 och 5 § delvis ändrad genom sistnämnda lag, som följer:

2 §

Oljeavfallsavgift skall betalas för smörjoljor och smörjmedel som hänförs till positionerna 2710 00 81 - 2710 00 98, 3403 19 10 - 3403 19 99 och 3403 99 10 - 3403 99 90 i tulltariffen.


5 §

Avgiftsfria är

1) produkter som en auktoriserad lagerhållare levererar för att överlåtas till konsumtion på annat område inom gemenskapen än i Finland,

2) produkter för vilka kan visas att de används för tillverkning av exportprodukter, dock med undantag för smörjoljor som används för smörjningsändamål vid tillverkning av exportprodukter,

3) produkter som används för tillverkning av sådana produkter för vilka oljeavfallsavgift betalas, samt

4) produkter som tillverkas av sådana råämnen som avses i 2 § och för vilka oljeavfallsavgift har betalts.

Om lagerhållaren vid eftergranskning inte kan visa upp en tillförlitlig utredning om sådana avgiftsfria leveranser som avses i 1 mom. 1 punkten, skall för produkterna betalas oljeavfallsavgift enligt denna lag.

Utöver vad 1 mom. stadgar gäller om avgiftsfrihet i tillämpliga delar vad som stadgas om accisfrihet i 16 § 1 och 3-6 punkten lagen om påförande av accis.

9 §

Om inte något annat stadgas i denna lag, gäller om behörig myndighet, avgiftsskyldighet liksom även om de tillstånd och säkerheter som gäller avgiftsskyldiga, avgiftsplikt för produkter, uppbörd av avgift för produkter som importeras från ett land utanför gemenskapen, tidpunkten för påförande av avgiften, avgiftspliktiga mängder, produkter som återsänts till skattefritt lager, avgivande av avgiftsdeklaration, fastställande, betalning och debitering av avgiften, ändringssökande, återbäring av avgiften, den avgiftsskyldiges bokföringsskyldighet, granskning och skyldighet att lämna uppgifter, samt även i övrigt i tillämpliga delar vad som stadgas eller bestäms i lagen om påförande av accis eller med stöd av den.

De stadganden i lagen om påförande av accis som gäller överföring av accispliktiga produkter tillämpas på produkter som avses i denna lag till den del stadgandena gäller överföring av sådana produkter till en auktoriserad lagerhållares skattefria lager som importeras från ett område utanför gemenskapen eller överföring av produkter mellan skattefria lager i Finland.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. Lagen är i kraft till utgången av 1996.

RP 237/94
StaUB 90/94

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.