1473/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om accis på vissa energikällor

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Allmänna stadganden
1 §

För stenkol, bränntorv, naturgas, elström och tallolja skall till staten i accis betalas grundaccis och tilläggsaccis enligt denna lag.

2 §

I denna lag avses med

1) stenkol stenkol, stenkolsbriketter och liknande fasta bränslen av stenkol, samt brunkol vilka hör till positionerna 2701 och 2702 i tulltariffen,

2) bränntorv stycketorv och fräsbränntorv som hör till position 2703 i tulltariffen,

3) naturgas naturgas i gasform enligt position 2711 21 00 i tulltariffen,

4)elström elektrisk energi som hör till position 2716 i tulltariffen och som nämns i den bifogade accistabellen,

5)tallolja råtallolja enligt position 3803 00 10 i tulltariffen.

3 §

Tullverket sköter om påförande av accis för produkter som avses i denna lag samt om tillsynen över beskattningen.

4 §

Accis skall betalas enligt den bifogade accistabellen.

Stenkol
5 §

Accis på stenkol bestäms

1) för auktoriserad lagerhållare på basis av de mängder som enligt lagerhållarens bokföring överlåtits till accisbelagd konsumtion under skatteperioden,

2) för stenkol som den accisskyldige under skatteperioden tagit för sin egen konsumtion på basis av de mängder som tagits i bruk.

6 §

Accisfri är

1) stenkol som används såsom råämne eller hjälpprodukt vid industriell produktion eller direkt vid första användningen då en vara tillverkas,

2) stenkol som en auktoriserad lagerhållare levererar för att överlåtas till konsumtion på annat område inom gemenskapen än Finland.

Om lagerhållaren vid eftergranskning inte kan förete sådan utredning om en accisfri leverans som avses i 1 mom. 2 punkten skall för produkterna betalas accis enligt vad som stadgas i denna lag.

Om accisfrihet för stenkol gäller dessutom vad som stadgas om accisfrihet i 16 § 1 och 3-5 punkten lagen om påförande av accis.

Bränntorv och tallolja
7 §

Skyldig att betala accis på bränntorv är den som producerar elström och fjärrvärme samt den som idkar industriell produktionsverksamhet för den bränntorv de använt, om användningen av bränntorv överstiger 25 000 MWh under ett kalenderår.

Skyldig att betala accis på tallolja är den som idkar industriell produktionsverksamhet för tallolja som han använt för uppvärmningsändamål.

8 §

Den i 7 § nämnda användaren skall till tullstyrelsen anmäla verksamheten som registrerad näringsidkare.

9 §

Accis fastställs enligt de stadganden som är i kraft den dag då bränntorv eller tallolja användes för det ändamål som nämns i 7 §.

Accisen påförs för varje skatteperiod för de produkter som under skatteperioden använts för det ändamål som nämns i 7 §. Som skatteperiod anses en kalendermånad.

10 §

Beskattningen verkställs av distriktstullkammaren i det tulldistrikt på vars område den i 7 § avsedda användningen äger rum.

11 §

Den accisskyldige skall för påförande av accis föra sådan bokföring, varav framgår användningen av de produkter som avses i 7 § och lagermängden, samt övriga uppgifter som behövs för påförande av accis och för tillsyn över beskattningen.

Naturgas
12 §

Skyldig att betala accis på naturgas är

1) den som importerar naturgas från ett land utanför gemenskapen,

2) den till vilken naturgas överförts accisfritt med stöd av denna lag, om naturgasen har använts för annat än accisfritt ändamål.

13 §

Accisfri är

1) naturgas som används som råämne eller hjälpprodukt vid industriell produktion eller direkt vid första användningen då en vara tillverkas,

2) naturgas som används som energikälla vid oljeraffineringsprocessen.

Elström
14 §

Skyldig att betala accis på elström är

1) den som i Finland producerar elström med kärn- eller vattenkraft,

2) den som i sin förvärvsverksamhet tar emot elström från gemenskapen eller importerar elström från ett område utanför gemenskapen.

Accis på elström skall dock inte betalas för elektrisk energi som produceras i generatorer med en mindre effekt än två megavoltampere.

15 §

Accis på elström som producerats i Finland påförs för varje skatteperiod för den mängd elektrisk nettoenergi som producerats under skatteperioden. Med en skatteperiod avses en kalendermånad.

Närmare bestämmelser om hur elektrisk nettoenergi skall definieras utfärdas av handels- och industriministeriet.

16 §

Accisfri är elström som i Finland producerats med kärn- eller vattenkraft och som elproducenten själv exporterar utanför gemenskapen eller levererar till konsumtion på annat område inom gemenskapen än Finland.

Särskilda stadganden
17 §

Om inte något annat stadgas i denna lag, gäller om accisskyldighet för stenkol, bränntorv, elström och tallolja liksom även om tillstånd och säkerheter som gäller accisskyldiga, accisplikt för produkter, beskattning av produkter som importeras från ett område utanför gemenskapen, tidpunkten för påförande av accis och beskattningsbara mängder, produkter som återsänts till skattefria lager, avgivande av accisdeklaration samt om fastställande, betalning och debitering av accis, ändringssökande, accisåterbäring, den accisskyldiges bokföringsskyldighet, granskning och skyldighet att lämna uppgifter samt även i övrigt i tillämpliga delar vad som stadgas eller bestäms i lagen om påförande av accis eller med stöd av den. I fråga om den registrerade näringsidkare som avses i 8 § i denna lag tillämpas således, om inte något annat stadgas i denna lag, i tillämpliga delar vad lagen om påförande av accis stadgar om registrerad näringsidkare.

De stadganden i lagen om påförande av accis som gäller överföring av accispliktiga produkter tillämpas på i denna lag avsedda produkter till den del stadgandena gäller överföring av sådana produkter till auktoriserad lagerhållares skattefria lager som importerats från ett område utanför gemenskapen eller överföring av produkter mellan skattefria lager i Finland.

18 §

Om inte något annat stadgas i denna lag, gäller om betalning av den accis som uppbärs för naturgas och även i övrigt om påförande av accis i tillämpliga delar vad som stadgas eller bestäms om tull.

När en accisskyldig som avses i 12 § 2 punkten är skyldig att betala accis för naturgas, tillämpas på påförande av accis för naturgas vad som stadgas ovan i 17 §.

19 §

När en proposition om ändring av denna lag har avlåtits till riksdagen, har statsrådet rätt att bestämma att på energikällor skall uppbäras accis enligt propositionen.

Om den accis som betalts enligt 1 mom. är högre än den accis som senare fastställts, skall den distriktstullkammare som verkställt beskattningen på ansökan återbär till den accisskyldige det belopp som motsvarar skillnaden.

20 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

21 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Denna lag tillämpas även på sådana produkter i produktgrupp 1 i accistabellen som det med stöd av lagen inte har betalts accis för och som efter att lagen har trätt i kraft används för alstring av elström och fjärrvärme eller i industriell produktion. Accisskyldig är härvid produktens användare som påförs accis för varje kalendermånad som betraktas som skatteperiod för de produkter som används för nämnda ändamål under skatteperioden. Den accisskyldige skall avge accisdeklaration och betala accis såsom stadgas i 22 § 1 mom. och 35 § 1 mom. lagen om påförande av accis. Den accisskyldige har rätt att dra av bränsleaccis som redan betalts för produkten från den accis som skall betalas för produkten enligt accistabellen.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 237/94
StaUB 90/94

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

ACCISTABELL

Produkt Produktgrupp Grundaccis Tilläggsaccis
Stenkol, stenkolsbriketter och fasta bränslen av stenkol; brunkol 1 - 116,1 mk/ton
Bränntorv 2 - 3,5 mk/MWh
Naturgas, i gasform 3 - 11,2 p/nm3 *
Elektrisk energi
- producerad med kärnkraft 4 1,5 p/kWh 0,9 p/kWh
- producerad med vattenkraft 5 - 0,4 p/kWh
- importerad 6 1,3 p/kWh 0,9 p/kWh
Tallolja 7 18,55 p/kg -

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.