1471/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om accis på alkohol och alkoholdrycker

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Allmänna stadganden
1 §

För etylalkohol och alkoholdrycker skall till staten betalas accis på alkohol och alkoholdrycker enligt denna lag.

I accis uppbärs grundaccis och tilläggsaccis.

2 §

Denna lag tillämpas på produkter som nämns i accistabellen.

Denna lag tillämpas inte på sådan hemtillverkning som avses i 4 § alkohollagen (1143/94).

Denna lag tillämpas inte på produkter som är starkt denaturerade enligt stadganden eller bestämmelser som Finland eller någon annan medlemsstat inom gemenskapen utfärdat. Lagen tillämpas inte heller på produkter som är lindrigt denaturerade enligt stadganden och bestämmelser utfärdade av medlemsstater och som används vid tillverkning av andra än till förtäring avsedda produkter.

3 §

I denna lag avses med

1)alkoholdryck drycker som är avsedda att förtäras och som innehåller mer än 1,2 men högst 60 volymprocent etylalkohol, öl anses som alkoholdryck när det innehåller mer än 0,5 volymprocent etylalkohol,

2)öl maltdrycker som hör till position 2203 i tulltariffen samt sådana blandningar av öl och alkoholfria drycker som hör till position 2206 i tulltariffen och som innehåller mer än 0,5 volymprocent alkohol,

3)vin genom jäsning tillverkade drycker som hör till position 2204, 2205 eller 2206 i tulltariffen och vilkas alkoholhalt är över 1,2 volymprocent och som inte innehåller tillsatt etylalkohol,

4)mellanprodukt drycker som hör till position 2204, 2205 eller 2206 i tulltariffen och vars alkoholhalt är över 1,2 men högst 22 volymprocent och som varken är öl eller vin,

5) etylalkohol

a) en produkt som hör till position 2207 eller 2208 i tulltariffen och vars alkoholhalt är över 1,2 volymprocent, även i sådana fall då produkten ingår i en produkt som hör till ett annat kapitel i tulltariffen,

b) en dryck som hör till position 2204, 2205 eller 2206 i tulltariffen och vars alkoholhalt är över 22 volymprocent, samt

c) produkter som innehåller drickbar alkohol, antingen i lösningsform eller i annan form, med undantag för läskedrycker som avses i lagen om sötsaks- och läskedrycksaccis.

Grunder för påförande av accis
4 §

Accis på alkohol och alkoholdrycker skall betalas enligt den bifogade accistabellen. Accisen fastställs på basis av produktens etylalkoholhalt eller på basis av dryckens mängd.

5 §

Den som för eget bruk för med sig till Finland en större mängd alkoholdrycker än den mängd som är accisfri enligt 18-21 §§ lagen om påförande av accis är skyldig att betala accis på alkoholdrycker för den överstigande mängden enligt vad som stadgas i denna lag. Genom förordning kan beloppet av accis för varje slag av dryck stadgas.

Vad 1 mom. stadgar tillämpas även på den som här tar emot en sådan försändelse från ett område utanför gemenskapen som innehåller alkoholdrycker.

6 §

För beskattningen skall den accisskyldige uppge alkoholhalten för accispliktiga produkter i volymprocent med 0,1 procentenhets noggrannhet utan att beakta den överskjutande delen. Om den faktiska alkoholhalten i ett beskattningsbart parti som uppgetts innehålla högst 5,5 volymprocent alkohol konstateras överstiga den för beskattningen uppgivna mängden med minst 0,5 procentenheter, uppbärs accisen på alkoholdrycker enligt den faktiska och inte enligt den deklarerade alkoholhalten i partiet i fråga. För övriga drycker är motsvarande gräns 1 procentenhet.

Alkoholhalten bestäms vid +20°C.

Tilläggsaccis
7 §

Tilläggsaccis skall betalas 4 mark per liter för alkoholdrycker i detaljhandelsförpackningar. Som detaljhandel anses i detta lagrum även servering.

Om den accisskyldige lämnar en utredning om att detaljhandelsförpackningen hör till ett sådant pantbaserat system för återvinning av förpackningar som miljöministeriet godkänt, skall

1) tilläggsaccis inte betalas om detaljhandelsförpackningen kan fyllas på nytt,

2) tilläggsaccis betalas 1 mark per liter om detaljhandelsförpackningen kan återvinnas som råmaterial.

Såsom i lagen om påförande av accis avsedd tillverkning anses också förpackande av alkoholdrycker i detaljhandelsförpackningar.

Accisfrihet
8 §

Accisfria är, utöver vad lagen om påförande av accis stadgar

1) produkter som används vid tillverkning av i denna lag avsedda produkter eller vid tillverkning av läskedrycker som avses i lagen om sötsaks- och läskedrycksaccis,

2) produkter som levereras för specialförsäljning enligt alkohollagen,

3) produkter som levereras till kvalitetskontroll enligt alkohollagen,

4) produkter som ingår i aromämnen som används vid tillverkning av livsmedel eller drycker som innehåller högst 1,2 volymprocent etylalkohol,

5) produkter som ingår i läkemedel som avses i läkemedelslagen (395/87), samt

6) produkter, som ingår i livsmedel med en alkoholhalt på högst 8,5 liter ren alkohol per 100 kilogram choklad eller 5 liter ren alkohol per 100 kilogram av något annat livsmedel.

Accisfria är också viner och mellanprodukter som en evangelisk-luthersk eller ortodox församling eller ett enligt religionsfrihetslagen registrerat religiöst samfund använder som nattvardsvin på de villkor som närmare stadgas genom förordning.

Särskilda stadganden
9 §

Om den skattskyldige lämnar en utredning, enligt vilken öl har framställts i ett företag som i rättsligt och ekonomiskt hänseende är oberoende av andra företag inom samma bransch och vars årsproduktion är högst 1 000 000 liter, skall den grundaccis som skall betalas i accis på alkoholdrycker sänkas med 20 procent.

10 §

Om inte något annat stadgas i denna lag, gäller om accisskyldighet och grunderna för påförande av accis och även i övrigt vad som stadgas eller bestäms i lagen om påförande av accis eller med stöd av den.

11 §

När en proposition om ändring av denna lag har avlåtits till riksdagen har statsrådet rätt att bestämma att på produkter skall uppbäras accis enligt propositionen.

Om den accis som betalts enligt 1 mom. är högre än den accis som senare fastställts, skall den distriktstullkammare som verkställt beskattningen på ansökan återbära till den accisskyldige det belopp som motsvarar skillnaden.

12 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

13 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Genom denna lag upphävs lagen den 28 juni 1994 om skatt på alkoholdrycker (532/94).

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

14 §

Om sådana alkoholdrycker för vilka innan denna lag träder i kraft har betalts skatt på alkoholdrycker eller läskedrycksaccis överförs med stöd av lagen om påförande av accis eller enligt de beslut som meddelats med stöd av den till en auktoriserad lagerhållares skattefria lager, kan den skattskyldige vid sin beskattning göra ett avdrag som motsvarar denna skatt eller accis.

RP 237/94
StaUB 90/94
Rådets direktiv 92/83/EEG; EGT Nr L 316, 31.10.1992, s. 21, 92/84/EEG; EGT Nr L 316, 31.10.1992, s. 29

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

ACCISTABELL

Etylalkoholhalt i volymprocent Produktgrupp Accisbelopp
Öl
över 0,5 men högst 2,8 11. 0,10 mk/centiliter etylalkohol
över 2,8 12. 1,70 mk/centiliter etylalkohol
Viner
över 1,2 men högst 2,8 21. 0,27 mk/liter av färdig alkoholdryck
över 2,8 men högst 5,5 22. 8,0 mk/liter av färdig alkoholdryck
över 5,5 men högst 8,0 23. 13,0 mk/liter av färdig alkoholdryck
över 8,0 24. 17,0 mk/liter av färdig alkoholdryck
Mellanprodukter
över 1,2 men högst 15 31. 30,0 mk/liter av färdig alkoholdryck
över 15 men högst 22 32. 50,0 mk/liter av färdig alkoholdryck
Etylalkohol
ur position 2208 i tulltariffen:
- över 1,2 men högst 2,8 41. 0,10 mark/centiliter elytalkohol
- över 2,8 men högst 10 42. 2,65 mark/centiliter etylalkohol

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.