1465/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/92) 21 § 5 mom. och 136 § 3 mom.,

ändras 21 § 1 mom. 1 punkten, 39 § 1 mom., 40 § 1 och 2 mom., 42 § 1 mom., 48 § 3 mom., 53 § 1 mom. 6 punkten, 66 § 3 mom., 76 § 1 mom. 3 punkten, 92 § 1 mom. 15 och 19 punkten, 93 § 1 mom., 95 § 1 mom. 1 punkten, 96 § 5 mom., 105 §, 143 § 8 mom. samt i 149 § rubriken och 1 mom.,

av dessa lagrum 105 § sådan den lyder i lag av den 28 juni 1994 (520/94) samt 143 § 8 mom. och i 149 § rubriken och 1 mom. sådana de lyder i lag av den 30 december 1993 (1502/93), och

fogas till 53 § 1 mom. en ny 7 punkt och till 76 § 1 mom. en ny 4 punkt, till 96 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 30 december 1993, ett nytt 5 mom., varvid det ändrade 5 mom. och de nuvarande 5-7 mom. blir 6-8 mom., som följer:

21 §
Delvis skattefria samfund

Skatt på inkomst skall till kommunen och församlingen enligt den inkomstskatteprocent som anges i 124 § 3 mom. betalas av

1) staten och dess inrättningar,


39 §
Kapitalinkomstandelen av inkomstandel för delägare i beskattningssammanslutningar

En fysisk persons och ett dödsbos andel av en beskattningssammanslutnings nettoinkomst av jordbruk, från vilken andel har dragits av delägarens till sammanslutningens jordbruk hänförliga ränteutgifter och den förlust av sammanslutningen som fastställts för delägarens jordbruk för tidigare skatteår, betraktas som kapitalinkomst upp till ett belopp som motsvarar en beräknad 15 procents årlig avkastning på delägarens sammanslutningsförmögenhet.


40 §
Kapitalinkomstandelen av inkomstandel för delägare i näringssammanslutningar

En fysisk persons och ett dödsbos andel av resultatet av en näringssammanslutnings näringsverksamhet betraktas som kapitalinkomst upp till ett belopp som motsvarar en 15 procents årlig avkastning på delägarens andel av den till sammanslutningens näringsverksamhet hörande nettoförmögenheten vid utgången av det föregående skatteåret.

Om näringssammanslutningen har jordbruksinkomst, anses en delägares andel av denna utgöra kapitalinkomst upp till ett belopp som motsvarar en 15 procents årlig avkastning på hans andel av den till sammanslutningens jordbruk hörande nettoförmögenheten vid utgången av föregående skatteår.


42
Kapitalinkomstandelen av dividender från andra bolag än börsbolag

Dividend och därtill ansluten gottgörelse för bolagsskatt som förvärvats från andra bolag än börsbolag, betraktas som kapitalinkomst upp till ett belopp som motsvarar [ Den märkta texten har rättat (1994), Originaltexten lydde: upp till ett belopp som motsvarar ] en årlig 15 procents avkastning beräknad på det i förmögenhetsskattelagen angivna matematiska värdet av aktierna. Kapitalinkomstandelen av dividend som har betalts på utländska bolags aktier och på aktier i bolag som avses i 26 § 1 mom. förmögenhetsskattelagen, utom börsbolag, skall dock beräknas på aktiernas enligt förmögenhetsskattelagen beräknade gängse värde vid utgången av skatteåret före dividendutdelningsåret.


48 §
Skattefria överlåtelsevinster

Stadgandena om överlåtelsevinst av egen bostad tillämpas även på överlåtelse av bostadsrätt som avses i lagen om bostadsrättsbostäder (650/90). Ägartiden jämställs härvid med den tid bostadsrättsavtalet varit i kraft. Vid överlåtelse av egendom som erhållits vid avvittring skall den ägartid som skattefriheten av egen bostad förutsätter beräknas från det fång som föregår fånget vid avvittringen och tiden för boende från den tidpunkt då den skattskyldige har börjat använda bostaden som skall överlåtas som egen stadigvarande bostad.


53 §
Vissa skattefria kapitalinkomster

Skattepliktig inkomst är inte


6) sådant räntestöd från staten, en kommun eller något annat offentligt samfund som erhållits i form av lägre ränta än den gängse,

7) en dividend som ett samfund får av ett utländskt samfund, såsom stadgas i 6 § 2 mom. lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

66 §
Aktieemission på grundval av arbetsförhållande

Skattepliktig förvärvsinkomst utgör också en på ett arbetsförhållande baserad rätt att på grundval av ett konverteringslån, ett optionslån, en optionsrätt eller någon annan med dessa jämförbar överenskommelse eller förbindelse erhålla eller förvärva aktier eller andelar i ett samfund till ett pris som är lägre än det gängse priset (anställningsoption). Som förmånens värde anses aktiens eller andelens gängse värde vid den tidpunkt när anställningsoptionen används, minskat med det sammanlagda pris som den skattskyldige har betalt för aktien eller andelen och optionen. Förmånen betraktas som inkomst för det skatteår under vilket anställningsoptionen används. Anställningsoptionen anses bli använd när den skattskyldige erhåller eller förvärvar de aktier eller andelar som den gäller. Överlåtelse av anställningsoptionen jämställs med användning. Som förmånens värde anses då överlåtelsepriset för optionen, eller, om den doneras, dess gängse värde, minskat med det pris som överlåtaren har betalt för den.

76 §
Vissa skattefria ersättningar i anslutning till tjänstgöring utomlands

Skattepliktig inkomst är inte


3) löner eller arvoden som Förenta Nationerna eller något av dess fackorgan betalar för sakkunniguppdrag som har utförts utanför Finland,

4) löner eller arvoden som finska staten betalar till begränsat skattskyldiga som tjänstgör inom utrikesrepresentationen och inte är finska medborgare.

92 §
Skattefria sociala förmåner

Skattepliktig inkomst är inte


15) bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag (408/75) och lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (591/78) samt bostadstillägg enligt lagen om studiestöd (65/94),


19) förmåner enligt lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten (610/91) och motsvarande förmåner,


93 §
Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen

Som utgift för inkomstens förvärvande anses även kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, beräknade enligt kostnaderna för anlitande av det billigaste fortskaffningsmedlet. Sådana kostnader kan dock dras av till ett belopp av högst 16 000 mark och endast till den del de under skatteåret överstiger 2 500 mark.


95 §
Avdrag från inkomstens förvärvande

Den skattskyldige får från sin löneinkomst dra av

1) såsom avdrag för inkomstens förvärvande tre procent av löneinkomstens belopp, dock högst 1 500 mark,


96 §
Avdrag för pensionsförsäkringspremie

Premier för frivillig pensionsförsäkring är avdragbara till den del de under skatteåret uppgår till högst 15 000 mark och högst 10 procent av den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst under skatteåret också i det fall att det inte har lämnats någon utredning om att villkoren enligt 2-4 mom. har uppfyllts, om en pension som grundar sig på en försäkring enligt försäkringsavtalet börjar utbetalas som ålderspension tidigast när den försäkrade har fyllt 58 år.

Till den del en frivillig pensionsförsäkring inte uppfyller villkoren i 1-5 mom. har den skattskyldige rätt att dra av 60 procent av premierna, dock högst 30 000 mark om året. Samma avdragsrätt gäller premier som arbetsgivaren har betalt och som enligt 68 § räknas som hans inkomst. Premierna för pension som betalas i ett för allt och för folkpensionsförsäkring är inte alls avdragbara. En förutsättning för att premierna för en försäkring för den skattskyldige eller hans make skall vara avdragbar är dessutom att premierna för samma försäkring inte har dragits av från inkomsten av näringsverksamhet eller jordbruk.


105 §
Studiepenningsavdrag vid kommunalbeskattningen

Om en skattskyldig har fått i lagen om studiestöd (65/94) avsedd annan studiepenning än vuxenstudiepenning, skall från hans nettoförvärvsinkomst göras kommunalbeskattningens studiepenningsavdrag. Dess fulla belopp är 13 000 mark, dock högst beloppet av studiepenningen. Avdraget minskas med 50 procent av det belopp varmed beloppet av den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger studiepenningsavdragets fulla belopp.

143 §
Vissa övergångsstadganden

Vid kommunalbeskattningen för 1995 dras före grundavdraget som avdrag på förvärvsinkomsten vid kommunalbeskattningen från den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst 5 procent av annan förvärvsinkomst än pensionsinkomst för den del som överstiger 20 000 mark. Avdraget är dock högst 2 000 mark. Om den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 80 000 mark minskar avdraget med 5 procent för den del med vilken nettoförvärvsinkomsten överstiger 80 000 mark.

149 §
Tidpunkten för beräkning av kapitalinkomstandelen av företagsinkomst under övergångsperioden

Med avvikelse från vad 38-40 §§ stadgar om tidpunkten för beräkning av kapitalinkomstandelen, skall kapitalinkomstandelen av företagsinkomst under skatteåren 1993-1995 beräknas på basis av de nettotillgångar som vid utgången av skatteåret hänför sig till näringsverksamhet eller jordbruk eller till en sammanslutnings näringsverksamhet eller jordbruk.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1995. Dock tillämpas 48 § första gången vid beskattningen för 1994.

Lagens 66 § 3 mom. tillämpas i sin ändrade form vid beskattningen för 1994 på anställningsoptioner som har använts den 16 september 1994 eller senare. Lagen tillämpas dock inte vid beskattningen för 1994 om användningsperioden för anställningsoptionen helt eller delvis infaller 1994 enligt de ursprungliga lånevillkoren som i samband med emissionen av lånet godkändes enligt 5 kap. lagen om aktiebolag eller lånevillkor som ändrats före den 16 september 1994. De ursprungliga lånevillkoren anses inte bli uppfyllda om överlåtelse av en anställningsoption tillåts eller användningen tidigareläggs genom beslut som fattats av samfundets styrelse den 16 september 1994 eller därefter ens i det fall att styrelsen i de ursprungliga lånevillkoren hade givits denna befogenhet.

Stadgandena om lön i lagen om förskottsuppbörd tillämpas på anställningsoptioner som används den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 175/94
LM 67 och 75/94
StaUB 82/94
StoUB 5/94

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.