1457/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Förordning om ändring av grundskoleförordningen

På föredragning av undervisningsministern

ändras i grundskoleförordningen av den 12 oktober 1984 (718/84) 33 § 2 mom., 34 §, 35 § 3 mom. samt 47 § 1-3 och 7 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 33 § 2 mom. i förordning av den 27 november 1992 (1174/92), 34 §, 35 § 3 mom. och 47 § 1 och 7 mom. i förordning av den 12 juli 1993 (688/93) samt 47 § 2 och 3 mom. i förordning av den 25 januari 1991 (176/91), samt

fogas till förordningen en ny 48 a § som följer:

33 §

I en kommun som har minst 30 000 invånare med samma språk skall som gemensamt ämne erbjudas det andra inhemska språket och de språk som nämns i 27 § 3 mom. grundskolelagen. Undervisning skall ordnas, om antalet elever som valt språket i första hand uppgår till minst 12. En elev med samiska, romani eller ett främmande språk som modersmål som i modersmålsundervisningen undervisas i sitt eget modersmål, undervisas i finska eller svenska som det andra inhemska språket.


34 §

På grundskolans lågstadium kan undervisning ges som frivilligt ämne i ett eller flera språk.

35 §

På grundskolans högstadium kan undervisning ges som tillvalsämne i fördjupade eller tillämpade lärokurser i de läroämnen som stadgas i 1 mom., helheter som består av flera läroämnen, främmande språk samt ämnen som ansluter sig till datateknik. Benämningarna på tillvalsämnena fastställs i läroplanen. I skolor med elever som bor inom samernas hembygdsområde skall samiska vara tillvalsämne. I skolor där elever med samiska, romani eller ett främmande språk som modersmål undervisas i sitt eget modersmål i modersmålsundervisningen skall svenska eller finska vara tillvalsämne.

47 §

En elevs uppförande och arbete skall bedömas. Avsikten med bedömningen är att handleda och uppmuntra elevens studier.

Vid varje läsårs slut och minst en gång under läsåret skall en elevs uppförande, flit och uppmärksamhet samt kunskaper och färdigheter och hur de utvecklats bedömas i de olika ämnena antingen med siffor eller med verbal bedömning. Utbildningsstyrelsen kan bestämma om vilka ämnen som bedöms gemensamt.

Vid bedömning med siffror används skalan 4-10. Vitsordet 4 anger svaga, 5 försvarliga, 6 och 7 nöjaktiga, 8 goda samt 9 och 10 berömliga kunskaper och färdigheter. Verbal bedömning kan användas i årskursen 1-4, i sådan undervisning som avses i 32 § 3 mom. grundskolelagen samt alltid vid sidan av bedömning med siffror.


Om inte utbildningsstyrelsen beslutar något annat gäller om bedömningen av tillvalsämnen utan hinder av 2 och 3 mom. vad som bestäms i läroplanen. I läroplanen kan också bestämmas att det i stället för bedömning görs en anteckning i elevens betyg om att han deltagit i undervisning i ett tillvalsämne.

48 a §

Bedömningen av en elev vars modersmål är ett annat än det som används i undervisningen kan enligt vad utbildningsstyrelsen beslutar avvika från vad som stadgas i 47 och 48 §§.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

När denna förordning träder i kraft kan en läroplan som utarbetats enligt tidigare gällande stadganden följas tills kommunen tar i bruk en läroplan som utarbetats enligt denna förordning.

Utan hinder av vad som stadgas i 47 § 7 mom. bedöms ett tillvalsämne vid utgången av läsåret 1994-95 så som stadgas i den 47 § som var gällande när denna lag träder i kraft, om eleven begär det.

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.