1448/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om ändring av grundskolelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i grundskolelagen av den 27 maj 1983 (476/83) 27 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 8 februari 1991 (261/91), samt

fogas till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 25 januari 1991 (171/91), ett nytt 4 mom. och till 84 c §, sådan den lyder i lag av den 3 augusti 1992 (707/92) ett nytt 2 mom., som följer:

4 §

I grundskolan kan dessutom på de grunder som undervisningsministeriet fastställer anordnas förberedande undervisning för grundskoleundervisningen för invandrare som har uppnått eller uppnår läropliktsåldern.

27 §

På grundskolans lågstadium undervisas i antingen det andra inhemska språket eller ett främmande språk och på högstadiet i såväl det andra inhemska språket som ett främmande språk såsom gemensamma ämnen. En elev med samiska, romani eller ett främmande språk som modersmål kan i modersmålsundervisningen undervisas i sitt eget modersmål. Läroplanen kan också omfatta andra läroämnen som hänför sig till grundskolans uppgifter enligt vad som stadgas genom förordning.


84 c §

Till den som anordnar undervisning som avses i 4 § 4 mom. betalas för varje elev som deltar i undervisningen av statens medel ett belopp som motsvarar statsandelen och hemkommunens betalningsandel.


Denna lag träder i kraft den 1 januari1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 186/94
KuUB 27/94

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.