1445/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om ändring av 49 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 49 § 2 mom. lagen den 3 augusti 1992 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92), sådant det lyder i lag av den 22 december 1993 (1454/93), som följer:

49 §
Driftskostnader

De statsbidrag och statsunderstöd som vid ingången av 1994 är obetalda till specialyrkesläroanstalter, särskilda yrkesläroanstalter och privata skolor som organiserats så att de motsvarar grundskolan samt övriga i denna lag avsedda statsandelar som vid ingången av 1993 varit obetalda betalas under 1994-2000 så som stadgas i detta moment. Statsandelar, statsbidrag och statsunderstöd som understiger 10 000 mark betalas inte ut. Det belopp som skall betalas beräknas så att skillnaden mellan den statsandel, det statsbidrag eller det statsunderstöd som sökts enligt på förhand fastställda grunder och de betalda förskotten och delbetalningarna minskas med 5 procent. Av det så uträknade beloppet betalas 1994 en tjugondedel, 1996-1998 och 2000 årligen en femtedel samt 1999 tre tjugondedelar. Till andra läroanstalter än specialyrkesläroanstalter, särskilda yrkesläroanstalter och privata skolor som organiserats så att de motsvarar grundskolan betalas under fem år sex procents årlig ränta på en femtedel av nämnda belopp. Räntan betalas i samband med posten för 1998.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 185/94
KuUB 26/94

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.