1436/1994

Riksdagens beslut om ändring av instruktionen för riksdagens justitieombudsman

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § 1 mom., 7 § 1 mom. samt 20 § 1 och 2 mom. i instruktionen för riksdagens justitieombudsman av den 12 december 1919 (2/20),

av dessa 7 § 1 mom. och 20 § 2 mom. sådana de lyder i riksdagens beslut av den 20 november 1990 (1226/90) och 20 § 1 mom. sådant det lyder i riksdagens beslut av den 25 februari 1992 (169/92) som följer:

6 §

Justitieombudsmannen har rätt att i andra fall än de som nämns i 4 och 5 §§ i sitt ställe befullmäktiga en annan person att utföra åtal eller förordna en allmän åklagare att utföra åtalet. Innan åtal väcks skall den misstänkte ges tillfälle att inom utsatt tid avge förklaring i ärendet om han anser sig ha anledning därtill.


7 §
Om hos justitieombudsmannen framställs ett skriftligt klagomål över en sådan persons eller ett sådant samfunds förfarande som omfattas av hans övervakningsbehörighet och om det finns grund att misstänka att ett lagstridigt eller felaktigt förfarande har ägt rum, skall justitieombudsmannen undersöka ärendet såvida det inte med stöd av stadgandena om fördelningen av åligganden mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman överförs till justitiekanslern. Utan särskilda skäl undersöker justitieombudsmannen dock inte klagomål över ett mera än fem år gammalt ärende.

20 §

Vid justitieombudsmannens kansli kan finnas tjänster för kanslichef, referendarieråd, äldre och yngre justitieombudsmannasekreterare, informationssekreterare, inspektör, notarie, avdelningssekreterare, registrator, arkivarie, biträdande registrator och byråsekreterare. Vid justitieombudsmannens kansli kan också andra tjänstemän utnämnas.

Justitieombudsmannen utnämner tjänstemännen vid sitt kansli och beviljar dem avsked. Justitieombudsmannen kan med en tjänsteman ingå skriftligt avtal om tjänstemannens anställningsvillkor.Dessa ändringar träder i kraft den 1 januari 1995. Ändringen i 7 § 1 mom. i instruktionen träder dock i kraft den 1 januari 1996.

TKF2/94
GrUB 12/94

Helsingfors den 21 december 1994

På riksdagens vägnar


Riitta Uosukainen talman


Seppo Tiitinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.