1413/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om ändring av avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/93) 45 §, 49 § 1 mom., 51 § 3 mom., 58 § 1 mom., 60 § 1 mom., 61 § 2 mom., 66 § 4 mom., 67 och 73 §§, 74 § 10 och 11 punkten och 78 § 2 mom. samt

fogas till 74 § en ny 12 punkt som följer:

45 §
Avfallstransporter

Angående avfallstransporter och godkännande av transporter gäller vad som bestäms i rådets förordning (EEG) nr 259/93 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen, nedan avfallstransportförordningen, samt vad som stadgas eller bestäms enligt den. Angående avfallstransporter som äger rum enbart på finskt territorium gäller dock vad som stadgas i denna lag eller bestäms med stöd av den enligt avfallstransportförordningen.

I fråga om internationella avfallstransporter är vatten- och miljöstyrelsen i avfallstransportförordningen avsedd behörig myndighet i Finland.

Vatten- och miljöstyrelsen kan meddela allmänna anvisningar om internationella avfallstransporter.

49 §
Anmälan om verksamhet till avfallsregistret

Till länsstyrelsen skall för införande i avfallsregistret enligt 70 § göras anmälan om

1) sådan återvinning eller behandling av avfall som sker i en anläggning eller yrkesmässigt och som enligt 43 § inte kräver avfallstillstånd,

2) yrkesmässig transport av avfall,

3) yrkesmässig insamling av annat avfall än problemavfall, samt om

4) verksamhet som säljare eller förmedlare av avfall, om avsikten är att återvinna eller behandla avfallet utanför finskt territorium.


51 §
Skyldighet att inhämta information och bokföringsskyldighet

Den som har avfallstillstånd och den som producerar problemavfall, med undantag för hushållen, och den som yrkesmässigt transporterar problemavfall samt en säljare och en förmedlare som avses i 49 § 1 mom. 4 punkten skall föra bok över mängden och arten av det avfall som uppkommer, insamlas, lagras eller mellanlagras, transporteras, återvinns eller behandlas samt säljs eller förmedlas i hans verksamhet, över dess beskaffenhet och ursprung samt, då han för avfallet någon annanstans från den plats där det har uppkommit, även över leveransplatsen och leveransdatumet samt över transport- och återvinnings- eller behandlingssättet.


58 §
Vite samt hot om tvångsutförande och avbrytande

Vatten- och miljöstyrelsen, länsstyrelsen eller miljövårdsnämnden kan förstärka ett förbud eller en föreskrift som meddelas på grundval av denna lag eller ett stadgande eller en bestämmelse som utfärdas med stöd av den eller avfallstransportförordningen med vite eller hot om att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad eller att verksamheten avbryts eller förbjuds.


60 §
Avfallsförseelse

Den som avsiktligen eller av grov oaktsamhet

1) bryter mot förbud som nämns i 5 §, 6 § 1 mom. 6 eller 8 punkten, 7 § 4 mom., 13 § 1 mom., 17-19 §§, 22 § 1 mom., 26 §, 43 § 2 mom., 44 § 2 eller 3 mom., 50 §, 55 § 2 eller 3 mom., eller 57 § eller mot förbud eller bestämmelser som utfärdats med stöd av nämnda stadganden, eller

2) försummar skyldigheter som nämns i 7-9 §§, 11 § 1 mom., 12 eller 14 §, 15 § 1 mom., 20 § 1 eller 2 mom., 21 §, 22 § 2 eller 3 mom., 23-25 §§, 42 § 1 mom., 43 § 2 mom., 46 eller 49 §, 51 § 3 mom. eller 55 § 1 mom., eller

3) genomför en internationell avfallstransport så som avses i artikel 26.1 i avfallstransportförordningen,

skall, om inte strängare straff för gärningen stadgas på något annat ställe i lag, för avfallsförseelse dömas till böter.


61 §
Avfallsbrott

För avfallsbrott döms även den som i strid med 60 § 1 mom. 3 punkten genomför en avfallstransport så att gärningen förorsakar sådan fara eller skada som avses i 1 mom.


66 §
Ändringssökande

Över beslut som vatten- och miljöstyrelsen, länsstyrelsen eller miljövårdsnämnden har meddelat med stöd av 58 § 1 mom. och som gäller föreläggande av vite eller hot om tvångsutförande, avbrytande eller förbud får inte anföras särskilda besvär.

67 §
Verkställighet

I beslut som fattas med stöd av avfallstransportförordningen, 21, 24 och 31 §§, 43 § 2 mom., 50, 55, 57 och 58 §§ samt av särskilda skäl i beslut som fattas med stöd av 47 och 48 §§ kan bestämmas att beslutet skall följas trots ändringssökande, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

73 §
Indrivning av kostnader och avgifter

Kommunal avfallsavgift samt kostnader enligt artikel 33 i avfallstransportförordningen, kostnader enligt 54 § 2 mom. och avgifter enligt 72 § får indrivas utan dom eller beslut i den ordning som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

74 §
Närmare stadganden

Genom förordning kan stadgas om


10) tillämpning av stadgandena om bokföring och kontroller enligt 9 kap.,

11) omständigheter som hänför sig till verkställigheten och som avfallstransportförordningen förutsätter eller berättigar till, samt om

12) andra med 1-11 punkten jämförbara omständigheter som behövs för verkställighet eller tillämpning av denna lag.

78 §
Övergångsstadganden

Statsrådets föreskrifter som meddelats med stöd av 22 § lagen om avfallshantering och kommunala avfallshanteringsbestämmelser som utfärdats med stöd av 24 § är fortfarande i kraft till dess något annat stadgas eller bestäms med stöd av denna lag, de kommunala avfallshanteringsbestämmelserna dock högst till den 31 december 1995.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Vid internationella avfallstransporter, om vilka anmälan har gjorts och beslut meddelats innan denna lag har trätt i kraft, iakttas i tillämpliga delar denna lag.

RP 305/94
MiUB 13/94
Rådets förordning (EEG) nr 259/93, EGT nr L 30, 6.2.1993, s. 1

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.