1412/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om frivilligt deltagande för industriföretag i miljöstyrnings- och miljörevisionsordningen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Syftet med lagen och definitioner

1 §
Syftet med lagen

I denna lag stadgas om frågor som genomförandet av rådets förordning (EEG) nr 1836/93 om frivilligt deltagande för industriföretag i gemenskapens miljöstyrnings- och miljörevisionsordning, bl.a. om det behöriga organet och dess uppgifter, ackrediteringssystemet, miljökontrollanterna, påföljder, ändringssökande, avgifter och meddelande av föreskrifter.

2 §
Deltagande i ordningen

Den ordning som avses i denna lag och i den i 1 § nämnda rådets förordning, nedan rådets förordning, är öppen för företag som utövar industriell verksamhet. Företagen kan ansluta sig till systemet anläggningsvis.

3 §
Definitioner

I enlighet med rådets förordning avses i denna lag med

1) företag, den organisation som har det övergripande ledningsansvaret för verksamheten vid en viss anläggning,

2) anläggning, hela det område där företaget bedriver eller kontrollerar industriell verksamhet, inklusive därmed förknippad lagring av råvaror, bi-, mellan- och slutprodukter och avfall, samt all fast och rörlig utrustning och alla installationer som används i verksamheten,

3) ackrediterad miljökontrollant, en person eller organisation som är oberoende av det företag som kontrolleras och som har ackrediterats enligt de villkor och förfaranden som avses i artikel 6 i rådets förordning,

4) miljöredovisning, en redovisning som har utarbetats av företaget enligt kraven i rådets förordning, särskilt i artikel 5,

5) deltagaranmälan, en bildförsedd anmälan som en anläggning som har registrerats som deltagande i ordningen får använda i andra sammanhang är vid produktreklam, på själva produkterna eller på produktförpackningar,

6) industriell verksamhet, verksamhet enligt artikel 2 i i rådets förordning.

2 kap.

Det behöriga organet och dess uppgifter

4 §
Behörigt organ

Det behöriga organ som avses i artikel 8 i rådets förordning är i Finland vatten- och miljöstyrelsen.

5 §
Uppgifter

Vatten- och miljöstyrelsen skall

1) enligt artikel 8 i rådets förordning registrera en anläggning som önskar delta i den i 1 § 1 mom. nämnda miljöstyrnings- och miljörevisionsordningen, nedan EMAS-ordningen, när styrelsen har fått en av en ackrediterad miljökontrollant godkänd miljöredovisning för anläggningen enligt artikel 5 i rådets förordning och fått en registreringsavgift enligt 12 § i denna lag,

2) stryka en anläggning ur registret, om styrelsen upptäcker att anläggningen inte uppfyller de villkor som stadgas i artikel 8.3 och 8.4 i rådets förordning och som gäller deltagande i EMAS-ordningen,

3) före utgången av varje år skicka den i artikel 9 i rådets förordning nämnda förteckningen över anläggningar som deltar i EMAS-ordningen till EFTA:s övervakningsmyndighet, handels- och industriministeriet, miljöministeriet och de regionala miljöcentralerna.

3 kap.

Ackrediteringssystemet och miljökontrollanterna

6 §
Ackrediteringsorgan

Det ackrediteringsorgan som avses i artikel 6 i rådets förordning är i Finland mätteknikcentralen.

7 §
Uppgifter

Mätteknikcentralen skall

1) ackreditera miljökontrollanter och utöva tillsyn över deras verksamhet enligt bestämmelserna i bilaga III till rådets förordning,

2) upprätta, granska och uppdatera den i artikel 7 i rådets förordning nämnda förteckningen över de ackrediterade miljökontrollanterna och var sjätte månad genom utrikesministeriets förmedling överlämna denna förteckning till EFTA:s övervakningsmyndighet.

4 kap.

Påföljder och ändringssökande

8 §
Brott mot tystnadsplikt

Den som bryter mot det förbud som avses i artikel 4.7 i rådets förordning, skall för brott mot den tystnadsplikt som gäller sådana revisions- eller kontrolluppgifter som föreskrivs i rådets förordning dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader.

Allmän åklagare får inte väcka åtal för förseelse som avses i 1 mom., om inte målsäganden har anmält förseelsen till åtal.

Om tjänstemän och offentliganställda arbetstagare bryter mot tystnadsplikten, skall dock 40 kap. 5 § strafflagen tillämpas.

9 §
Ändringssökande

Den som är missnöjd med ett beslut enligt artikel 8 i rådets förordning som vatten- och miljöstyrelsen har fattat om att avslå ansökan om registrering eller dra in registrering eller med ett beslut enligt artikel 6 i rådets förordning och dess bilaga III som mätteknikcentralen har fattat om att upphäva eller tills vidare dra in en miljökontrollantackreditering eller om att begränsa omfattningen av en sådan ackreditering, får söka ändring hos länsrätten i Nylands län i den ordning som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

5 kap.

Särskilda stadganden

10 §
Avgifter

För åtgärder enligt denna lag som gäller registrering av anläggningar och förande av register samt för ackreditering av miljökontrollanter uppbärs en avgift, vars storlek skall fastställas med iakttagande av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92).

11 §
Närmare föreskrifter

Statsrådet meddelar vid behov närmare föreskrifter om verkställigheten av denna lag och rådets förordning.

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 242/94
MiUB 12/94
Rådets förordning (EEG) nr 1836/93, EGT nr L 168, 10.7.1993, s. 1, med rättelse i EGT nr L 247, 5.10.1993, s. 28

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.