1401/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om sjukförsäkringsavgift och sjukförsäkringspremie för 1995

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Med avvikelse från vad 33 § 1 mom. sjukförsäkringslagen (364/63), sådant det lyder i lag av den 4 december 1970 (742/70), stadgar om försäkrads sjukförsäkringspremie är nämnda premie 1,90 penni för varje skatteöre som har påförts den försäkrade vid kommunalbeskattningen för 1995. Försäkringspremien är dock 3,80 penni för varje skatteöre som har påförts den försäkrade vid kommunalbeskattningen till den del antalet skatteören överstiger 80 000. Då försäkringspremien fastställs beaktas inkomstskattelagen (1535/92).

2 §

Med avvikelse från vad 1 § 1 mom. lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63), sådant det lyder i lag av den 11 augusti 1978 (613/78), stadgar om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift uppbärs hos privata arbetsgivare och hos sådana statliga affärsverk på vilka tillämpas lagen om statens affärsverk (627/87) i arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 1,60 procent av det till en arbetstagare mellan den 1 januari och den 31 december 1995 utbetalda, förskottsinnehållning underkastade lönebeloppet. Hos staten och andra statliga inrättningar än de ovan nämnda affärsverken, hos landskapet Åland och de kommunala affärsverken samt hos kommunerna och samkommunerna uppbärs dock i arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 2,85 procent och hos den evangelisk-lutherska kyrkan och dess församlingar och församlingsförbund samt hos ortodoxa kyrkosamfundet och dess församlingar uppbärs i sjukförsäkringsavgift 7,85 procent av det förskottsinnehållning underkastade lönebelopp som har utbetalts till en arbetstagare den 1 januari 1995 eller senare samma år.

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 208/94
ShUB 40/94

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.