1387/1994

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 1994

Undervisningsministeriets beslut om undervisningsministeriets avgiftsbelagda prestationer

Undervisningsministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

För undervisningsministeriets prestationer uppbärs avgifter till staten enligt detta beslut, om något annat inte stadgats.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt detta beslut är också avslag på beslut som fattats i ett sådant ärende som avses i 3 §.

2 §
Avgiftsbelagda prestationer

För prestationerna uppbärs sådana avgifter som avses i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som motsvarar självkostnadsvärdet eller är fasta avgifter eller sådana i 7 § avsedda avgifter som bestäms på företagsekonomiska grunder.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

En fast avgift uppbärs för de offentligrättsliga prestationer som framgår av den avgiftstabell som bifogas detta beslut.

En avgift som motsvarar självkostnadsvärdet uppbärs för följande offentligrättsliga prestationer:

1) tillstånd att slå samman två skolor som ersätter grundskolan,

2) tillstånd för huvudmannen för en skola som ersätter grundskolan att utarbeta en egen läroplan som avviker från grundskolans läroplan,

3) tillstånd som avses i förordningen om utomlands verksam privat som ersätter grundskolan att avvika från stadgandena om elevantalet.

4) tillstånd att grunda en skola med främmande undervisningsspråk, beslut om fastställande av skolans arbetsprogram och beslut om fastställande av skolans reglemente samt

5) beslut om ändring av arbetsprogrammet för en skola med främmande undervisningsspråk och beslut om ändring av reglementet för skolan.

4 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som avses i 7 lagen om avgifter till staten och som prissätts på företagsekonomiska grunder är följande beställda prestationer:

1) användning av lokaler och utrustning som undervisningsministeriet besitter,

2) expeditions- och kansliservice,

3) publikationer och förlagsservice,

4) fotokopior och andra avskrifter,

5) utredningar och undersökningar samt

6) andra prestationer enligt uppdrag.

5 §
Avgiftsfria prestationer

Avgitsfria prestationer är sådana andra undervisningsministeriets prestationer som inte nämns i 3 §.

Avgiftsfria är också de prestationer som räknas upp i 4 § om de hänger samman med undervisningsministeriets rådgivning, handledning, information eller utredningsverksamhet.

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

För sådana prestationer enligt vilka 1 och 3 §§ angående vilka ett ärende har anhängiggjorts innan detta beslut träder i kraft bestäms avgiften enligt de stadganden eller beslut som gällde innan detta beslut trädde i kraft.

Helsingfors den 21 december 1994

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Förvaltningsdirektör
Håkan Mattlin

Bilaga

AVGIFTSTABELLUndervisningsministeriets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Prestation Pris
1) tillstånd att inrätta och driva en läroanstalt 3 000,-
2) ändring av tillståndet att driva en läroanstalt 800,-
3) överlåtelse av rätten att driva en läroanstalt 3 000,-
4) ändring av en läroanstalts verksamhetsform 800,-
5) fastställelse av en läroanstalts arbetsprogram 1 500,-
6) ändring av en läroanstalts arbetsprogram eller reglemente 800,-
7) befrielse från att betala avgift som avses i upphovsrättslagen, om beslutet gäller enskilda personer 400,-
8) beviljande av tillstånd för andra än i 1 § och 7 § 1 mom. upphovsrättsförordningen nämnda bibliotek och arkiv att utan upphovsmannens samtycke framställa exemplar av litterära eller konstnärliga verk eller av fotografier 400,-
9) tillstånd att sprida videoprogram eller förevisa filmer utan förhandsgranskning 700,-
10) beslut om beviljande av statsgaranti för konstutställningar 600,-
11) beslut om jämställande av högskolestudier utomlands med högskolestudier som slutförts i Finland 1 000,-
12) beslut om den behörighet för en tjänst eller uppgift som examensbevis som tilldelats medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet medför 1 000,-
13) beslut om fastställande av stadgar för studentkårerna och samtycke till avgifter vid studentkårerna 800,-
14) beslut om avvikelse från kravet på finskt medborgarskap i fråga om sammansättningen av ett religionssamfunds styrelse 400,-
15) tillstånd för religionssamfund att äga fast egendom 700,-
16) tillstånd att inrätta enskild begravningsplats och enskilt gravställe samt likbränningsanstalt 800,-
17) tillstånd att på grunder som ministeriet fastställer under högst ett läsår ordna förskoleundervisning för barn som ännu inte är läropliktiga 1 500,-
18) höjning av det timantal som används vid beräkningen av statsandelen för skolans driftskostnader 400,-
19) tillstånd att avvika från de villkor i grundskoleförordningen som gäller bildande och drivande av en högstadiekrets 400,-
20) utfärdande av behörighetsintyg till lärare som har avlagt nordisk examen 400,-
21) tillstånd för gymnasiet till särskild uppgift som baserar sig på läroplanen, ökning av det kalkylerade timantalet och rätt att avvika från de stadganden och föreskrifter som gäller läroplanen och intagningen av elever 3 000,-
22) tillstånd för vuxengymnasier att om bildningsbehovet så kräver vara verksam på en annan ort än där de är belägna 400,-
23) tillstånd för vuxengymnasium att om när en särskild utbildningsuppgift så kräver avvika från stadgandena i lagen om vuxengymnasier och från den förordning som utfärdats med stöd av lagen i fråga om besittning, arbetstid, undervisning och intagning av elever 400,-
Prestation Pris
24) tillstånd till att ett privat gymnasium av särskilda skäl kan ha årskurser som motsvarar grundskolan 1 500,-
25) tillstånd för en person som inte hör till evangelisk-lutherska kyrkan, ett fristående evangelisk-lutherskt samfund eller ortodoxa kyrkosamfundet att undervisa i religion 400,-
26) beslut om ordnande av grundundervisning i dans vid en musikläroanstalt 400,-
27) beslut om fastställelse av läroplanen för yrkesutbildning i dans 1 000,-
28) beslut om ändring av läroplanen för yrkesutbildning i dans 500,-
29) tillstånd för en skola med främmande undervisningsspråk jämförbar med en grundskola eller ett gymnasium att utfärda sådana som medför samma rättigheter som motsvarande betyg vid grundskolan eller gymnasiet 400,-
30) dispens för lärare i privata skolor med främmande undervisningsspråk från de villkor som nämns i förordningen om privata skolor med främmande undervisningsspråk 400,-
31) tillstånd att väsentligt ändra en läroanstalts utbildningsuppgift samt att flytta läroanstalten till en annan ort, ändra dess namn och undervisningsspråk 1 000,-
32) tillstånd för en yrkesläroanstalt att ordna utbildning som hör till en annan läroanstaltsform 1 000,-
33) tillstånd för en yrkesläroanstalt att förutom grundläggande yrkesutbildning meddela undervisning i huslig ekonomi 1 000,-
34) tillstånd att inrätta en lärarutbildningsavdelning vid en yrkesläroanstalt 700,-
35) tillstånd att uppbära elevavgifter 400,-
36) tillstånd att slå samman yrkesläroanstalter med statsandel eller statsunderstöd 2 000,-
37) tillstånd för en folkhögskola att utfärda grundskole- och gymnasiebetyg och tillstånd för ett medborgarinstitut att utfärda grundskolebetyg 400,-

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.