Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1386/1994

Given i Helsingfors den 22 december 1994

Förordning om trafikministeriet

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 12 § 2 mom. lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/22), sådant det lyder i lag av den 10 december 1993 (1120/93):

Ministeriets uppgifter och organisation
1 §

I 3 § 1 mom. 9 punkten lagen om statsrådet samt i 22 § reglementet för statsrådet stadgas om trafikministeriets uppgifter. I ministeriets arbetsordning bestäms om ministeriets verksamhetsenheter och deras uppgifter.

Ministeriets förvaltningsområde
2 §

Till ministeriets förvaltningsområde hör vägverket, sjöfartsverket, havsforskningsinstitutet, meteorologiska institutet, Teleförvaltningscentralen, fordonsförvaltningen och förvaltningsnämnden för Saima kanal.

Av statens affärsverk arbetar Statsjärnvägarna, Luftfartsverket, Bilregistercentralen samt Statens Reparationsverkstad inom ministeriets förvaltningsområde.

Inom ministeriet bereds dessutom de på statsrådet ankommande ärenden som gäller Trafikskyddet, PT Finland Ab, Rundradion Ab och Finnair Oy.

Ministeriets tjänstemän
3 §

Vid ministeriet finns en kanslichef, avdelningschefer, biträdande avdelningschefer samt andra tjänstemän. Dessutom kan det vid ministeriet finnas personal i arbetsavtalsförhållande.

Avdelningscheferna har titeln överdirektör.

Behörighetsvillkor för tjänsterna
4 §

För en tjänst vid ministeriet fordras sådan utbildning, skicklighet, förmåga och sådana internationella färdigheter som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

Utöver detta fordras som behörighetsvillkor

1) av kanslichefen, utöver vad som stadgas i reglementet för statsrådet, erfarenhet av ledarskap samt förtrogenhet med trafik- och kommunikationsfrågor,

2) av avdelningschef och regeringsråd som avdelningschef samt av biträdande avdelningschef, utöver vad som stadgas i reglementet för statsrådet, förtrogenhet med de uppgifter som hör till avdelningens verksamhetsområde,

3) av regeringsråd och regeringssekreterare juris kandidatexamen och god förtrogenhet med administrativa uppgifter,

4) av byråchef, konsultativ tjänsteman och råd för internationella ärenden en för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgifter som hör till tjänsten, samt

5) av byggnadsråd och överingenjör en för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen och förtrogenhet med uppgifter som hör till tjänsten.

Besättande av tjänster
5 §

Om utnämning av kanslichefen, avdelningscheferna, biträdande avdelningscheferna, byråcheferna, regeringsråden och regeringssekreterarna gäller vad som stadgas i reglementet för statsrådet.

Byggnadsrådet, rådet för internationella ärenden samt en konsultativ tjänsteman vars tjänsteställning motsvarar eller är högre än de ovannämndas utnämns av statsrådet.

Övriga tjänstemän än de som avses i 1 och 2 mom. utnämns eller anställs av ministeriet.

Arbetsordning
6 §

I ministeriets arbetsordning bestäms om ministeriets ledning, ministeriets interna organisation, de ledande tjänstemännens ställning och uppgifter, beredningen av ärenden samt vissa tjänstemäns beslutsbefogenheter.

Ministeriets arbetsordning fastställs av ministern.

Avgörande av ärenden
7 §

Ministern avgör ärenden om vilka beslut skall fattas i ministeriet.

Ministeriets tjänstemän avgör andra än principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden om vilka beslut skall fattas i ministeriet, enligt vad som bestäms i ministeriets arbetsordning.

Ministern kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som annars får avgöras av en tjänsteman. I enskilda fall har kanslichefen och chefen för en verksamhetsenhet samma rätt beträffande ett ärende som skall avgöras av en underlydande tjänsteman.

Särskilda stadganden
8 §

Om ministeriet gäller vad som stadgas i reglementet för statsrådet, såvida inte något annat stadgas.

9 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 23 december 1992 om trafikministeriet (1507/92) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.