1377/1994

Given i Helsingfors den 22 december 1994

Förordning om ändring av förordningen om mätteknikcentralen

På föredragning av handels- och industriministern

upphävs 4 § 3 mom., 6 §, 9 § 3 mom., 10 § 2 mom. förordningen den 12 april 1991 om mätteknikcentralen (678/91) samt

ändras 3 §, rubriken före 5 §, 5 § och 9 § 2 mom., som följer:

3 §

Till mätteknikcentralens direktion hör direktören för mätteknikcentralen samt högst sex andra personer som känner centralens verksamhetsområde och som statsrådet utnämner för fyra år i sänder. Av direktionens medlemmar skall en vara utnämnd av centralens personal. Statsrådet utser direktionens ordförande och vice ordförande. Arvodena för direktionens medlemmar fastställs av handels- och industriministeriet.

Mätteknikcentralens organisation och personal
5 §

Chef för mätteknikcentralen är en direktör med titeln professor. Dessutom har centralen personal i andra tjänster och arbetsavtalsförhållande.

Verksamheten vid mätteknikcentralen utvecklas och leds av direktören. Denne svarar för att centralens verksamhet är resultatrik och att målen uppnås samt rapporterar dem årligen till handels- och industriministeriet.

De som innehar ledningsuppgifter vid centralen svarar för att den verksamhet som de leder utvecklas och är lönsam.

9 §

Av direktören krävs dessutom en för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten samt ledarförmåga.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Mätteknikcentralens direktion, som tillsattes för tiden från den 15 juni 1994 till den 14 juni 1997, fortsätter till utgången av sin mandatperiod.

Helsingfors den 22 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.