1363/1994

Given i Helsingfors den 22 december 1994

Förordning om bekämpning av djursjukdomar vid djurtransporter

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 13 § lagen den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/80), sådant detta lagrum lyder ändrat genom lagar av den 21 augusti 1992 och den 3 juni 1994 (809/92 och 424/94):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Syfte

Syftet med denna förordning är att förebygga djursjukdomar och förhindra att de sprids i samband med transport av djur och andra varor.

2 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på transport av djur, animaliska produkter och animaliskt avfall samt övriga varor och ämnen som eventuellt sprider djursjukdomar.

Dessutom skall iakttas vad som särskilt stadgas i lagen om bekämpande av djursjukdomar, som med lätthet sprida sig (488/60).

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) smittoområde en gård eller någon annan djurhållningsenhet eller ett område, inom vilket jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning påvisat eller inom vilket det finns motiverade skäl att misstänka förekomst av en djursjukdom som med stöd av 3 § 2 mom. lagen om djursjukdomar anses som en djursjukdom som med lätthet sprider sig,

2) skyddszon ett område vars gräns på alla ställen ligger på minst tre kilometers avstånd från det smittade området och i vilket smittoområdet ingår,

3) övervakningszon ett område vars gräns på alla ställen ligger på minst tio kilometers avstånd från smittoområdet och i vilket skyddszonen ingår, samt

4) restriktionsområde ett med stöd av 9 § fastställt område för förhindrande av spridning av någon annan djursjukdom än en sådan som med lätthet sprider sig.

I samband med djursjukdomar som sprider sig genom förmedling av insekter är avståndet i fråga om det i 1 mom. angivna smittoområdets gräns minst 20 kilometer, skyddszonens gräns minst 100 kilometer och övervakningszonens gräns minst 150 kilometer från det ställe där smitta förekommer.

Vad som stadgas i 1 mom. tillämpas inte på fisksjukdomar som med lätthet sprider sig. I samband med förekomst av dessa sjukdomar kan med stöd av 8 § fastställas ett område som omfattas av de transportbegränsningar som behövs för förhindrande av att sjukdomar sprider sig.

2 kap.

Bekämpning av djursjukdomar som med lätthet sprider sig

4 §
Fastställande av smittoområde, skyddszon och övervakningszon

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning kan besluta om upprättande av ett smittoområde, en skyddszon eller en övervakningszon, om en djursjukdom som med stöd av 3 § 2 mom. lagen om djursjukdomar anses som en djursjukdom som med lätthet sprider sig konstaterats förekomma eller av motiverade skäl misstänks förekomma i Finland. En skyddszon eller en övervakningszon kan även upprättas om en djursjukdom konstaterats utanför Finlands gränser och risken för att den sprider sig till Finland är uppenbar.

När gränserna för smittoområdet och zonerna fastställs skall geografiska, administrativa, ekologiska och epidemiologiska faktorer samt övervakningsmöjligheterna beaktas så, att spridningen av djursjukdomar kan förhindras så effektivt som möjligt.

Länsveterinären skall göra en framställning hos veterinär- och livsmedelsavdelningen om upprättande av ett smittoområde eller zoner inom sitt tjänsteområde, om det föreligger skäl för ett sådant beslut som avses i 1 mom.

5 §
Begränsningar inom smittoområdet

Veterinär- och livsmedelsavdelningen kan meddela föreskrifter om förbud mot eller begränsning av transport och annan förflyttning, uppsamling, överlåtelse och förmedling inom ett smittoområde, över dess gränser eller genom området av djur, animaliska produkter, animaliskt avfall samt andra varor och ämnen som eventuellt sprider djursjukdomar som med lätthet sprider sig.

Inom smittoområdet skall även iakttas föreskrifter som meddelats med stöd av lagen om djursjukdomar. Dessutom skall iakttas vad som i lagen om bekämpande av djursjukdomar, som med lätthet sprida sig stadgas om smittoområden.

6 §
Begränsningar inom skydds- och övervakningszoner

Veterinär- och livsmedelsavdelningen kan meddela sådana föreskrifter som avses i 5 § 1 mom. även i fråga om begränsningar som skall iakttas inom skydds- och övervakningszoner.

Inom en skyddszon skall dessutom iakttas vad som i lagen om bekämpande av djursjukdomar, som med lätthet sprida sig stadgas om skyddszoner.

7 §
Återkallande av beslut om smittoområde, skyddszon och övervakningszon

Veterinär- och livsmedelsavdelningen skall återkalla sina beslut om upprättande av smittoområde, skyddszon och övervakningszon när besluten inte längre är nödvändiga för förhindrande av att djursjukdomen sprider sig.

8 §
Fisksjukdomar som med lätthet sprider sig

Veterinär- och livsmedelsavdelningen kan fastställa ett område, inom vilket skall tillämpas av avdelningen meddelade föreskrifter för förhindrande av spridningen av en fisksjukdom som med stöd av 3 § 2 mom. lagen om djursjukdomar anses som en djursjukdom som med lätthet sprider sig. Genom föreskrifterna kan avdelningen förbjuda eller begränsa transport inom ett område, över dess gränser eller genom området av fisk, delar av fisk och deras könsceller, fiskavfall, fiskodlingsutrustning och transportmaterial, fiskfoder samt andra varor och ämnen som eventuellt kan sprida smitta.

3 kap.

Bekämpning av andra djursjukdomar som skall bekämpas

9 §
Fastställande av restriktionsområde

Veterinär- och livsmedelsavdelningen kan upprätta ett restriktionsområde, om någon annan djursjukdom som enligt 3 § 2 mom. lagen om djursjukdomar skall bekämpas än en djursjukdom som med lätthet sprider sig förekommer i Finland och om det för förhindrande av att djursjukdomen sprider sig är nödvändigt att ett restriktionsområde upprättas. När restriktionsområdets gränser definieras skall stadgandena i 4 § 2 mom. beaktas.

Länsveterinären skall göra en framställning hos veterinär- och livsmedelsavdelningen om upprättande av ett restriktionsområde inom sitt tjänsteområde, om det föreligger skäl för ett sådant beslut som avses i 1 mom.

10 §
Föreskrifter gällande restriktionsområdet

Veterinär- och livsmedelsavdelningen meddelar föreskrifter om begränsningar som skall iakttas inom restriktionsområdet vid transport av djur, animaliska produkter och animaliskt avfall samt andra varor och ämnen som eventuellt sprider djursjukdomar.

4 kap.

Förebyggande av djursjukdomar

11 §
Fisk- och kräftsjukdomar

Veterinär- och livsmedelsavdelningen kan för förhindrande av att fisk- och kräftsjukdomar sprider sig meddela föreskrifter om begränsning av transport av levande fiskar och kräftor samt deras könsceller mellan olika områden.

12 §
Förteckning

En person som deltar i transport av djur skall föra förteckning eller annat motsvarande register över transport av nötkreatur, svin, får, getter, fjäderfä och fisk. I förteckningen skall antecknas uppgifter om djurens ägare eller innehavare, avgångs- och destinationsort samt eventuella förmedlingscentraler. Förteckningen skall bevaras ett år efter att transporten avslutats.

En person som deltar i transporten skall meddela länsveterinären och kommunalveterinären de uppgifter i förteckningen som dessa kräver.

13 §
Identifiering av djuren

Nötkreatur och svin som transporteras skall märkas så att de vid behov kan identifieras under transporten.

14 §
Rengöring av transportmedel

Veterinär- och livsmedelsavdelningen kan meddela föreskrifter om rengöring och desinficering av transportmedel för förhindrande av att djursjukdomar sprider sig. Avdelningen kan också föreskriva att rengöringen och desinficeringen av transportmedlen samt byte av vattnet i fisktransportbilar skall utföras på platser som avdelningen eller en av den angiven myndighet godkänt.

15 §
Övervakning

Länsveterinären och kommunalveterinären skall övervaka efterlevnaden av stadgandena i denna förordning och med stöd av dem meddelade föreskrifter inom sitt tjänsteområde samt förrätta de inspektioner som behövs för övervakningen.

5 kap.

Särskilda stadganden

16 §
Avvikelser från begränsningarna

Veterinär- och livsmedelsavdelningen kan i enskilda fall bevilja tillstånd till avvikelse från föreskrifter som avdelningen meddelat med stöd av 5 § 1 mom., 6 § 1 mom. samt 8, 10, 11 och 14 §§ eller ålägga länsveterinären att bevilja tillstånd. När tillstånd beviljas skall de internationella förpliktelser som binder Finland beaktas.

17 §
Arvoden, ersättningar och avgifter

Om de arvoden och ersättningar som betalas för inspektioner som förrättats och åtgärder som vidtagits på grundval av denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av den stadgas i lagen om djursjukdomar.

Om ersättning för skada som åsamkats genom en åtgärd som vidtagits på grundval av denna förordning eller föreskrifter som meddelats med stöd av den stadgas i lagen om djursjukdomar och lagen om bekämpande av djursjukdomar, som med lätthet sprida sig.

Avgiften för i 16 § angivet tillstånd till avvikelse fastställs med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92).

18 §
Beslutens publicering

Beslutet som veterinär- och livsmedelsavdelningen har utfärdat med stöd av 4, 7-9 och 11 §§ skall publiceras i Finlands författningssamling. Beslutet träder dock i kraft vid utfärdandet av beslutet om veterinär- och livsmedelsavdelningen inte annat föreskriver.

19 §
Närmare föreskrifter

Veterinär- och livsmedelsavdelningen kan meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

20 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 7 augusti 1981 angående begränsning av transporten av djur för förhindrande av djursjukdomars spridning (572/81).

Följande beslut som utfärdats med stöd av den upphävda förordningen förblir dock i kraft:

1) jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings beslut nr 933/51-85 av den 14 mars 1986 angående begränsning av transporten och överlåtandet av djur för förhindrande av djursjukdoms spridning inom Vasa län, i Soini, Lehtimäki, Alajärvi, Lappo, Ylistaro, Storkyro, Lillkyro och Maxmo kommuner samt kommunerna norr om dessa i Vasa län,

2) jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings beslut nr 387/512-88 av den 13 maj 1988 angående begränsning av transporten av hundar och katter för förhindrande av spridning av rabies från fastlandet till landskapet Åland,

3) jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings beslut nr 870/50-89 av den 29 september 1989 angående begränsning av transporten av levande fisk och rom samt slaktavfall, fiskodlingsredskap och -utrustning från landskapet Åland till övriga delar av Finland,

4) jord- och skogbruksministeriets beslut av den 23 maj 1990 angående begränsning av transporten av levande fisk från övriga delar av Finland till Tana älvs, Näätämöjoki, Paatsjoki och Luttojoki vattensystem samt från Paatsjoki och Luttojoki vattensystem till Näätämöjoki vattensystem (470/90), samt

5) jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 23 maj 1990 angående begränsning av transporten av levande fisk och rom från havet till inlandet (471/90).

Rådets direktiv 80/217/EG; EGT nr L 4, 21.2.1980, s. 11, 85/511/EG; EGT nr L 315, 26.11.1985, s. 11, 92/35/EG; EGT nr L 157, 10.6.1992, s. 19, 92/40/EG; EGT nr L 167, 22.6.1992, s. 1, 92/66/EG; EGT nr L 260, 5.9.1992, s. 1, 92/119/EG; EGT nr L 62, 15.3.1992, s. 69, 93/53/EG; EGT nr L 175, 19.7.1993, s. 23

Helsingfors den 22 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.