1345/1994

Given i Helsingfors den 22 december 1994

Förordning om alkoholpreparat och denaturering

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 3 § 5 mom. alkohollagen av den 8 december 1994 (1143/94):

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) alkoholpreparat ett ämne som varken är alkoholdryck eller sprit,

2) denatureringsämne ett ämne som tillsätts ett alkoholhaltigt ämne i syfte att göra det odrickbart,

3) denaturering behandling av ett alkoholhaltigt ämne genom tillsats av denatureringsämne,

4) denaturerad etanol ett till position 22.07 i tulltariffen hörande alkoholpreparat som har tillverkats genom denaturering av sprit eller vattenlösning av sprit,

5) kraftigt denaturerad etanol sådan denaturerad etanol som enligt stadganden och bestämmelser i Finland eller någon annan medlemsstat i Europeiska unionen är kraftigt denaturerad,

6) lindrigt denaturerad etanol sådan denaturerad etanol som enligt stadganden och bestämmelser i Finland eller någon annan medlemsstat i Europeiska unionen är lindrigt denaturerad,

7) kraftigt denaturerat preparat ett alkoholpreparat i vilket alkoholen i sin helhet härstammar från kraftigt denaturerad etanol.

2 §
Denatueringsämnen och förteckning över denatureringsämnen

Denatureringsämnena får inte hindra användningen av det denaturerade preparatet för sitt ändamål, men de skall samtidigt i tillräckligt hög grad försvåra användning av preparatet i förtäringssyfte och vara svåra att avskilja från preparatet.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer en förteckning över denatureringsämnen som används vid denaturering av sprit samt över de denatureringshalter som krävs. Förteckningen skall fastställas separat för tillverkning av lindrigt denaturerad etanol och för tillverkning av kraftigt denaturerad alkohol.

3 §
Denaturering

För denaturering av sprit skall användas de ämnen som nämns i den denatureringsförteckning som social- och hälsovårdsministeriet fastställt.

Vid tillverkning av lindrigt denaturerad etanol skall användas minst den mängd denatureringsämnen som anges i den av social- och hälsovårdsministeriet fastställda denatureringsförteckningen. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, nedan produkttillsynscentral, kan meddela närmare föreskrifter om mängden denatureringsämnen.

Vid tillverkning av kraftigt denaturerad etanol skall användas denatureringsämnen i sådan sammansättning och i sådana halter som anges i den av social- och hälsovårdsministeriet fastställda denatureringsförteckningen.

Produkttillsynscentralen kan meddela närmare föreskrifter om denatureringsförfarandet.

4 §
Tillverkning

Alkoholpreparat får i kommersiellt syfte, med användning av alkoholdrycker eller sprit som råvara, tillverkas av den som produktillsynscentralen har beviljat användningstillstånd enligt 17 § alkohollagen (1143/94).

Alkoholpreparat får i kommersiellt syfte, med användning av lindrigt denaturerad etanol som råvara, tillverkas av den som har sådant tillstånd som nämns i 1 mom. och av den som Produkttillsynscentralen har beviljat användningstillstånd för alkoholpreparat.

Denaturerad etanol får i kommersiellt syfte tillverkas av den som enligt 27 § alkohollagen har rätt att bedriva partihandel med sprit.

5 §
Förbjudande av tillverkning

Produkttillsynscentralen kan, utan ersättning till den som saken gäller, förbjuda eller för viss tid avbryta tillverkningen av alkoholpreparat som till sina egenskaper motsvarar en alkoholdryck eller som i betydande utsträckning används i berusningssyfte.

6 §
Import

Alkoholpreparat får i kommersiellt syfte importeras endast av den som produkttillsynscentralen har beviljat partihandelstillstånd för alkoholpreparat.

Utan hinder av vad som stadgas i 1 mom. får importeras kraftigt denaturerade alkoholpreparat.

Alkoholpreparat som avses i 10 § 1 mom. får för eget bruk importeras av den som produkttillsynscentralen har beviljat användningstillstånd för alkoholpreparat.

7 §
Partihandel och partihandelstillstånd

Partihandel med alkoholpreparat får bedrivas av den som Produkttillsynscentralen har beviljat sådant användningstillstånd eller sådant partihandelstillstånd för alkoholpreparat, som avses i 17 § alkohollagen.

Utan hinder av vad som stadgas i 1 mom. får partihandel bedrivas med kraftigt denaturerad etanol och kraftigt denaturerat preparat.

I partihandeln får alkoholpreparat inte säljas till andra än innehavare av användningstillstånd för alkoholpreparat, om preparatet till sin sammansättning motsvarar en alkoholdryck eller med fog kan antas i betydande utsträckning bli använt i berusningssyfte.

I partihandeln får lindrigt denaturerad etanol säljas endast till den som av produkttillsynscentralen har beviljats användningstillstånd för lindrigt denaturerad etanol, samt till apotek, sjukhus och till hälsocentraler som avses i lagen om specialiserad sjukvård (1062/89) att användas för medicinska ändamål.

Partihandelstillstånd för alkoholpreparat avsett i 1 mom. kan av Produkttillsynscentralen beviljas den som bedöms ha förutsättningar för sådan verksamhet samt vara tillförlitlig. Produkttillsynscentralen kan för partihandeln uppställa sådana villkor som påkallas av tillsynen.

Tillstånd för partihandel skall sökas skriftligen hos Produkttillsynscentralen. Till ansökan skall fogas intyg över att sökanden råder över sig och sin egendom, utdrag ur handelsregistret eller något annat motsvarande register, utredning över lagerutrymmen och distributionssättet samt andra upplysningar som produkttillsynscentralen anser vara nödvändiga.

8 §
Återkallande av partihandelstillstånd

Produkttillsynscentralen kan, utan ersättning till den som saken gäller, för viss tid eller permanent återkalla partihandelstillstånd, om alkohollagen eller med stöd av den utfärdade stadganden, bestämmelser eller villkor inte iakttas eller om tillståndshavaren inte längre anses ha de förutsättningar eller besitta den tillförlitlighet som krävs för tillståndet.

9 §
Förbjudande av partihandel

Produkttillsynscentralen kan, utan ersättning till den som saken gäller, förbjuda eller för viss tid avbryta partihandel med alkoholpreparat som till sina egenskaper motsvarar en alkoholdryck eller som i betydande utsträckning används i berusningssyfte.

10 §
Användningstillstånd för alkoholpreparat

Alkoholpreparat som till sin sammansättning motsvarar en alkoholdryck eller som annars med fog kan antas i betydande utsträckning bli använt i berusningssyfte samt lindrigt denaturerad etanol får säljas endast till den som av produkttillsynscentralen har beviljats användningstillstånd för alkoholpreparat.

Produkttillsynscentralen bestämmer vilka alkoholpreparat som får köpas och användas endast av den som har användningstillstånd.

Sådant användningstillstånd som avses i 1 mom. kan av produkttillsynscentralen på ansökan beviljas den som bedöms ha ett motiverat behov av att använda alkoholpreparatet i sitt arbete eller i sin produktion samt ha de förutsättningar och besitta den tillförlitlighet som verksamheten kräver. Produkttillsynscentralen kan förena användningstillståndet med inköpsbegränsningar samt uppställa sådana villkor för användningen och lagringen som tillsynen förutsätter.

Användningstillstånd skall sökas skriftligen hos produkttillsynscentralen. Till ansökan skall fogas en utredning om användningsändamålet och det årliga behovet samt, när sökanden är en sammanslutning, ett utdrag ur handelsregistret eller motsvarande register samt annan utredning som produkttillsynscentralen anser vara nödvändig.

11 §
Återkallande av användningstillstånd för alkoholpreparat

Produkttillsynscentralen kan, utan ersättning till den som saken gäller, för viss tid eller permanent återkalla användningstillstånd för alkoholpreparat, om alkohollagen eller med stöd av den utfärdade stadganden, bestämmelser eller villkor inte iakttas eller om tillståndshavaren inte längre bedöms ha de förutsättningar eller besitta den tillförlitlighet som krävs för tillståndet.

12 §
Detaljhandel

I detaljhandeln får inte säljas lindrigt denaturerad etanol eller alkoholpreparat som till sina egenskaper motsvarar alkoholdrycker eller som annars med fog kan antas i betydande utsträckning bli använda som berusningsmedel.

Alkoholpreparat får säljas endast i sådana ursprungliga kärl eller förpackningar i vilka tillverkaren eller partihandlaren har släppt ut preparatet på marknaden.

13 §
Förbjudande av detaljhandel samt avlägsnande av preparat från marknaden

Produkttillsynscentralen kan, utan ersättning till den som saken gäller, förbjuda eller för viss tid avbryta detaljhandel med alkoholpreparat som till sina egenskaper motsvarar en alkoholdryck eller som i betydande utsträckning används som berusningsmedel.

Produkttillsynscentralen kan ålägga den som tillverkar eller bedriver partihandel med ett alkoholpreparat att dra tillbaka preparatet från marknaden, om de skadeverkningar och risker som det orsakar för hälsan inte har kontrollerats på behörigt sätt eller om det är motiverat att dra tillbaka preparatet på grund av omfattande missbruk.

Om förbjudande eller avbrytande av försäljning i apotek beslutar läkemedelsverket.

14 §
Reklam

Reklam för alkoholpreparat och annan säljfrämjande verksamhet som riktar sig till konsumenten är förbjuden, om den ger uppfattningen att preparatet kan användas som alkoholdryck eller berusningsmedel eller att det annars i strid med sitt användningsändamål kan förtäras, eller om den framhåller preparatets alkoholhalt som en positiv och till förtäring lockande egenskap.

15 §
Märkningar på handelsförpackningar

Vid försäljning av alkoholpreparat skall på försäljningsförpackningen antecknas namn, adress och telefonnummer för tillverkare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller för en annan näringsidkare, som inom detta område svarar för preparatets överlämnande till marknaden eller för användning.

16 §
Tillverkarens och partihandlarens ansvar

De som tillverkar och bedriver partihandel med alkoholpreparat ansvarar för kvaliteten på och sammansättningen av preparat som de har överlåtit till konsumtion samt för att produkten, dess etikettering och övriga presentation stämmer överens med gällande stadganden och bestämmelser.

17 §
Tillsyn

Produkttillsynscentralen, som är underställd social- och hälsovårdsministeriet, övervakar

1) tillverkningen, importen, försäljningen och användningen av alkoholpreparat,

2) reklam för och annat främjande av försäljningen av alkoholpreparat,

3) denaturering.

Produkttillsynscentralen kan för den tillsyn som avses i 1 mom. bestämma att tillverkare, partihandlare och tillståndshavare skall föra bok över sin verksamhet, enligt de föreskrifter som Produkttillsynscentralen meddelar.

Vad som i 44 § alkohollagen stadgas om produkttillsynscentralens inspektions- och upplysningsrätt skall tillämpas också på den tillsyn som avses i denna förordning.

Vad som i 47 § alkohollagen stadgas om den rätt som en tjänsteman vid produkttillsynscentralen har att få handräckning av andra myndigheter skall tillämpas också på övervakning av efterlevnaden och verkställigheten av denna förordning och de föreskrifter som meddelas med stöd av den samt på utredning av missbruk av alkoholpreparat.

Produkttillsynscentralen skall genom de upplysningar och prover som den inhämtar och erhåller samt genom de inspektioner som den vid behov utför särskilt övervaka att stadgandena och bestämmelserna i alkohollagen och denna förordning noggrant iakttas samt vidta i ärendet påkallade åtgärder om försummelser eller missförhållanden kommer till dess kännedom.

18 §
Tystnadsplikt

Vad som i 45 § alkohollagen stadgas om tystnadsplikt skall tillämpas också på upplysningar som har erhållits vid övervakning som avser denna förordning.

19 §
Ändringssökande

Vad som i 51 § alkohollagen stadgas om sökande av ändring gäller när ändring söks i beslut som produkttillsynscentralen har givit med stöd av denna förordning.

20 §
Avgifter

Produkttillsynscentralen uppbär avgifter för tillståndsbeslut som avses i denna förordning och för andra myndighetsbeslut som ges med stöd av denna förordning samt för sådan tillsyn som avses i denna förordning, enligt vad som stadgas i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92). För övervakning av sådan tillståndskrävande verksamhet som avses i denna förordning skall dock uppbäras en årlig avgift hos tillståndshavarna.

21 §
Ersättningar för konstaterad brist ifråga om alkoholpreparat

Den som tillverkar och bedriver partihandel med alkoholpreparat som får överlåtas endast till innehavare av användningstillstånd, skall för alkoholpreparat som försvunnit medan det varit i hans besittning, till staten i ersättning betala skattebeloppet för den mängd starka alkoholdrycker som motsvarar den bristande mängden etylalkohol, om bristen beror på att preparatet har överlåtits för att användas i berusningssyfte.

Om bristen inte beror på någon avsiktlig handling och om det tillförlitligt utreds att tillståndshavaren eller dennes anställda inte kan anses ha fått någon olaglig fördel därav, uppkommer ingen ersättningsskyldighet enligt 1 mom.

22 §
Överflödigt preparat

Om ett användningstillstånd eller partihandelstillstånd återkallas eller om tillståndshavaren annars upphör med den verksamhet för vilken preparatet har anskaffats eller om tillståndshavaren av någon annan anledning inte längre behöver preparatet, skall i fråga om det överflödiga preparatet förfaras så som produkttillsynscentralen bestämmer.

23 §
Fråntagande, omhändertagande och förstöring av alkoholpreparat

Om någon använder alkoholpreparat i berusningssyfte får preparat i öppnat kärl fråntas honom och bevisligen förstöras enligt vad som stadgas i 60 § 1 mom. alkohollagen.

Påträffas hos en berusad när denne grips alkoholpreparat som med fog kan antas bli använt som berusningsmedel, skall preparatet fråntas honom och genom polisens försorg hållas i förvar. Preparat i öppnat kärl får bevisligen förstöras. Preparat i oöppnat kärl skall hållas i förvar och överlämnas till den gripne eller omhändertagne när han har nyktrat till.

Om preparatet inte har avhämtats inom två veckor efter fråntagandet, skall det bevisligen förstöras.

Vad som i 60 § 3 mom. alkohollagen stadgas om fråntagande och förstöring av alkoholhaltigt ämne, skall tillämpas på alkoholpreparat som med fog kan antas bli använt som berusningsmedel. Preparat i öppnat kärl får omedelbart bevisligen förstöras. Anvisar den som fråntagits alkoholpreparat inte inom två veckor en plats dit preparatet på hans bekostnad kan föras, får också det bevisligen förstöras.

Förstöringen har skett bevisligen när den har skett i närvaro av ett vittne. I den handling som upprättas skall antecknas tid och plats samt förstöringssättet, vem som vidtagit åtgärden och vem som bevittnat den samt det förstörda ämnets kvalitet och kvantitet.

24 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning utfärdas vid behov av social- och hälsovårdsministeriet.

25 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 22 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.