1344/1994

Given i Helsingfors den 22 december 1994

Förordning om alkoholdrycker och sprit

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 3 § 4 och 5 mom., 4 §, 10 §, 13 § 3 mom., 19 §, 21 § 2 mom., 26 § och 62 § alkohollagen av den 8 december 1994 (1143/94):

1 kap.

Allmänna stadganden

Allmänna definitioner
1 §

I denna förordning avses med

1) öl en till position 22.03 i tulltariffen hörande svag alkoholdryck eller en sådan blandning av en dylik dryck och en alkoholfri dryck vars alkoholhalt överstiger 2,8 volymprocent,

2) vin en till position 22.04, 22.05 eller 22.06 i tulltariffen hörande, genom jäsning tillverkad svag alkoholdryck, om dess alkoholhalt överstiger 2,8 volymprocent och i vilken inte har tillsats etylalkohol,

3) mellanprodukt en till position 22.04, 22.05, 22.06 eller 22.08 i tulltariffen hörande svag alkoholdryck, om dess alkoholhalt överstiger 2,8 volymprocent och som inte är öl eller vin,

4) fruktvin vin som i huvudsak tillverkats av färska eller torkade bär eller frukter eller av juice eller juicekoncentrat som framställts av dessa eller en mellanprodukt som framställts av vin genom tillsats av socker eller etylalkohol med ursprung i lantbruk och vars alkoholhalt överstiger 14 volymprocent samt minst 4 volymprocentenheter av dess alkoholhalt uppstått vid jäsning i samband med tillverkningen. De organoleptiska egenskaperna skall härstamma huvudsakligen från i tillverkningen använda råämnen eller aromämnen, samt

5) cider fruktvin, som enbart genom jäsning tillverkats av färska eller torkade äpplen eller päron eller av juice eller juicekoncentrat som framställts av dessa, om dess alkoholhalt inte överstiger 8,5 volymprocent.

Presentation och beskrivning av fruktvin
2 §

Vid beskrivning och presentation av fruktvin skall förleden till ordet vin ange vilken frukt- eller bärsort som är dryckens huvudsakliga råvara. Om det finns flera råvaror, av vilka ingen är dominerande, kan frukt- eller bärnamnet ersättas med ordet frukt eller bär.

Benämningen cider kan användas för cider som i huvudsak tillverkats av äpplen. Benämningen päroncider eller perry skall användas för cider som i huvudsak tillverkats av päron.

Benämningen mousserande fruktvin kan användas för fruktvin om drycken innehåller koldioxid som uppstått vid en andra jäsning av ursprungsvinet så, att dryckens övertryck i försäljningskärlet överstiger 3 bar vid en temperatur av +20 grader Celsius.

Vid beskrivningen av fruktvin skall benämningen pallande fruktvin användas om drycken innehåller koldioxid som uppstått vid jäsning eller koldioxid som tillsatts så, att dryckens övertryck i försäljningskärlet är minst 1 men högst 3 bar vid en temperatur av +20 grader Celsius.

Vid beskrivningen av fruktvin skall benämningen kolsyra! fruktvin användas om drycken innehåller koldioxid som tillsatts så att dryckens övertryck i försäljningskärlet överstiger 3 bar vid en temperatur av +20 grader Celsius.

Vid beskrivningen av fruktvin skall benämningen starkt fruktvin användas om dryckens alkoholhalt uppgår till minst 14 volymprocent.

Vid beskrivningen av fruktvin skall benämningen kryddat fruktvin användas om de organoleptiska egenskaperna härstammar från aromämnen eller arompreparat som använts vid tillverkningen.

Produkttillsynscentralen kan, på villkor som social- och hälsovårdsministeriet fastställer, tillåta att använda vid beskrivningen av fruktvin benämningen gårdsvin.

Tillverknings- och tillsatsämnen av fruktvin
3 §

Vid tillverkning av fruktvin kan för främjande av jäsning eller för sötning av drycken användas sockerprodukter.

Fruktvinets totala svaveldioxidhalt får uppgå till högst:

1) 400 milligram per liter, om dryckens sockerhalt överstiger 100 gram per liter,

2) 350 milligram per liter, om dryckens sockerhalt överstiger 50 gram per liter,

3) 300 milligram per liter, om dryckens sockerhalt överstiger 20 gram per liter,

4) 260 milligram per liter, om dryckens sockerhalt överstiger 10 gram per liter,

5) 200 milligram per liter, om dryckens sockerhalt är högst 10 gram per liter.

I fruktvin vars alkoholhalt är högst 5 volymprocent får sorbinsyrahalten uppgå till högst 300 milligram per liter vin. I övriga fruktviner får sorbinsyrahalten uppgå till högst 200 milligram per liter vin.

I fruktvin vars alkoholhalt är högst 5 volymprocent får bensoesyrahalten uppgå till högst 150 milligram per liter vin. I övriga fruktviner får endast den mängd bensoesyra ingå som vid jäsningen uppstått i vinet på naturlig väg.

Vid regleringen av syrahalten i fruktvin får endast citron-, vin-, äppel- eller mjölksyra användas.

Starka alkoholdrycker
4 §

Vid beskrivning av stark alkoholdryck får benämningarna Suomalainen Vodka, Finsk Vodka eller Vodka of Finland användas endast för sådana alkoholdrycker som tillverkats av säd eller potatis och som i sin helhet tillverkats och tappats på flaskor i Finland.

2 kap.

Tillverkning

5 §

Med alkoholdryck som tillverkas i hemmet för enskilt bruk avses en dryck som en enskild person tillverkar för att förtäras av honom och hans familjemedlemmar samt deras gäster. Försäljning av drycker som tillverkats i hemmet eller servering av sådana drycker i samband med kommersiell verksamhet eller vid avgiftsbelagda tillställningar är förbjuden.

När öl tillverkas i hemmet får som råvaror användas mältad eller omältad säd eller av sådan säd framställda produkter eller av sådan säd framställd vört eller vörtextrakt samt sockerpreparat. Mer än hälften av extraktråvarorna skall dock härstamma från spannmålsprodukter. I samband med tillverkningen kan tillsättas humle eller humlepreparat eller andra smakgivande växtdelar.

När andra svaga alkoholdrycker än öl tillverkas i hemmet får som råvaror användas endast färska eller torkade frukter, bär, druvor eller rabarber samt aromgivande växtdelar, dock inte spannmål eller av spannmål tillverkade produkter. Vid tillverkningen skall användas en sådan mängd råvaror att nämnda råvaror eller de smak- och aromämnen som uppstår vid jäsningen tydligt kan förnimmas i drycken.

När alkoholdrycker tillverkas för användning som avses i 1 mom. kan för främjande av jäsningen tillsättas sockerprodukter eller honung samt kemikalier som är nödvändiga för tillverkningen, dock inte särskilda aromämnen eller arompreparat. Social- och hälsovårdsministeriet kan begränsa användningen av kemikalier vid tillverkningen.

6 §

I 5 och 7 §§ alkohollagen (1143/94) avsett tillverkningstillstånd för alkoholdrycker eller sprit skall sökas skriftligen hos social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, nedan produkttillsynscentral.

Till ansökan skall fogas

1) intyg över att sökanden råder över sig och sin egendom,

2) om sökanden är en sammanslutning, kopia av bolagsordningen eller stadgarna samt utdrag ur handelsregistret, föreningsregistret eller något annat motsvarande register,

3) uppgift om sökandens ombud,

4) sådana ritningar över tillverkningslokalen samt lagerutrymmen och andra förvaringsutrymmen som anger dessas art, konstruktion och läge, samt

5) andra upplysningar som produkttillsynscentralen anser vara nödvändiga.

7 §

Lokaler där tillverkning av alkoholdrycker eller sprit kommer att inledas skall, innan de godkänna inspekteras för utredande av att tillverkningsstället och dess anordningar samt tillsynen över tillverkningen och lagringen motsvarar alkohollagen och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser samt de villkor som uppställts. Vid inspektionen av tillverkningsstället skall dessutom klarläggas att tillverkarens ansvar enligt 43 § alkohollagen förverkligas. Inspektionen förrättas av en representant för produkttillsynscentralen i närvaro av tillverkaren eller dennes ombud. Över inspektionen skall uppsättas ett protokoll.

Tillverkningen kan inledas efter att produkttillsynscentralen meddelat sökanden att den godkänt tillverkningsstället. Innan tillverkningsstället godkänns kan produkttillsynscentralen dock tillåta temporär tillverkning.

Innan sådana ändringar görs i lokaler för tillverkning av alkoholdrycker eller sprit som har betydelse för verksamheten eller tillsynen, skall produkttillsynscentralen underrättas om detta. Ändringarna kan tas i bruk först när produkttillsynscentralen meddelat att den godkänt dem. Om ändringarna på grund av sin omfattning ger anledning till det skall produkttillsynscentralen innan ändringarna godkänns förrätta en sådan inspektion som avses i 1 mom.

3 kap.

Import

8 §

Vid inresa till landet får alkoholdrycker för eget bruk föras in i följande mängder:

1) av resande som fyllt 20 år högst 15 liter öl, högst 2 liter vin samt högst 2 liter mellanprodukter eller högst 1 liter starka alkoholdrycker,

2) av resande som fyllt 18 men inte 20 år högst 15 liter öl, högst 2 liter vin och högst 2 liter mellanprodukter.

Social- och hälsovårdsministeriet kan i fråga om kortvariga eller annars korta resor begränsa den i 1 mom. nämnda rätten att föra in alkoholdrycker till landet.

9 §

I 8 § 2 mom. alkohollagen avsett importtillstånd för sprit skall sökas skriftligen hos produkttillsynscentralen.

Till ansökan skall fogas

1) intyg över att sökanden råder över sig och sin egendom,

2) om sökanden är en sammanslutning, kopia av bolagsordningen eller stadgarna, utdrag ur handelsregistret, föreningsregistret eller något annat motsvarande register,

3) uppgift om sökandens ombud,

4) utredning över spritens användningsändamål,

5) sådana ritningar över lagerutrymmen och andra förvaringsutrymmen som anger dessas art, konstruktion och läge, samt

6) andra upplysningar som produkttillsynscentralen anser vara nödvändiga.

4 kap.

Försäljning

Detaljhandel
10 §

I detaljhandel får alkohol säljas endast i färdigt fyllda slutna kärl.

11 §

Alkoholbolaget kan enligt av bolaget uppställda villkor sända alkoholdrycker till kunder på sådana orter där det med beaktande av geografiska och ekonomiska omständigheter i annat fall vore besvärligt att anordna försäljning.

12 §

I 14 § 1 mom. alkohollagen avsett detaljhandelstillstånd för genom jäsning tillverkad alkoholdryck som innehåller högst 4,7 volymprocent etylalkohol skall sökas skriftligen hos länsstyrelsen i det län där försäljningsstället är beläget. I 14 § 2 mom. alkohollagen avsett detaljhandelstillstånd för alkoholdryck som innehåller högst 13 volymprocent etylalkohol skall sökas skriftligen hos produkttillsynscentralen.

Till ansökan skall fogas

1) intyg över att sökanden råder över sig och sin egendom,

2) om sökanden är en sammanslutning, avskrift av bolagsordningen eller stadgarna, utdrag ur handelsregistret, föreningsregistret eller något annat motsvarande register,

3) uppgift om sökandens ombud,

4) sådana ritningar över försäljningsstället och lagerutrymmen som anger dessas konstruktion och läge, samt

5) andra upplysningar som den myndighet som beviljar tillståndet anser vara nödvändiga.

Om alkoholbolaget beslutat inleda försäljning av alkoholdrycker i en ny alkoholbutik, skall bolaget anmäla detta till produkttillsynscentralen för godkännande av försäljningsstället. Till anmälan skall fogas ritningar som utvisar försäljningsställets samt lagerutrymmenas art och läge samt andra upplysningar som produkttillsynscentralen anser vara nödvändiga.

Vid beviljande av i 1 mom. avsett detaljhandelstillstånd eller i 3 mom. avsett godkännande för alkoholbutik skall myndigheten samtidigt besluta om godkännande av butikslokalen, dock med beaktande av vad som stadgas i 13 §.

13 §

Om den myndighet som godkänner detaljhandelsstället anser att den inte på det sätt som avses i 12 § fått tillräckliga upplysningar för godkännande av försäljningsstället, skall försäljningsstället inspekteras innan det godkänns. Inspektion av sådana detaljhandelsställen som avses i 14 § 1 mom. alkohollagen förrättas av en representant för länsstyrelsen i närvaro av den som söker försäljningstillstånd eller dennes ombud. En representant för produkttillsynscentralen förrättar inspektion av en alkoholbutik i närvaro av en representant för alkoholbolaget och inspektion av ett försäljningsställe som avses i 14 § 2 mom. alkohollagen i närvaro av en representant för den som söker detaljhandelstillstånd. Över inspektionen skall uppsättas ett protokoll.

Detaljhandel kan inledas efter att den myndighet som beviljar tillståndet meddelat den som söker detaljhandelstillstånd eller produkttillsynscentralen meddelat alkoholbolaget att den godkänt försäljningsstället.

Innan på ett detaljhandelsställe görs sådana ändringar som har betydelse för verksamheten eller tillsynen, skall innehavaren av detaljhandelstillståndet anmäla detta till den myndighet som beviljar tillståndet. Alkoholbolaget skall göra motsvarande anmälan till produkttillsynscentralen. Ändringarna kan tas i bruk först när den behöriga myndigheten meddelat att den godkänt dem. Om ändringarna på grund av sin omfattning ger anledning till det skall myndigheten innan ändringarna godkänns förrätta en sådan inspektion som avses i 1 mom.

14 §

Detaljhandel med genom jäsning tillverkad alkoholdryck som innehåller högst 4,7 volymprocent etylalkohol får ske under den tid som detaljhandelsstället, enligt vad som särskilt stadgas eller bestäms om öppettider för detaljhandelsstället, hålls öppet för allmänheten. Försäljning är dock alltid förbjuden under alla veckodagar mellan klockan tjugotvå och åtta i glesbygder och mellan klockan tjugo och åtta i det övriga landet.

15 §

Alkoholbolaget får bedriva detaljhandel med sådana alkoholdrycker som avses i 13 § alkohollagen och en sådan innehavare av detaljhandelstillstånd som avses i 14 § 2 mom. alkohollagen detaljhandel med produkter som avses i tillståndet mellan klockan nio och klockan tjugo alla vardagar, utom lördag, dagen före självständighetsdagen, på nyårsaftonen och på valborgsmässoaftonen då detaljhandel får bedrivas mellan klockan nio och aderton.

Detaljhandel är förbjuden på söndagar, kyrkliga högtidsdagar, självständighetsdagen, första maj samt på julaftonen och påskaftonen.

På midsommaraftonen får detaljhandel inte bedrivas efter klockan tretton.

16 §

Alkoholdrycker får inte säljas på kredit, mot pant eller genom byteshandel.

Utan hinder av vad som stadgas i 1 mom. kan alkoholdrycker säljas på kredit

1) till samfund, samt

2) till enskilda personer med iakttagande av kreditsystem som godkänts i internationell praxis.

17 §

En försäljare i en alkoholbutik eller på ett detaljhandelsstålle som avses i 14 § 2 mom. alkohollagen skall ha fyllt 18 år.

På övriga detaljhandelsställen för alkoholdrycker än sådana som avses i 1 mom. skall finnas en person som fyllt 18 år och som ansvarar för att detaljhandeln sker lagenligt.

18 §

Den som köper alkoholdrycker är skyldig att på begäran styrka sin identitet för kontroll av att han uppnått den ålder som nämns i 16 § 1 mom. 1 punkten alkohollagen.

19 §

I 17 § 3 mom. alkohollagen avsett användningstillstånd för sprit eller alkoholdrycker skall sökas skriftligen hos produkttillsynscentralen.

Till ansökan skall fogas

1) intyg över att sökanden råder över sig och sin egendom,

2) om sökanden är en sammanslutning, kopia av bolagsordningen eller stadgarna, utdrag ur handelsregistret, föreningsregistret eller något annat motsvarande register,

3) uppgift om sökandens ombud,

4) sådana ritningar över arbetsplatsen eller tillverkningsstället samt lagerutrymmen och andra förvaringsutrymmen som anger dessas art, konstruktion och läge, samt

5) andra upplysningar som produkttillsynscentralen anser vara nödvändiga.

Servering
20 §

Serveringstillstånd som avses i 21 § alkohollagen skall sökas skriftligen hos produktillsynscentralen. Tillstånd för servering enbart av genom jäsning tillverkad alkoholdryck som innehåller högst 4,7 volymprocent etylalkohol, vilket sistnämnda tillstånd skall dock sökas hos länsstyrelsen i det län där serveringsstället är beläget. Tillstånd att enbart servera genom jäsning tillverkad alkoholdryck som innehåller högst 4,7 volymprocent etylalkohol i färdmedel skall sökas hos länsstyrelsen i det län där ägaren till färdmedlet har sin hemort eller, om ägaren till färdmedlet inte har hemort i Finland, hos länsstyrelsen i Nylands län.

Till ansökan skall fogas

1) intyg över att sökanden råder över sig och sin egendom,

2) om sökanden är en sammanslutning, kopia av bolagsordningen eller stadgarna, utdrag ur handelsregistret, föreningsregistret eller något annat motsvarande register,

3) uppgift om sökandens ombud,

4) ritningar som utvisar serveringsställets läge, lagerutrymmen och serveringsområdet, samt

5) andra upplysningar som den myndighet som beviljar tillståndet anser vara nödvändiga.

När myndigheten beviljar ett serveringstillstånd som avses i 1 mom. skall den samtidigt besluta om godkännande av serveringsstället, dock med beaktande av vad som stadgas i 21 §.

21 §

Om den myndighet som beviljar serveringstillstånd anser att den inte på det sätt som avses i 20 § fått tillräckliga upplysningar för godkännande av serveringsstället, skall serveringsstället inspekteras innan det godkänns. Inspektionen av ett serveringsställe förrättas av den myndighet som beviljar serveringstillståndet i närvaro av den som söker serveringstillstånd eller dennes ombud. Över inspektionen skall uppsättas ett protokoll.

Serveringen kan inledas efter att den myndighet som beviljar serveringstillståndet meddelat sökanden att den godkänt serveringsstället.

Innan sådana ändringar görs på ett serveringsställe som har betydelse för verksamheten eller tillsynen, skall den myndighet som beviljat tillståndet underrättas om detta. Ändringarna kan tas i bruk först när myndigheten meddelat att den godkänt dem. Om ändringarna på grund av sin omfattning ger anledning till det skall myndigheten innan ändringarna godkänns förrätta en sådan inspektion som avses i 1 mom.

22 §

Tillfälligt serveringstillstånd som avses i 21 § 2 mom. alkohollagen kan beviljas för en tillställning vars varaktighet noggrant fastställts på förhand. Tillståndet kan dock beviljas för högst en månad.

Om sökande av tillfälligt serveringstillstånd gäller vad som stadgas i 20 §. Till ansökan skall utöver de bilagor som nämns i 20 § 2 mom. även fogas upplysningar om tillställningens art och varaktighet samt om anordnandet av serveringen.

Serveringstillstånd kan även beviljas tillfälligt om det finns särskilda skäl att kontrollera att sökanden har de förutsättningar som behövs och den tillförlitlighet som krävs för verksamheten. I så fall kan tillståndet dock beviljas för högst sex månader.

23 §

Servering får inte inledas före klockan nio. Serveringen skall avslutas senast en halv timme innan serveringsstället skall stängas, dock senast klockan två.

Utan hinder av vad som stadgas i 1 mom. kan den myndighet som beviljar tillståndet av särskilda skäl tillåta servering av alkoholdrycker före klockan nio eller efter klockan två.

24 §

Av alkoholdrycker får endast serveras en portion åt gången (basportion). I samband med måltider får kunden serveras flera alkoholdrycker samtidigt.

Basportionen för starka alkoholdrycker är 4 centiliter, men alkoholdrycker skall även serveras i portioner om 2 centiliter.

Basportionen för mellanprodukter är 8 centiliter, men mellanprodukter skall även serveras i portioner om 4 centiliter.

Vin får serveras glas- och flaskvis.

Öl, cider och annan alkoholdryck som innehåller etylalkohol högst 5,5 volymprocent får serveras i flaskor om högst en liter. När dessa drycker serveras glasvis är den maximala portionen 0,5 liter.

Starka alkoholdrycker och mellanprodukter får serveras flaskvis till sällskap.

Vid servering av drinkar, till vilka används flera alkoholdrycker, får i drinken ingå lika mycket alkohol som i 4 centiliter stark alkoholdryck med undantag av vad produkttillsynscentralen godkänner.

25 §

Alkoholdrycker får inte serveras på kredit, mot pant eller genom byteshandel.

Utan hinder av vad som stadgas i 1 mom. kan alkoholdrycker dock serveras på kredit

1) om uppbärande av kontant betalning skulle medföra oskälig olägenhet på grund av festens, representationstillställningens eller någon annan liknande tillställnings art eller omfattning,

2) med iakttagande av kreditsystem som godkänts i internationell praxis, samt

3) till resande som bor på hotell.

Över alkoholdrycker som serverats skall till kunden utan att han ber om det ges en räkning eller något annat verifikat, om inte den myndighet som beviljat serveringstillståndet av särskilda skäl beviljat befrielse från detta.

26 §

Den som köper alkoholdrycker är skyldig att på serveringsstället på begäran styrka sin identitet för kontroll av att han uppnått den ålder som nämns i 24 § 1 punkten alkohollagen.

27 §

En person som inte fyllt 18 år får inte anlitas för servering av alkoholdrycker på ett serveringsställe, om han inte skaffat sig tillräcklig yrkesutbildning i en läroinrättning som avses i lagen om yrkesläroanstalter (487/87) eller på det sätt som förutsätts i lagen om läroavtalsutbildning (1605/92).

En studerande får anlitas för servering av alkoholdrycker enligt undervisningsprogrammet först när han fyllt 16 år och enbart under ledning av en utbildare som fyllt 20 år och som fått den utbildning som avses i 1 mom.

Överlåtelse av alkoholdrycks- och spritlager
28 §

När en rörelses verksamhet avslutas eller när den övergår till en annan ägare får rörelsens alkoholdrycks- och spritlager överlåtas enligt de villkor och begränsningar som uppställs av den myndighet som beviljar tillståndet.

Partihandel
29 §

I 27 § 3 mom. alkohollagen avsett partihandelstillstånd för alkoholdrycker eller för sprit skall sökas skriftligen hos produkttillsynscentralen.

Till ansökan skall fogas

1) intyg över att sökanden råder över sig och sin egendom,

2) om sökanden är en sammanslutning, kopia av bolagsordningen eller stadgarna, utdrag ur handelsregistret, föreningsregistret eller något annat motsvarande register,

3) uppgift om sökandens ombud,

4) upplysningar om det ställe där alkoholdryckerna eller spriten säljs och är lagrade, samt

5) andra upplysningar som produkttillsynscentralen anser vara nödvändiga.

Lagring av obeskattade alkoholdrycker
30 §

I 35 § 1 mom. alkohollagen avsett godkännande av lager för obeskattade alkoholdrycker skall sökas skriftligen hos produkttillsynscentralen.

Till ansökan skall fogas

1) en avskrift av det tillstånd som behövs för hållande av obeskattade alkoholdrycker i lager,

2) ritningar som utvisar försäljningsställets samt lagerutrymmenas art, konstruktion och läge, samt

3) andra upplysningar som produkttillsynscentralen anser vara nödvändiga.

Om produkttillsynsccntralen anser att den inte på basis av. den ansökan som avses i 1 och 2 mom. fått tillräckliga upplysningar för godkännande av lagret, skall lagret inspekteras innan det godkänns. Inspektionen förrättas av en representant för produkttillsynscentralen i närvaro av verksamhetsidkaren eller dennes ombud. Över inspektionen skall uppsättas ett protokoll.

Lagret för obeskattade alkoholdrycker kan tas i bruk efter att produkttillsynscentralen meddelat verksamhetsidkaren att den godkänt lagret.

Innan sådana ändringar görs i ett lager för obeskattade alkoholdrycker som har betydelse för verksamheten eller tillsynen skall produkttillsynscentralen underrättas om detta. Ändringarna kan tas i bruk först när produkttillsynscentralen meddelat att den godkänt dem. Om ändringarna på grund av sin omfattning ger anledning till det skall produkttillsynscentralen innan ändringarna godkänns förrätta en sådan inspektion som avses i 3 mom.

5 kap.

Särskilda stadganden

31 §

Vad som i 60 § 1 och 2 mom. alkohollagen stadgas om förstöring av alkoholdrycker gäller endast alkoholdrycker i öppnat kärl.

Det är fråga om bevislig förstöring av alkoholdryck när förstöringen skett i ett vittnes närvaro. Över förstöringen skall uppsättas ett dokument, i vilket skall antecknas tid och plats för förstöringen samt vem som vidtagit åtgärden och det närvarande vittnet Alla parter skall ges ett exemplar av dokumentet.

Alkoholdrycker i oöppnat kärl som påträffas hos en drucken person som grips skall fråntas honom och tas i polisens förvar. Dryckerna får återlämnas till en person som gripits och hållits i förvar först när han har nyktrat till. Om dryckerna inte avhämtas inom två veckor efter fråntagandet, skall de bevisligen förstöras.

32 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning meddelas vid behov av social- och hälsovårdsministeriet.

6 kap.

Ikraftträdande

33 §

Denna förordning tråder i kraft den 1 januari 1995.

Utan hinder av vad som stadgas i 14 och 23 §§, får den som har erhållit tillstånd eller rättighet att sälja alkoholdrycker, idka sin försäljningsverksamhet när denna förordning träder i kraft, ända till den 31 mars 1995 enligt de stadganden, bestämmelser och myndigheters beslut som gäller försäljningstider.

Helsingfors den 22 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.