1341/1994

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 1994

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om prestationer för vilka social- och hälsovårdsministeriet uppbär avgift

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För de offentligrättsliga prestationer som avses i 3 § 1 punkten lagen om grunderna för avgifter till staten uppbär social- och hälsovårdsministeriet följande fasta avgifter:

1) ministeriets beslut i ärenden gällande sökande av ändring, 1 000 mark,

2) beslut för fastställande av villkoren och grunderna för den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen, med undantag av beslut om fastställande av beräkningsgrunderna för försäkringsavgiften och ansvarsskulden, 2 000 mark,

3) beslut för fastställande av försäkringsvillkoren för den lagstadgade olycksfallsförsäkringen, 2 000 mark,

4) beslut för fastställande av försäkringsvillkoren för lantbruksföretagarnas grupplivförsäkring, 2 000 mark,

5) registerutdrag ur arbetslöshetskasseregistret, 100 mark,

6) intyg över vem som har rätt att skriva trafikförsäkringsföreningens, patientförsäkringsföreningens, försäkringskassornas föreningens, försäkringsförenings inpektionens, sjömanspensionskassans, pensionsskyddscentralens, arbetspensionskassans och lantbruksföretagarnas pensionskassans namn, 100 mark,

7) beslut i angelägenheter gällande undersökningstillstånd 600 mark, om det är frågan om arbete i samband med ett lärdomsprov 200 mark,

8) beslut i dispensärenden, om för dem inte skall erläggs stämpelskatt, 1 000 mark,

9) beslut som gäller rätt att upprätthålla adoptionsbyrå och rätt att ge internationell adoptionstjänst 2 000 mark, dock så att om det gäller förnyande av tillstånd som är i kraft, 200 mark, och

10) beslut som gäller givare av utländsk adoptionstjänst 400 mark, dock så att om det är frågan om förnyande av ett tillstånd som är i kraft, 200 mark.

Om avgiftsbelagdheten för prestationer av försäkringsinspektionen, övervakningen av försäkringsförmedlingsverksamheten och läkemedelsersättningsnämnden besluts separat.

De utgifter som uppstått av penningautomatföreningenens övervakning debiteras av penningautomatföreningen i enlighet med de kostnader som totalt förorsakats staten.

2 §
Övriga avgiftbelagda prestationer

Prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som social- och hälsovårdsministeriet prissätter enligt företagsekonomiska grunder år:

1) användning av personalen under tjänstetid i utbildnings-, konsultations- och sakkunniguppgifter i de fall där skötseln av uppgifterna inte direkt anknyter till ministeriets verksamhet,

2) utredningar och informationspaket som gjorts på beställning samt översättningar och tolkningar,

3) sökande av information på beställning ur register och databaser som är ministeriets egna eller står till dess förfogande samt anslutning till databaser,

4) biblioteks- och informationstjänster,

5) användning av verksamhetslokaliteter och anordningar som är i ministeriets besittning samt ämbetsverks-, utbildnings- och byråservice,

6) publikationer som helt eller delvis bekostats av ministeriet samt elektroniska informationsprodukter,

7) fotostatkopior och andra avskrifter,

8) publikation av meddelanden och tillkännagivanden i ministeriets publikationer, samt

9) andra prestationer som grundar sig på beställning.

3 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995. Beslutet är giltigt fram till 31 december 1995.

Om en prestation har beställts eller givits i uppdrag eller utförandet av prestationen har inletts innan detta beslut träder i kraft, bestäms avgifternas storlek enligt då gällande bestämmelser.

Helsingfors den 21 december 1994

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Äldre regeringssekreterare
Jaana Koski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.