1337/1994

Given i Helsingfors den 22 december 1994

Förordning om ändring av förordningen om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs i förordningen den 2 november 1984 om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (742/84) 10 § 2 mom., sådant detta lagrum lyder i förordning av den 15 april 1988 (339/88), samt

ändras 3 § 2 mom., 9 § 1 mom., 10 § 1 mom., 10 a §, 10 b § 1 mom. och 10 c §, av dessa lagrum 10 § 1 mom., 10 a §, 10 b § 1 mom. och 10 c § sådana de lyder i nämnda förordning av den 15 april 1988, som följer:

3 §

Dagpenning avvägd enligt förtjänsten betalas från och med dagpenningsperiodens begynnelse i efterskott för betalningsperioder om fyra veckor eller en månad, dock så, att den första betalningsperioden kan vara kortare än ovan nämnda period.


9 §
Administrativa ärenden handläggs av förvaltningssektionen. Ordförande för denna är nämndens ordförande och övriga medlemmar vice ordförandena, en representant för arbetskraftsmyndigheterna och en lagfaren medlem, vilka väljs av nämnden samt en representant som de av arbetsgivarorganisationerna utsedda medlemmarna och en representant som de av arbetslagar- och tjänstemannaorganisationerna utsedda medlemmarna valt bland sig.

10 §

Vid nämnden finns en byråchef, föredragande och andra tjänstemän. Vid nämnden kan dessutom finnas personal i arbetsavtalsförhållande.

10 a §

Behörighetskrav för tjänsterna vid arbetslöshetsnämnden är:

1) för tjänsten som byråchef juris kandidatexamen samt förtrogenhet med socialförsäkringsfrågor och med administrativa uppgifter, samt

2) för tjänst som föredragande juris kandidatexamen.

10 b §

Byråchefen utnämns av social- och hälsovårdsministeriet.

10 c §

När det är fråga om beviljande av en sådan tjänstledighet som tjänstemannen har rätt till under i lag stadgade eller i tjänstekollektivavtal överenskomna förutsättningar eller om annan tjänstledighet för högst ett år, beviljas byråchefen tjänstledighet av arbetslöshetsnämnden. Social- och hälsovårdsministeriet beslutar om beviljande av tjänstledighet, som beror av prövning, för byråchefen för längre tid än ett år.

Social- och hälsovårdsministeriet beslutar om skötseln av byråchefens tjänst under en tjänstledighet som varar längre än ett år och arbetslöshetsnämnden om skötseln av denna tjänst under en kortare tjänstledighet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995, dock så att förordningens 3 § 2 mom. träder i kraft den 1 juni 1995.

Helsingfors den 22 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.