1326/1994

Given i Helsingfors den 22 december 1994

Lag om ändring av tingsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

upphävs 19 § 1 mom. 6 och 8 punkten tingsrättslagen av den 28 juni 1993 (581/93),

ändras 3 § 2 mom., 17 § 1 mom. 2 punkten b-underpunkten och i 2 mom. det inledande stycket, 19 § 1 mom. 3 punkten och 20 § 2 mom., samt

fogas till 3 § ett nytt 3 mom. och till lagen nya 3 a, 3 b och 8 a §§ som följer:

3 §

Högsta domstolen utnämner de extraordinarie tingsdomarna på framställning av hovrätten.

För extraordinarie tingsdomare gäller vad som stadgas om tingsdomare i fråga om behörighet, uppsägningsskydd under den tid för vilken de har utnämnts samt avlöningsgrunder.

3 a §

Vid tingsrätten kan finnas tingsfiskalstjänster.

Tingsfiskalen skall ha avlagt juris kandidatexamen och ha erfarenhet av domaruppgifter.

Hovrätten utnämner tingsfiskalerna.

3 b §

En tingsfiskal är utan särskilt förordnande behörig att utföra alla de uppgifter som lagmannen kan ålägga en notarie att utföra.

8 a §

Om tingsrättens sammansättning inte är domför på grund av att en nämndeman har fått ett överraskande förhinder och sammansättningen på grund av långa avstånd eller andra särskilda skäl som beror på de lokala förhållandena inte utan olägenhet för tingsrättens verksamhet kan kompletteras med någon som har valts till nämndeman, kan tingsrättens ordförande kalla in någon som är valbar till nämndeman. Den som inkallats till tillfällig nämndeman skall avlägga domareden eller avge motsvarande försäkran i tingsrätten innan han fullgör sitt uppdrag.

17 §

Lagmannen kan förordna


2) den som tjänstgjort som notarie i fyra månader att fungera som ordförande i tingsrätten


b) vid sammanträden med en domare i brottmål och i ärenden som gäller förvandlingsstraff för böter, dock inte vid behandling av häktnings- och reseförbudsärenden enligt tvångsmedelslagen (450/87), och


Dessutom kan lagmannen förordna den som tjänstgjort som notarie i fyra månader att i enskilda fall fungera som


19 §

Lagmannen kan skriftligen förordna någon som hör till kanslipersonalen och som har svurit en ed som motsvarar domareden eller avlagt motsvarande försäkran samt har den utbildning som uppgiften kräver och tillräcklig skicklighet för uppgiften att


3) i mål enligt 5 kap. 3 § rättegångsbalken,

a) meddela tredskodomar,

b) meddela dom när svaranden har medgett käromålet, samt

c) fatta beslut om att avskriva målet när käranden har återkallat talan och svaranden inte yrkar på avgörande,


20 §

En tingsfiskal, en notarie och en som hör till kanslipersonalen åtalas för tjänstefel i hovrätten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 252/94
LaUB 15/94

Helsingfors den 22 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.