1324/1994

Given i Helsingfors den 22 december 1994

Lag om ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 april 1964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/64) 6 § 1 mom., 9 och 9 a §§, 10 § 3 mom. samt 11 och 12 §§,

av dessa lagrum 6 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 12 november 1993 (958/93), 9 a § sådan den lyder i lag av den 13 mars 1992 (229/92), 10 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 16 december 1994 (1191/94), 11 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 21 december 1979 (941/79) och 12 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 7 juli 1970, den 3 februari 1989 och den 16 november 1990 (467/70, 110/89 och 974/90), samt

fogas till lagen en ny 5 b §, till 6 §, sådan den lyder ändrad genom lag av den 30 december 1992 (1555/92) och nämnda lag av den 12 november 1993 ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2-4 mom. blir 3-5 mom., samt till lagen en ny 10 b § som följer:

5 b §

När pensionsanstalten i anslutning till pensionsskydd behandlar sådana ärenden enligt denna lag och den i 3 § 1 mom. nämnda pensionsstadgan som gäller pensionsansökan, pensionsrätt, pensionsbelopp och utbetalning samt återkrav och därmed jämförbara ärenden skall den ge den som är part i ärendet tillfälle att bli hörd, om det med tanke på hans fördel är uppenbart behövligt. Pensionsanstalten skall dessutom i tillämpliga delar iaktta principerna i 4, 6, 9-11, 16, 21, 23 och 24 §§ lagen om förvaltningsförfarande (598/82).

Pensionsanstaltens förtroendevalda samt anstaltens tjänsteinnehavare och arbetstagare kan dock utan hinder av 10 § 1 mom. 4 och 5 punkten lagen om förvaltningsförfarande behandla ärenden som gäller pensionsanstaltens medlemssamfund, tjänsteinnehavare eller arbetstagare som är anställda hos ett medlemssamfund eller någon annan person som omfattas av pensionsskyddet i denna lag.

6 §

Den kommunala pensionsanstaltens utgifter fördelas för varje finansår på medlemssamfunden. Den del av kostnaderna som pensionsanstaltens delegation slagit fast fördelas i förhållande till de sammanlagda beloppen av de löner, arvoden och ersättningar för bortfall av förvärvsinkomst som medlemssamfunden betalt till personer som omfattas av denna lag samt de sportler och andra inkomster som pensionsanstaltens delegation jämställer med de ovan nämnda. Före fördelningen multipliceras de ovan nämnda inkomsterna med en koefficient som pensionsanstaltens delegation fastställt. Koefficientens storlek beror på innehållet i pensionsskyddet för personer som omfattas av denna lag samt, enligt delegationens prövning, även på andra faktorer som påverkar pensionsansvaren. Delegationen kan även besluta att fördela en del av kostnaderna i förhållande till de sammanlagda beloppen av sådana pensioner eller delar av pensioner enligt denna lag som på basis av anställningar hos respektive medlemssamfund betalts under finansåret. Medlemssamfunden är dessutom skyldiga att till pensionsanstalten betala de självriskandelar för olika pensionsslag som fastslagits enligt grunder som delegationen fastställt. Personer som omfattas av denna lag är skyldiga att bidra till täckandet av pensionsanstaltens utgifter så som stadgas i 6 c §.

Delegationen för den kommunala pensionsanstalten ger närmare anvisningar om tillämpningen av 1 mom.


9 §

Pensionssökanden eller pensionstagaren och pensionsombudet skall inom besvärstiden tillställa pensionsanstalten en sådan besvärsskrift som avses i 8 § 1 mom.

Om pensionsanstalten till alla delar godkänner yrkandena i besvär som tillställts anstalten, skall den ge ett beslut om rättelse i ärendet. I ett beslut om rättelse får ändring sökas så som stadgas i 8 §.

Om pensionsanstalten inte kan rätta ett genom besvär överklagat beslut på det sätt som anges i 2 mom., skall den inom 30 dagar efter besvärstidens slut tillställa pensionsnämnden, eller om besvären gäller pensionsnämndens beslut, försäkringsdomstolen besvärsskriften och sitt utlåtande för behandling. Pensionsanstalten kan då genom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare beslut till de delar den godkänner yrkandet i besvären. Om ärendet redan tillställts besvärsmyndigheten, skall pensionsanstalten omedelbart underrätta den om det interimistiska beslutet. Ändring i interimistiska beslut får inte sökas. Pensionsombudets besvär skall alltid tillställas besvärsmyndigheten för behandling.

Avvikelse från den frist som avses i 3 mom. kan ske om inhämtandet av tilläggsutredning som besvären förutsätter kräver det. Den som söker ändring skall då utan dröjsmål informeras om att tilläggsutredning har skaffats. Besvärsskriften och utlåtandet skall dock tillställas behörig besvärsmyndighet senast inom 60 dagar från det att besvärstiden löpt ut.

9 a §

Pensionsanstaltens och pensionsnämndens beslut får verkställas även om det inte vunnit laga kraft, såvida inte sökandet av ändring blir onödigt på grund av verkställigheten eller besvärsmyndigheten förbjuder verkställigheten.

Pensionsanstaltens och pensionsnämndens lagakraftvunna beslut om återkrav av pension får verkställas såsom lagakraftvunnen dom i tvistemål.

10 §

Pensionsanstalten kan utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad förmån eller bevilja förmånen till ett större belopp än tidigare. Även pensionsnämnden och försäkringsdomstolen kan förfara på motsvarande sätt vid behandlingen av ett besvärsärende. Ändring i beslutet får sökas så som stadgas i 8 §.

10 b §

Om pensionsanstaltens beslut grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning eller en uppenbart oriktig tillämpning av lag, kan pensionsanstalten med parternas medgivande undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt (rättande av sakfel).

Om det förekommer ett uppenbart skriv- eller räknefel i pensionsanstaltens beslut, skall anstalten rätta sitt beslut. Felet får dock inte rättas om rättelsen leder till ett för parten oskäligt resultat (rättande av skrivfel).

Rättelsen skall antecknas i pensionsanstaltens liggarexemplar. Parten skall tillställas ett rättat eller ett nytt beslut. Om ändring har sökts i beslutet, skall pensionsanstalten underrätta besvärsmyndigheten om att rättelseärendet har tagits upp till behandling och tillställa även besvärsmyndigheten beslutet i ärendet.

Ändring i ett beslut genom vilket pensionsanstalten har förkastat ett yrkande på rättelse av fel får inte sökas genom besvär.

11 §

Om någon har fått en förmån enligt denna lag till större belopp än han har rätt till, skall den förmån som utgivits utan grund återkrävas.

En förmån som utgivits utan grund kan helt eller delvis lämnas oindriven om detta anses skäligt och erläggandet av förmånen inte skall anses ha berott på förmånstagarens eller hans företrädares svikliga förfarande eller om det belopp som skall återinkrävas är ringa.

En förmån som har utgivits utan grund får återkrävas också genom att den kvittas mot kommande pensionsrater. Från den pensionsrat som i varje enskilt fall skall utbetalas får dock inte utan pensionstagarens medgivande avdras mera än en sjättedel av den del av pensionsraten som återstår efter det att förskott enligt lagen om förskottsuppbörd (418/59) eller källskatt enligt lagen om beskattning av begränsat skattskyldiga för inkomst och förmögenhet (627/78) innehållits av pensionsraten.

En förmån enligt denna lag får inte utan pensionsanstaltens samtycke överföras på någon annan. Ett avtal som avser pantsättning av pension är ogiltigt.

12 §

Statens, kommunernas eller andra offentligrättsliga samfunds myndigheter eller inrättningar, pensionsskyddscentralen, de privata arbetsgivarna, försäkrings- och pensionsanstalterna, sjukhusen och läkare i tjänsteförhållande samt övriga myndigheter och inrättningar som beviljar förmåner, vilka påverkar beloppet av en förmån enligt denna lag eller rätten att erhålla en sådan förmån, är skyldiga att på begäran avgiftsfritt lämna den kommunala pensionsanstalten och pensionsnämnden sådana uppgifter som inverkar på avgörandet av ett ärende. För läkarutlåtanden skall betalas skälig ersättning.

Pensionsanstaltens medlemssamfund är skyldigt att lämna pensionsanstalten de uppgifter som behövs för verkställigheten av denna lag, och pensionsanstalten har rätt att i medlemssamfundens böcker granska uppgifternas riktighet. Om medlemssamfundet inte lämnar uppgifterna eller lämnar dem senare än vad pensionsanstalten bestämmer, kan det förordnas att betalningsandelen enligt 6 § skall betalas till högst det dubbla beloppet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari1995.

De stadganden i denna lag som gäller rättelseyrkande och ändringssökande tillämpas på beslut som givits medan denna lag vari kraft.

RP 273/94
ShUB 35/94

Helsingfors den 22 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.