1317/1994

Given i Helsingfors den 22 december 1994

Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) 5 § 1 mom. 8 punkten och 5 mom.,

av dessa lagrum 5 § 5 mom. sådant det lyder i lag av den 12 juli 1993 (665/93),

ändras 1 § 2 mom., 3 § 3 och 4 mom., 5 § 1 mom. 9 punkten, 9 § 4 mom., 16 § 1 och 5 mom., 17 § 1 mom. 6 punkten, 25 §, 26 § 1 och 4 mom. och 47 § 1 mom.,

av dessa lagrum 1 § 2 mom., 3 § 4 mom. och 9 § 4 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 12 juli 1993, 3 § 3 mom. och 26 § 1 och 4 mom. sådana de lyder i lag av den 30 december 1993 (1541/93), och 47 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 28 december 1990 (1367/90), 5 § 1 mom. 9 punkten sådan den lyder i lag av den 18 december 1992 (1334/92), 17 § 1 mom. 6 punkten sådan den lyder i lag av den 30 december 1993 (1537/93) och 25 § sådan den lyder i lag av den 27 februari 1987 (226/87), samt

fogas till 1 kap. en ny 1 a §, till 5 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat genom nämnda lagar av den 27 februari 1987, den 18 december 1992 och den 12 juli 1993 samt lagar av den 9 december 1990, den 27 mars 1991, den 30 december 1991 och den 30 december 1992 (98/90, 620/91, 1692/91 och 1651/92), en ny 14 punkt, till 2 kap. en ny 5 a §, till 13 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 30 december 1993 (1541/93) nya 3 och 4 mom. samt till 4 kap. nya 16 a och 23 a §§som följer:

1 §
Lagens syfte och tillämpningsområde

Till utkomstskydd är dessutom enligt denna lag den berättigad som idkar företagsverksamhet. Stadgandena i 13 § 2 mom., 16 § 1-7 mom., 17 § 1 mom. 1-3 punkten, 23 § och 26 § 2 mom. tillämpas dock inte på den som idkar företagsverksamhet.


1 a §
Person som idkar företagsverksamhet

En person anses idka företagsverksamhet så som avses i denna lag om han för sin huvudsyssla är skyldig att uppta försäkring enligt lagen om pension för företagare (468/68) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69) och dessutom en person, som

1) arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag där han själv har minst 15 procent eller hans familjemedlemmar ensamma eller tillsammans med honom har minst 30 procent av aktiekapitalet eller av den rösträtt som aktierna medför, eller annars motsvarande bestämmanderätt i bolaget, eller

2) arbetar i ett aktiebolag där han själv eller hans familjemedlemmar ensamma eller tillsammans med honom har minst hälften av aktiekapitalet eller den rösträtt som aktierna medför, eller annars motsvarande bestämmanderätt i bolaget, eller

3) så som stadgas i 1 eller 2 punkten arbetar i ett annat företag eller en annan sammanslutning där han eller hans familjemedlemmar ensamma eller tillsammans med honom anses ha en sådan bestämmanderätt som avses i de nämnda punkterna.

En person anses ha ledande ställning i ett företag om han är verkställande direktör eller styrelsemedlem i ett aktiebolag eller om han har motsvarande ställning i ett aktiebolag eller ett annat företag eller en annan sammanslutning.

Såsom familjemedlem till den som arbetar i ett företag betraktas hans make och en person som är hans släkting i rätt upp- eller nedstigande led och bor tillsammans med honom i gemensamt hushåll. Makar som till följd av söndring varaktigt bor åtskils betraktas inte som makar.

3 §
Verkställande organ

Arbetskraftskommissionerna eller arbetskraftsbyråerna skall om de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för utkomstskydd, om vilka stadgas i 4 §, 5 § 1 mom. 3 och 10 punkten samt 2 och 6 mom., 5 a § samt 7-11 §§, ge ett utlåtande som är bindande för respektive socialförsäkringskommission och arbetslöshetskassa så som närmare stadgas genom förordning. Arbetskraftskommissionen eller arbetskraftsbyrån skall på begäran av arbetslöshetskassan eller socialförsäkringskommissionen utan dröjsmål komplettera sitt utlåtande.

Bindande utlåtande avges dock inte om arbetstagaren för en viss tid har permitterats så som avses i 17 § och permitteringen omfattar minst tio arbetstagare.

5 §
Begränsningar i rätten till arbetslöshetsdagpenning

Berättigad till arbetslöshetsdagpenning är inte en person:


9) för den tid som han åtnjuter generationsväxlingspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69) eller lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/90) eller avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/94);


14) som har idkat företagsverksamhet och som avses i 1 a §, för den tid över vilken vinsten från försäljning av företagsegendomen i anslutning till nedläggningen av företaget kan periodiseras enligt arbetsinkomsten. Vinst från försäljning av anläggningstillgångar anses ansluta sig till nedläggningen av ett företag också om vinsten har erhållits under de sex månader som närmast föregick nedläggningen eller ett bevisligt avbrott i företagets verksamhet. Om försäljningsvinsten och hur den skall bestämmas kan stadgas närmare genom förordning.

5 a §
Företagare i huvudsyssla

En person är inte berättigad till arbetslöshetsdagpenning för den tid som han är sysselsatt inom företagsverksamhet eller på motsvarande sätt i eget arbete. Med företag avses även lantbruksföretag.

En person anses vara sysselsatt enligt 1 mom., om han som arbetslös inleder företagsverksamhet enligt 1 a § eller eget arbete och arbetsinsatsen är så stor att den hindrar honom att ta emot heltidsarbete.

En person som tidigare såsom huvudsyssla har idkat företagsverksamhet som avses i 1 a § eller på motsvarande sätt har varit sysselsatt i eget arbete, anses vara sysselsatt enligt 1 mom. tills han bevisligen helt och hållet har upphört med verksamheten. Efter att företagsverksamheten eller det egna arbetet bevisligen har avbrutits anses personen dock vara sysselsatt tills verksamheten i en följd har varit avbruten under fyra månader. Denna inskränkning tillämpas dock inte på

1) den som skall betraktas som en företagare som kan jämställas med en löntagare; med en företagare som kan jämställas med en löntagare avses en företagare som själv deltar i arbetsprestationen och som står i ett stadigvarande uppdragsförhållande till huvudsakligen en uppdragsgivare under vars omedelbara ledning och övervakning han står; vidare förutsätts det att han under det år som föregått den tidpunkt då han anmälde sig som arbetssökande i allmänhet inte har haft flera än en utomstående anställd åt gången,

2) den vars företagsverksamhet på grund av naturförhållandena är säsongbetonad, eller

3) den vars företagsverksamhet är en bisyssla, förutsatt att det på basis av hans tidigare arbete eller annars kan antas att den arbetsmängd företagsverksamheten kräver är så obetydlig att den inte utgör ett hinder för mottagande av arbete på heltid.

9 §
Rätt till arbetslöshetsdagpenning i vissa fall

Den som under de närmast föregående sex månaderna innan han anmälde sig vid arbetskraftsbyrån har varit mindre än sex veckor på arbetsmarknaden och inte kan ange något godtagbart skäl till sin frånvaro, har under sex veckor efter det han anmälde sig som arbetssökande inte rätt till arbetslöshetsdagpenning. En person anses ha varit på arbetsmarknaden om han har haft sådant arbete som avses i 16 § 2 mom. eller har varit sysselsatt i företagsverksamhet eller varit arbetssökande vid en arbetskraftsbyrå.

13 §
Rätt till grunddagpenning

För den som idkar företagsverksamhet enligt 1 a § blir arbetsvillkoret uppfyllt då han under de närmast föregående 48 månaderna i sammanlagt 24 månader har arbetat såsom företagare i företagsverksamhet som till sin omfattning har varit väsentlig. I arbetsvillkoret kan också inräknas arbete som uppfyller arbetsvillkoret i 2 mom. och som personen i fråga har utfört under de närmast föregående 24 månaderna. Beträffande arbetsvillkoret tillämpas dessutom 16 a § 4-5 mom. Genom förordning kan utfärdas närmare stadganden om vilken omfattning företagsverksamheten skall ha för att arbetsvillkoret skall vara uppfyllt.

På grunddagpenningen tillämpas dessutom 16 § 7 och 8 mom.

16 §
Löntagares rätt till dagpenning avvägd enligt förtjänsten

Berättigad till dagpenning avvägd enligt förtjänsten är medlem av arbetslöshetskassa (försäkrad) som har varit försäkrad åtminstone de sex närmast föregående månaderna och som medan han varit försäkrad i en löntagarkassa har uppfyllt arbetsvillkoret.


Om den försäkrade har varit borta från arbetsmarknaden utan godtagbart skäl längre tid än sex månader eller under en längre tid än 18 månader har arbetat som företagare enligt 1 a §, betalas till honom inte enligt förtjänsten avvägd dagpenning för löntagare förrän han på nytt har uppfyllt det i 1 mom. nämnda arbetsvillkoret. Den 24 månader långa granskningsperioden börjar härvid vid den tidpunkt då han efter sin frånvaro eller efter ovan nämnt företagararbete har börjat arbeta.


16 a §
Företagares rätt till dagpenning avvägd enligt förtjänsten

Berättigad till dagpenning avvägd enligt för tjänsten är en i 1 a § avsedd företagare som är medlem av arbetslöshetskassa och som har varit försäkrad åtminstone de 24 närmast föregående månaderna och som medan han varit försäkrad i en företagarkassa har uppfyllt arbetsvillkoret för företagare.

Arbetsvillkoret för företagare blir uppfyllt då han under de närmast föregående 48 månaderna (granskningsperioden) i sammanlagt 24 månader har arbetat såsom företagare i företagsverksamhet som till sin omfattning har varit väsentlig. Genom förordning kan utfärdas närmare stadganden om vilken omfattning företagsverksamheten skall ha för att arbetsvillkoret skall vara uppfyllt.

Om en medlem av en löntagarkassa inom en månad efter det att han har inlett företagsverksamhet och utträtt ur löntagarkassan blir medlem av en företagarkassa, kan utan hinder av 1 och 2 mom. i arbetsvillkoret för företagare även inräknas högst sex månader av den tid som han såsom medlem av en löntagarkassa har intjänat som arbetsvillkor och försäkringsvillkor enligt 16 § 2 mom.

Om någon på grund av sjukdom, anstaltsvård, värnplikt, studier eller vård av barn eller av annat därmed jämförligt godtagbart skäl är förhindrad att vara på arbetsmarknaden, kan den i 2 mom. nämnda granskningsperioden förlängas i motsvarande mån.

Om den försäkrade har varit borta från arbetsmarknaden utan godtagbart skäl längre tid än ett år, betalas till honom inte enligt förtjänsten avvägd dagpenning för företagare förrän han på nytt har uppfyllt det i 2 mom. nämnda arbetsvillkoret. Den 48 månader långa granskningsperioden börjar härvid vid den tidpunkt då han efter sin frånvaro har inlett företagsverksamhet.

17 §
Rätt till jämkad arbetslöshetsdagpenning

Rätt till jämkad arbetslöshetsdagpenning har under de förutsättningar som nämns i 1 och 2 §§ samt 2-6 kap. i denna lag


6) den som medan han var arbetslös har inlett annan företagsverksamhet än sådan som avses i 5 a § samt


23 a §
Beloppet av företagares enligt förtjänsten avvägda dagpenning

En företagares enligt förtjänsten avvägda dagpenning bestäms med iakttagande i tillämpliga delar av 23 § 1 och 2 mom.

Dagpenningen bestäms på grundvalen av den arbetsinkomst enligt vilken den person som idkat företagsverksamhet under sammanlagt högst 24 månader innan han blev arbetslös har varit försäkrad i en företagarkassa. Arbetsinkomsten får dock inte bestämmas till ett högre belopp än vad den fastställda arbetsinkomsten enligt lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare utgör för nämnda tid eller lönen enligt lagen om pension för arbetstagare i genomsnitt har varit under nämnda tid. Har arbetsinkomsten under ovan nämnda tid ändrats, räknas den dagpenningsgrundande arbetsinkomsten så att det sammanlagda beloppet av de fastställda arbetsinkomsterna divideras med motsvarande tid. En ökning av arbetsinkomsten med mera än 20 procent beaktas dock inte. Genom förordning kan stadgas närmare om fastställande av den arbetsinkomst som ligger till grund för den enligt förtjänsten avvägda dagpenningen.

25 §
Förhöjning av förmånerna

Om den allmänna lönenivån i landet väsentligt förändras, skall de belopp som stadgas i 18 § 1 mom. samt 22 och 24 §§ genom förordning justeras i motsvarighet till förändringen i lönenivån.

26 §
Dagpenningsperiodens längd

Grunddagpenning och enligt förjänsten avvägd dagpenning betalas för sammanlagt högst 500 arbetslöshetsdagar under fyra på varandra följande kalenderår. Om förmåner för vissa arbetslöshetsdagar har utbetalts till den arbetslöse i en annan stat med stöd av en överenskommelse om utkomstskydd för arbetslösa som Finland har ingått med staten i fråga, inräknas också dessa arbetslöshetsdagar i ovan nämnda maximiantal. Det sammanlagda antalet arbets-, självrisk- och ersättningsdagar under varje kalendervecka får vara högst fem. Vid beräknande av maximiantalet på fem dagar betraktas som ersättningsdagar även sådana dagar då den arbetslöse får utbildningsstöd enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning. Såsom självriskdagar betraktas ävende arbetslöshetsdagar som ingår i de tider som nämns i 7 § 1 mom., 8 § och 9 § 1 och 4 mom.


Om någon under den i 1 mom. nämnda tiden om fyra år har uppfyllt det såsom förutsättning för erhållande av dagpenning uppställda arbetsvillkoret under en granskningsperiod om åtta månader, börjar de 500 dagar som avses i 1 mom. och som ingår i fyra på varandra följande kalenderår räknas från början då han på nytt börjar få dagpenning. Detsamma gäller när någon som avses i 1 a § i en följd har uppfyllt arbetsvillkoret i 16 a § 2 mom.

47 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning stadgas om

1) inledande av företagsverksamhet eller eget arbete som avses i 5 a § 2 mom.,

2) nedläggning eller avbrytande av företagsverksamhet eller eget arbete som avses i 5 a § 3 mom.,

3) den arbetserfarenhet som enligt 7 § 2 mom. förutsätts för yrkesskicklighet,

4) de skäliga villkor för tillgång till en lämplig bostad som avses i 7 § 5 mom.,

5) sådan vägande personlig orsak som avses i 7 § 5 mom., samt om

6) utredning enligt 10 § 2 mom. av tillgången på lämplig arbetskraft.


Denna lag träder i kraft den 1 januari1995.

Lagens 13 § 3 mom. och 16 a § skall tillämpas på dem som anmäler sig som arbetslösa arbetssökande efter att lagen har trätt i kraft. I det arbetsvillkor som avses i 13 § 3 mom. inräknas arbete och företagsverksamhet efter den 1 januari 1994. I de fall som avses i 16 a § 3 mom. kan i arbetsvillkoret och försäkringsvillkoret även inräknas tiden innan lagen trädde i kraft, om någon som avses i 1 a § 1 mom. 1-3 punkten ansluter sig till en företagarkassa inom sex månader från det att lagen trädde i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 267/94 ShUB 33/94

Helsingfors den 22 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.