1316/1994

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 1994

Undervisningsministeriets beslut om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

Undervisningsministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §

De offentligrättsliga prestationer för vilka utbildningsstyrelsen uppbär fasta avgifter är

1) deltagande i examen i yrkesutbildningsförvaltning, 200 mark i examensavgift,

2) deltagande i examen i undervisningsförvaltning, 200 mark i examensavgift,

3) deltagande i musikläroanstaltsförvaltning, 200 mark i examensavgift,

4) deltagande i tudelad examen i undervisningsförvaltning, 200 mark för vardera delen,

5) intyg över examen eller delar av den enligt 1-4 punkten, 100 mark i avgift,

6) beviljande en skola som ersätter grundskolan eller ett privat gymnasium rätt att utge betyg, 1 000 mark i avgift,

7) beviljande ett yrkesutbildningscenter för vuxna rätt att utge betyg, 1 000 mark i avgift,

8) tillstånd för ett gymnasium att uppbära elevavgifter, 500 mark i avgift,

9) tillstånd för en yrkesläroanstalt att ändra läroanstaltens verksamhet, 1 000 mark i avgift,

10) tillstånd att ordna allmänna språkexamina, 1 000 mark i avgift,

11) anteckning i den förteckning som utbildningsstyrelsen för över personer som är berättigade att bedöma prestationer i allmänna språkexamina, 200 mark i avgift,

12) konstaterande av behörighet för en tjänst vid en musikläroanstalt, 1 000 mark,

13) beslut om motsvarighet i fråga om sjöfartsutbildning som har slutförts vid en utländsk läroanstalt, 1 000 mark i avgift samt

14) beslut om en yrkesexamens motsvarighet, 500 mark i avgift.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer är även avslag på beslut som nämns i 1 mom.

2 §

De prestationer som utbildningsstyrelsen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) utbildningsservice och konsultation,

2) produktion av läromedel och förlagsverksamhet i samband därmed,

3) dataservice som grundar sig på utbildningsstyrelsens register och databaser samt direktanvändning av databaserna.

4) beställda utredningar och undersökningar samt datainsamling och distribution,

5) publikationer och förlagsservice,

6) annonser i utbildningsstyrelsens publikationer,

7) elektronsika dataprodukter och audvisuella produkter,

8) användning av utbildningsstyrelsens lokaler och utrustning,

9) fotokopir och andra avskrifter,

10) sänding och postning av handlingar och annat material samt

11) annan beställd service.

De i 1 mom. 3, 5 och 7 punkten avseddaprestationerna är dock avgiftsfria, när de anknyter till information och rådgivning om utbildning och stöd för den.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995 och genom det upphävs beslutet av den 1 december 1993 med samma namn (1149/93).

För en sådan i 1 § nämnd prestation, som gjorts anhängig innan detta beslut träder i kraft, fastställs avgiften enligt det beslut som varit gällande när detta beslut träder i kraft.

Helsingfors den 21 december 1994

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Överinspektör
Elsi Veijola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.