1308/1994

Given i Helsingfors den 22 december 1994

Lag om ändring av lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 23 december 1977 om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/77) 2 § 13 punkten och 5 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 2 § 13 punkten i lag av den 21 december 1990 (1209/90) och 5 § 2 mom. i lag av den 30 december 1992 (1557/92), samt

fogas till 2 § en ny 14 punkt som följer:

2 §

Räntestödslån kan beviljas:


13) för sådana miljövårdsfrämjande investeringar i utlandet som har betydande inverkan på miljöns tillstånd i Finland, samt

14) för konsolidering av krediter och krediter för driftskapital vilka hänför sig till växthusföretags och frilandsträdgårdsodlingars produktiva investeringar.

5 §

Av de lån som avses i 2 § 2 punkten godkänner miljöministeriet lånen för vattenvårdsinvesteringar som räntestödslån samt jord- och skogsbruksministeriet övriga lån. Räntegottgörelsen för lånen betalas av vatten- och miljöstyrelsen. Lån som nämns i 2 § 5 och 13 punkten godkänns som räntestödslån av miljöministeriet samt lån som nämns i 6 punkten av trafikministeriet samt lån som nämns i 8 punkten av Försörjningsberedskapscentralen. Räntegottgörelsen för dem betalas av statskontoret. Lån som nämns i 2 § 14 punkten godkänns som räntestödslån av jord- och skogsbruksministeriet och räntegottgörelsen för dem betalas av jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral. Övriga lån godkänns som räntestödslån av respektive centrala ämbetsverk som även betalar räntegottgörelsen för dem. Ministerierna kan även bemyndiga ett centralt ämbetsverk eller en distriktsförvaltningsmyndighet som lyder under ministeriet att som räntestödslån till högst 1 000 000 mark godkänna lån som avses i 2 § 2, 5, 6 och 14 punkten.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 164/94
JsUB 16/94

Helsingfors den 22 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.