1307/1994

Given i Helsingfors den 22 december 1994

Lag om ändring av lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 16 december 1966 om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/66) 2 och 3 §§ samt 4 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 2 § delvis ändrad genom lag av den 4 december 1992 (1205/92), 3 § delvis ändrad genom lag av den 28 december 1990 (1302/90) och 4 § 1 mom. 1 nämnda lag av den 4 december 1992, samt

fogas till lagen en ny 2 a §, som följer:

2 §

Gårdsbrukets utvecklingsfond bildas av de medel som tillhört kolonisationsfonden, de medel som inflyter genom fondens verksamhet, de medel som genom statsbudgeten överförs till fonden samt de medel som strukturfonderna inom Europeiska gemenskapen med stöd av 31 § 2 mom. lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket intäktsför till fonden som en delfinansiering av det stöd som beviljas med fondens medel.

2 a §

Gårdsbrukets utvecklingsfond finns i anslutning till jord- och skogsbruksministeriet. Fonden förvaltas av en direktion som tillsätts av statsrådet. Om direktionens sammansättning och mandatperiod stadgas genom förordning. Direktionen skall

1) svara för att fondens likviditet är tillräcklig,

2) till jord- och skogsbruksministeriet avge utlåtanden om sådana riksomfattande planer som berör fondens medel och som delvis skall genomföras genom finansiering som söks hos Europeiska gemenskapen,

3) till jord- och skogsbruksministeriet avge förslag till verksamhets- och ekonomiplan och eventuellt om statsbudgeten till de delar som gäller fonden och verksamhet som stöds med dess medel,

4) vid behov avge utlåtanden och ta initiativ i ärenden som hör till den verksamhet som stöds med fondens medel och i ärenden som ansluter sig till dem,

5) ge jord- och skogsbruksministeriet förslag till årlig dispositionsplan för fondens medel,

6) fastställa fondens instruktion,

7) godkänna och underteckna fondens bokslut, samt

8) årligen till jord- och skogsbruksministeriet avge en berättelse om fondens verksamhet under det föregående kalenderåret.

Förvaltningen av gårdsbrukets utvecklingsfond sköts till andra delar än de som nämns i 1 mom. av jord- och skogsbruksministeriet så som närmare stadgas genom förordning. Utvecklingsfondens bokföring och betalningsrörelse sköts av jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral enligt vad som särskilt stadgas.

3 §

Gårdsbrukets utvecklingsfonds medel får användas för att förbättra gårdsbrukets struktur, främja landsbygdsnäringarna, förbättra levnadsförhållandena och utkomstmöjligheterna på landsbygden samt främja utvecklande av dessa åtgärder.

Om användningen av fondens medel för dessa ändamål stadgas särskilt genom lag. Medel kan i statsbudgeten anvisas även för andra ändamål i syfte att utveckla gårdsbruket.

Medlen i gårdsbrukets utvecklingsfond skall användas så att syftena enligt landsbygdsnäringslagen och lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/94) främjas.

Fondens medel får användas även för inlösen till staten av sådana lägenheter och områden som sålts på exekutiv auktion enligt vad som stadgas särskilt, samt för anskaffning av lägenheter och områden till staten som säkerhet för statens fordran vid skuldsanering eller annars.

4 §

Den årliga dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond fastställs av jord- och skogsbruksministeriet. Dispositionsplanen skall omfatta en uppskattning av fondens inkomster samt en plan över hur medlen skall användas. I planen skall medel anvisas särskilt för placeringsutgifter och särskilt för konsumtionsutgifter. I planen skall även specificeras de placeringsutgifter och konsumtionsutgifter vilka det är möjligt att delfinansiera med medel ur Europeiska gemenskapens strukturfonder.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 164/94
JsUB 16/94

Helsingfors den 22 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.