1298/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Lag om ändring av 16 § lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 16 § 1 mom. 4 punkten lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/ 69), sådant detta lagrum lyder i lag av den 18 december 1992 (1331/92), samt

fogas till 16 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lag av den 18 december 1992, nya 5 och 6 punkter, varvid den nuvarande 5 punkten blir 7 punkten, som följer:

16 §

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har till uppgift att sköta:


4) avträdelseersättningarna enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/92),

5) avträdelsestöden enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/94),

6) nedläggningsstöden enligt lagen om stöd för nedläggning av växthusproduktion och äppelodling (1297/94), samtDenna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 163/94
JsUB 14/94

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.