1290/1994

Utfärdat i Helsingfors den 15 december 1994

Inrikesministeriets beslut om avgifter för gränsbevakningsväsendets prestationer

Inrikesministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut bestäms om när gränsbevakningsväsendets prestationer skall vara avgiftsbelagda och om avgifternas storlek. Detta beslut gäller även prestationer som staben för gränsbevakningsväsendet utför i egenskap av inrikesministeriets gränsbevakningsavdelning.

Det, huruvida en prestation är avgiftsbelagd eller avgiftsfri, ökar eller minskar inte rätten att utfå prestationer av gränsbevakningsväsendet.

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fast pris

Avgiften för av passkontrollören beviljad genomresevisum är 140 mark och för engångsvisum 180 mark.

Avgiften för tillståndsbeslut av staben för gränsbevakningsväsendet gällande tillstånd till flygfotografering på begränsningsområdet EF R 28 (Östra begränsningsområdet) är 410 mark.

3 §
Offentligrättsliga prestationer till självkostnadsvärde

I 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer, för vilka gränsbevakningsväsendet uppbär en avgift som bestäms till självkostnadsvärdet, är:

1) sjuktransport för att människoliv kan räddas i omständigheter där sjuktransporten inte annars kan utföras,

2) sådan specialtransport av person för tryggande av personens säkerhet, som skall utföras av staten samt

3) utförandet av en sådan tjänstehjälpförpliktelse, som stadgats för gränsbevakningsväsendet med lag eller förordning.

4 §
Med företagsekonomiska grunder prissatta prestationer

Andra i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som gränsbevakningsväsendet prissätter enligt företagsekonomiska grunder är:

1) användning av lokaliteter, materiel och apparater samt användning av den anställda personalen och beväringar i uppgifter utanför gränsbevakningsväsendet,

2) planerings-, expert- och konsulteringstjänster som utförs på beställning,

3) statistik och utredningar samt annan informationstjänst samt

4) annan prestation för utomstående, som grundar sig på beställning eller uppdrag.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

Med detta beslut upphävs det inrikesministeriets beslut (1486/93) som utfärdats den 28 december 1993 om avgifter för gränsbevakningsväsendets prestationer.

Helsingfors den 15 december 1994

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Avdelningschef
Hannu Ahonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.