1267/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Förordning om ändring av förordningen om justitieministeriet

På föredragning av justitieministern

upphävs i förordningen den 10 mars 1989 om justitieministeriet (237/89) 23 § 1 mom. 1 punkten samt 24 och 25 §§, av dessa lagrum 24 och 25 §§ sådana de lyder i förordning av den 15 februari 1991 (307/91), samt

ändras 3 § 1 mom. 6 punkten, 34 § 4 punkten och 36 §, dessa lagrum sådana de lyder i nämnda förordning av den 15 februari 1991, som följer:

3 §

Allmänna avdelningen handlägger ärenden som angår


6) partiregistret och den tillsyn över partierna och den granskning av räkenskaperna och medelsförvaltningen som avses i partilagen (10/69),


34 §

Behörighetsvillkor är


4) för byråchefen och biträdande byråchefen vid straffregisterbyrån juris kandidatexamen, för fångvårdsöverinspektör såsom byråchef juris kandidatexamen och god kännedom om det straffrättsliga påföljdssystemet, för överinspektörerna för utsökningsväsendet juris kandidatexamen och god kännedom om utsökningsväsendet,


36 §

Planeringschefen, byråchefen vid straffregisterbyrån, planeringschef såsom byråchef, lagstiftningsråd såsom byråchef, lagstiftningsråd och produktionschefen utnämns av statsrådet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.