1266/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Förordning om ändring av föreningsregisterförordningen

På föredragning av justitieministern

ändras 2 §, 4 § 3 punkten, 8 § 1 mom. och 10 § föreningsregisterförordningen av den 26 maj 1989 (506/89) samt

fogas till 10 § nya 2 och 3 mom. som följer:

2 §

De i föreningslagen nämnda grund- och ändringsanmälningarna samt anmälningarna om upplösning skall göras skriftligen på blanketter för vilka patent- och registerstyrelsen har fastställt formulär. En anmälan skall göras i tre exemplar och till varje exemplar skall fogas nödvändiga bilagor. Anmälan kan tillställas patent- och registerstyrelsen direkt eller lämnas till en sådan lokal myndighet som åses i 47 § föreningslagen för vidarebefordran till patent- och registerstyrelsen.

Patent- och registerstyrelsen och de lokala myndigheterna skall ha blanketter tillgängliga för allmänheten.

4 §

I förteckningen över föreningar skall antecknas:


3) bestämmelsen i stadgarna om teckning av föreningens namn samt fullständigt namn, adress, hemkommun och personbeteckning eller födelsetid i fråga om styrelsens ordförande och andra personer som har givits rätt att teckna namnet ensam eller tillsammans med någon annan,


8 §

Patent- och registerstyrelsen skickar till den lokala myndigheten på föreningen hemort ett exemplar av registreringsbestutet jämte bilagor samt ett utdrag ur föreningsregistret om föreningen, förutom i de fall då registreringen gäller förhandsgranskning.


10 §

Patent- och registerstyrelsen utfärdar utdrag ur föreningsregistret och kopior av de därtill hörande handungarna mot föreskriven avgift. På motsvarande sätt utfärdar den lokala myndigheten utdrag ur och kopior av handlingar om de föreningar som finns inom myndighetens område. Patent- och registerstyrelsen fastställer formulär för utdragen.

Patent- och registerstyrelsen och den lokala myndigheten kan överlåta uppgifter om de anteckningar som gjorts i föreningregistret och till registret anslutna handlingar som är i deras besittning också i skriftlig form, med hjälp av teknisk anslutning eller i någon annan maskinellt hanterbar form.

En handling som skall ges ur föreningsregistret och som har utarbetats med hjälp av automatisk databehandling kan undertecknas maskinellt. Om detta skall finnas ett omnämnande i handlingen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.