1254/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Lag om ändring av upphovsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/61) 26 d § 2 och 3 mom., sådana de lyder i lag av den 8 juni (442/84) samt

fogas till 26 a §, sådan den lyder i nämnda lag av den 8 juni, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., till 26 d §, sådan den lyder i sistnämnda lag, nya 5-7 mom. och till lagen en ny 56 d § som följer:

26 a §

Den som till återförsäljning erbjuder en i 1 mom. avsedd anordning som en tillverkare eller importör har sålt, skall på uppmaning av den organisation som avses i 26 b § visa att avgift har betalts för anordningen. Om avgiften inte har betalts, skall återförsäljaren betala avgiften. Denne har dock rätt att återkräva avgiften av tillverkaren eller importören.


26 d §

En tillverkare eller en importör av anordningar samt, när organisationen särskilt kräver det, en försäljare som avses i 26 a § 2 mom. skall lämna organisationen de för uppbörden behövliga uppgifterna om de anordningar som de har tillverkat, importerat eller salufört.

Den som med stöd av 1, 2, 5 eller 6 mom. har fått uppgifter om en annans affärsverksamhet får inte utnyttja dem rättsstridigt eller röja dem för någon annan.


Länsstyrelsen kan på ansökan av organisationen förplikta tillverkaren, importören eller en försäljare som avses i 26 a § 2 mom. att vid vite fullgöra sin skyldighet enligt 2 mom. I fråga om utsättande av vite och bestämmande om betalning följs i övrigt viteslagen (1l13/90).

Länsstyrelsen har i syfte att övervaka att den betalningsskyldighet som avses i 26 a § 1 mom. fullgörs rätt att förrätta granskning. Tillverkaren, importören eller den försäljare som avses i 26 a § 2 mom. skall för granskningen bereda inspektören tillträde till de affärs- och lagerlokaler, de markområden och fordon han besitter samt vid behov förete sin bokföring, sin affärskorrespondens, sina upptagningar för automatisk databehandling och andra handlingar, som kan ha betydelse för övervakningen. Den som utför granskningen har rätt att ta kopior av de handlingar som skall granskas. Den som utför granskningen har rätt att anlita en sakkunnig som utses av organisationen för uppbörden. Länsstyrelsen får överlåta de för uppbörden behövliga uppgifterna till organisationen.

Polisen är skyldig att vid behov ge länsstyrelsen handräckning vid utförande av de uppgifter som enligt 6 mom. ankommer på den.

56 d §

Den som uppsåtligen eller av grov vårdslöshet bryter mot stadgandet i 26 d § 2 mom. skall för brott mot upplysningsskyldighet enligt upphovsrättslagen dömas till böter, om inte strängare straff stadgas för gärningen i någon annan lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 278/94
KuUB 13/94

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.