1226/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59) 13 § och 51 § 3 och 4 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 13 § i lag av den 28 december 1990 (1338/90) samt 51 § 3 mom. i lag av den 10 juli 1979 (610/79) och 4 mom., sådant det lyder i lag av den 11 augusti 1978 (612/78), samt

fogas till lagen en ny 13 a §, en ny 14 § i stället för den 14 § som upphävts genom lag av den 17 december 1982 (946/82) samt till 61 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 8 september 1989 (809/89), nya 2 och 3 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 4 mom., som följer:

13 §

En bestämmelse om förskottsinnehållning antecknas i skattekortet eller överförs, utan hinder av sekretesstadgandena, på det sätt som stadgas i 2-4 mom. direkt till arbetsgivaren eller någon annan som är skyldig att verkställa förskottsinnehållning. Bestämmelsen om förskottsinnehållning skall meddelas den skattskyldige.

Skattestyrelsen kan i form av massutlämnande för verkställande av förskottsinnehållning till arbetsgivarna lämna ut bestämmelser om av dessa angivna skattskyldigas förskottsinnehållning.

Skattestyrelsen kan i form av massutlämnande för verkställande av förskottsinnehållning till utbetalare av pensioner och därmed jämförbara utbetalare lämna ut av dessa angivna skattskyldigas personliga innehållningsprocenter.

Skattestyrelsen kan i form av massutlämnande för verkställande av förskottsinnehållning till andra än i 2-3 mom. avsedda, som är skyldiga att verkställa förskottsinnehållning och om vilka stadgas genom förordning, lämna ut identifieringsuppgifter angående skattskyldiga i fråga om alla som är allmänt skattskyldiga samt bestämmelser om förskottsinnehållningen. Uppgifterna kan ges ut förutsatt att användningen och skyddet av uppgifterna har ordnats så som förutsätts i personregisterlagen (471/87).

13 a §

Utbetalare av pensioner och därmed jämförbara utbetalare skall, i enlighet med vad skattestyrelsen bestämmer, i form av massutlämnande för beräkning av innehållningsprocenten tillställa skatteförvaltningen identifieringsuppgifter angående sådana som erhåller pension eller utbetalningar samt andra behövliga uppgifter som skattestyrelsen bestämmer.

14 §

Skatteförvaltningen har rätt att utan avgift få uppgifter för förskottsuppbörd i alla de fall som avses i denna lag.

Om någon statlig eller kommunal myndighet lämnar ut omfattande uppgifter i form av massutlämnande till skatteförvaltningen, ersätter skatteförvaltningen myndigheten för de kostnader som i genomsnitt åsamkats myndigheten, med undantag för kostnader för den allmänna förvaltningen och kapitalkostnader samt hyreskostnader för maskiner och anläggningar och lokalkostnader.

51 §

Beskattningsombud har rätt att söka ändring i beslut som länsskatteverket utfärdat med stöd av denna lag, med undantag av ovan i 21 § avsett beslut om registrering. Statsombud och kommunalombud har rätt att söka ändring i beslut som avses i 16 och 45 §§.

Ändring skall sökas skriftligen. Besvärsskriften skall tillställas länsskatteverket eller länsrätten inom 30 dagar från delfåendet. Ett sådant beslut om förskottsbetalning som avses i 46 §, genom vilket förskottet har ändrats i enlighet med den skattskyldiges yrkande, anses den skattskyldige ha fått del av inom sju dagar efter det att beslutet inlämnats till posten för befordran. Besvärstiden för statsombud, kommunalombud och beskattningsombud räknas från den dag, då beslutet fattas.


61 §

I 13 § 2-4 mom. lagen om förskottsuppbörd avsedda arbetsgivare och andra som är skyldiga att verkställa förskottsinnehållning, de som är anställda hos dem samt personer som utför uppdrag är skyldiga att hemlighålla sådana uppgifter som de erhållit om den skattskyldige för verkställande av förskottsinnehållning och att inte utnyttja dessa uppgifter.

Den som i strid med stadgandet i 2 mom. olovligt röjer eller utnyttjar det som han är skyldig att hemlighålla skall för brott mot sekretesstadgandena i lagen om förskottsuppbörd dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.



Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 276/94
StaUB 72/94

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.