1223/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 3 § 5 punkten inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/92) samt

fogas till lagen en ny 16 a §, som följer:

16 a §
Beskattning av utländska sammanslutningar, europeiska ekonomiska intressegrupperingar och deras delägare

För en i Finland bosatt delägare i en utländsk sammanslutning fastställs en andel av resultatet av sammanslutningens näringsverksamhet, resultatet av jordbruk och inkomsten från övrig verksamhet. Dessa beskattas som inkomst för delägaren efter att från dessa dragits av delägarens andel av tidigare skatteårs förluster från sammanslutningens näringsverksamhet, jordbruk och övriga verksamhet. Delägarens andelar av förlusterna dras av från delägarens andelar av de följande skatteårens resultat av näringsverksamhet, resultat av jordbruk och resultat av övrig verksamhet i tillämpliga delar så som stadgas i V avdelningen.

Inkomst för europeiska ekonomiska intressegrupperingar fördelas för beskattning av delägarna så som i denna lag stadgas om sammanslutningars inkomst. En delägares andel av en europeisk ekonomisk intressegrupperings förlust dras av från delägarens inkomst för skatteåret.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1995.

RP 256/94
StaUB 68/94

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.