1220/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Lag om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område stadgas i denna lag.

I denna lag avses med ömsesidig handräckning mellan myndigheterna den handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och medlemsstaterna i Europeiska unionen om vilken stadgas i Europeiska gemenskapens råds direktiv om ömsesidigt bistånd mellan de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna på den direkta beskattningens område 77/799/EEG (handräckningsdirektivet), sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 79/1070/EEG, genom vilket tillämpningsområdet har utvidgats till att gälla även mervärdesskatt, och genom rådets direktiv 92/12/EEG, genom vilket tillämpningsområdet har utvidgats till att gälla även accis på mineraloljor, alkohol och alkoholdrycker samt på tillverkad tobak.

De behöriga myndigheterna i Finland skall med de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen utbyta alla de upplysningar som kan göra det möjligt för medlemsstaterna att behörigen fastställa de skatter på inkomst- och förmögenhet som avses i artikel 1 i handräckningsdirektivet, samt alla de upplysningar som hänför sig till fastställandet av de indirekta skatter som avses i artikeln.

2 §
Definitioner

De skatter på inkomst och förmögenhet som avses i artikel 1 i handräckningsdirektivet är i Finland särskilt följande skatter och avgifter:

1) de statliga inkomstskatterna,

2) inkomstskatten för samfund,

3) kommunalskatten,

4) kyrkoskatten,

5) folkpensionsförsäkringspremien,

6) sjukförsäkringspremien,

7) källskatten på ränteinkomst,

8) källskatten för begränsat skattskyldig,

9) förmögenhetsskatten, och

10) fastighetsskatten.

De indirekta skatter som avses i artikel 1 i handräckningsdirektivet är i Finland följande:

1) mervärdesskatten,

2) accisen på flytande bränslen,

3) accisen på alkohol och alkoholdrycker, och

4) tobaksaccisen.

3 §
Behörig myndighet

Behörig myndighet enligt artikel 1.5 i handräckningsdirektivet är i Finland finansministeriet eller dess bemyndigade ombud.

4 §
Handräckningens former

Handräckningen omfattar utbyte av upplysningar på anmodan, automatiskt och spontant utbyte av upplysningar samt närvaro av en företrädare från den ena medlemsstatens skattemyndigheter i den andra medlemsstaten så som närmare stadgas i artikel 2-6 i handräckningsdirektivet.

5 §
Särskilda stadganden

Om tidsfrister för lämnandet av upplysningar, stadganden om tystnadsplikt, begränsningar vid utbytet av upplysningar, om förhandlingsförfarandet mellan myndigheterna och om utvecklingen av samarbetet i fråga om utbyte av upplysningar som gäller tillämpningen av handräckningsdirektivet gäller artikel 5 och 7-10 i direktivet.

Denna lag inverkar inte på de eventuellt mera omfattande förpliktelser i fråga om utbyte av upplysningar som ingår i annan lagstiftning eller i de avtal som förpliktar Finland internationellt och som Finland har förbundit sig till eller förbinder sig till.

6 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

7 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 254/94
StaUB 66/94

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.