1217/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Lag om beskattning av delägare i utländska bassamfund

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

En andel av ett utländskt bassamfunds inkomst är skattepliktig inkomst för en allmänt skattskyldig så som stadgas i denna lag.

2 §
Utländskt bassamfund

Med ett utländskt bassamfund avses i denna lag ett samfund i vilket i Finland allmänt skattskyldiga har bestämmanderätten och för vilket den verkliga nivån på inkomstbeskattningen i samfundets hemviststat är lägre än 3/5 av beskattningsnivån i Finland för ett samfund med hemvist här.

Utan hinder av 1 mom. anses dock inte som utländskt bassamfund

1) ett samfund vars inkomst enligt utredning har influtit av industriell produktionsverksamhet eller rederiverksamhet som samfundet bedrivit i hemviststaten eller från prestationer betalda av ett sådant samfund inom en och samma koncern som avses i 1 kap. 2 § lagen om aktiebolag (734/78) vilket har hemvist i denna stat och där bedriver industriell produktionsverksamhet, eller

2) ett samfund med vars hemviststat Finland har i kraft ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning, om samfundet enligt avtalet skall anses ha hemvist i denna stat och avtalet tillämpas på inkomst som samfundet får, förutsatt att samfundsbeskattningen i staten i fråga kan anses vara jämförbar med den finska samfundsbeskattningen.

Om de stater där samfundsbeskattningen anses motsvara de förutsättningar om vilka stadgas i 2 mom. 2 punkten stadgas genom förordning.

3 §
Bestämmanderätt

Bestämmanderätt som avses i 2 § 1 mom. i ett utländskt samfund anses föreligga, om en eller flera här allmänt skattskyldiga direkt eller indirekt innehar sammanlagt minst 50 procent av samfundets kapital eller av det sammanlagda röstetal som aktierna eller andelarna i samfundet medför. Bestämmanderätt anses även föreligga om en eller flera här allmänt skattskyldiga har rätt till minst 50 procent av avkastningen av samfundets förmögenhet.

4 §
Skattepliktig inkomst

Skattepliktig inkomst är den andel av ett utländskt bassamfunds inkomst som svarar mot den skattskyldiges direkta och utländska indirekta ägoandel eller mot dennes ställning som förmånstagare, om den skattskyldige ensam eller tillsammans med andra inom samma intressesfär äger minst 10 procent av samfundets kapital eller i egenskap av förmånstagare är berättigad till en andel på minst 10 procent av avkastningen av samfundets kapital.

Dividend eller annan vinstutdelning som delägare som avses i 1 mom. fått från ett utländskt bassamfund utgör skattepliktig inkomst endast till den del den överstiger det belopp som under samma skatteår eller de fem föregående skatteåren enligt 1 mom. har räknats som skattepliktig inkomst för delägaren.

5 §
Avdrag av förlust

En i 4 § avsedd delägares andel av ett utländskt samfunds förlust dras av från delägarens enligt denna lag beskattningsbara andel av inkomsten för samma samfund under de fem skatteår som följer efter förluståret allteftersom inkomst uppkommer.

6 §
Avräkning av utländsk skatt

Från skatten på inkomst som beskattas enligt denna lag avräknas beloppet av de statliga inkomstskatter som det utländska bassamfundet har betalt på samma inkomst.

Om det utländska samfundet har hemvist i en stat med vilken Finland har i kraft ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning, avräknas enligt 1 mom. de skatter som enligt avtalet skulle avräknas till förmån för den skattskyldige om denne hade betalt dem. Med stöd av detta moment görs inga avräkningar för skatt som enligt avtalet skall avräknas, till den del som den överskrider det faktiska skattebelopp som bassamfundet har betalt.

En avräkning som avses i 1 och 2 mom. får inte överstiga beloppet av de skatter som i Finland skall betalas för samma inkomst.

7 §
Uppgiftsskyldighet

Den skattskyldige skall i sin skattedeklaration uppge och till deklarationen foga uppgifter och utredningar om det utländska bassamfundet så som stadgas i beskattningsförordningen (530/59).

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1995.

RP 155/94
StaUB 75/94

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.