1215/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59) 4 och 6 §§ och 51 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 4 § delvis ändrad genom lag av den 30 december 1992 (1549/92), 6 § i lag av den 13 augusti 1976 (670/76) och 51 § 1 mom. i lag av den 17 december 1982 (946/82), samt

fogas till lagen en ny 4 a § i stället för den 4 a § som upphävts genom lag av den 22 februari 1991 (352/91) samt nya 6 a-6 c och 24 a §§ som följer:

4 §

En arbetsgivare är skyldig att verkställa förskottsinnehållning på den lön som han utbetalar.

Med lön avses

1) varje slag av lön, arvode, förmån och ersättning som fås i arbets- eller tjänsteförhållande,

2) mötesarvode, personligt föreläsnings- eller föredragsarvode, arvode för medlemskap i förvaltningsorgan, verkställande direktörs arvode, lön som lyfts av en bolagsman i ett öppet bolag eller ett kommanditbolag samt ersättning för förtroendeuppdrag.

När det övervägs om en ersättning har erhållits i arbetsförhållande beaktas inte sådana omständigheter som står utanför avtalsförhållandet mellan den som låter utföra arbetet och den som utför det och som inte kan iakttas av den som låter utföra arbetet. Sådana omständigheter kan vara till exempel antalet uppdragsgivare för den som utför arbetet och omfattningen av hans övriga verksamhet.

Till lönen hänförs även naturaförmåner som beräknas i pengar enligt de grunder som skattestyrelsen fastställer. Såsom lön anses även förmåner enligt 66-68 §§ inkomstskattelagen (1535/92) samt förmåner som avses i lagens 69 § till den del de inte är sedvanliga och skäliga.

Med arbetsgivare avses den för vars räkning det arbete utförs för vilket lönen betalas. Är arbetsgivarna flera, ansvarar de solidariskt för skyldigheterna enligt denna lag.

4 a §

Fysiska personer och dödsbon är skyldiga att verkställa förskottsinnehållning på den lön samt på de i 6 § nämnda ersättningar som de utbetalar endast om beloppet av de prestationer som betalas till samma mottagare under ett kalenderår överstiger det belopp som skattestyrelsen årligen fastställer eller om prestationen anknyter till betalarens näringsverksamhet eller annan förvärvsverksamhet.

6 §

Förskottsinnehållning skall, även om betalningen inte bör betraktas som lön, verkställas

1) på ersättning som betalts för ett arbete, ett uppdrag eller en tjänst som utförts åt någon annan,

2) på idrottsmans arvode,

3) på ersättning som betalats för användning av, nyttjanderätt till eller försäljning av nyttjanderätten till upphovsrätten i fråga om ett litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk eller rätt som baserar sig på ett fotografi, eller för användning av, nyttjanderätt till eller försäljning av nyttjanderätten till ett patent, ett varumärke, ett mönster, en modell, en ritning, en hemlig formel eller en tillverkningsmetod, eller en ersättning som betalats för uppgifter om industriella, kommersiella eller vetenskapliga rön.

Förskottsinnehållning som avses i 1 mom. 1 och 3 punkten skall dock inte verkställas, om den som tar emot betalningen är införd i förskottsuppbördsregistret.

Vad denna lag stadgar om lön, arbetsgivare och löntagare gäller på motsvarande sätt en sådan betalning på vilken förskottsinnehållning enligt denna paragraf skall verkställas, samt utbetalaren och mottagaren av betalningen.

6 a §

Länsskatteverket antecknar på ansökan i förskottsuppbördsregistret den som bedriver eller sannolikt börjar bedriva näringsverksamhet, jordbruk eller någon annan förvärvsverksamhet, för vars del den erhållna ersättningen inte skall betraktas som lön enligt 4 § eller som idrottsmans arvode, om inte något annat följer av 6 b § 3 mom.

Länsskatteverket kan också utan ansökan införa dem som bedriver sådan verksamhet som nämns i 1 mom. i förskottsuppbördsregistret.

Uppgiften om att någon är införd i förskottsuppbördsregistret är offentlig.

6 b §

Ur förskottsuppbördsregistret avförs en registrerad som begär det. Ur registret kan avföras den som inte bedriver sådan verksamhet som avses i 6 a § 1 mom.

Ur förskottsuppbördsregistret kan avföras en registrerad som väsentligen försummar skattebetalningen, bokföringsskyldigheten, den anmälnings-, eller anteckningsskyldighet som gäller beskattningen eller sina andra skyldigheter i fråga om beskattningen.

Ur förskottsuppbördsregistret kan också avföras eller registrering vägras

1) den som på grundval av sina tidigare försummelser eller försummelser av samfund eller sammanslutningar som denne lett kan antas väsentligen försumma sin skyldighet enligt 2 mom.,

2) ett samfund eller en sammanslutning som på grundval av tidigare försummelser av den som leder samfundet eller sammanslutningen eller tidigare försummelser av andra samfund eller sammanslutningar som denne lett kan antas väsentligen försumma sin skyldighet enligt 2 mom.

Den som avförts ur förskottsuppbördsregistret skall underrättas om detta. Information om att någon avförts ur registret kan också ges på annat sätt eller uppgifter därom publiceras på det sätt som skattestyrelsen bestämmer.

Den som avförts ur registret införs på ansökan i registret efter att de försummelser som legat till grund för avförandet ur registret har rättats till eller senast två år efter avförandet ur registret, om det inte skall anses uppenbart att försummelserna fortsätter.

6 c §

Den som är införd i registret och den som ansöker om registrering skall för registerföringen lämna länsskatteverket de uppgifter som stadgas genom förordning.

Behörigt länsskatteverk i registreringsärenden är det länsskatteverk inom vars tjänsteområde den som är införd i registret eller den som ansöker om registrering har sin hemkommun. Om den som är införd i registret eller den som ansöker om registrering inte har hemkommun i Finland, behandlar Nylands länsskatteverk ärendet.

24 a §

Den betalningsskyldighet som avses i 24 § behöver inte åläggas till följd av försummad förskottsinnehållning enligt 6 § 1 mom. 1 eller 3 punkten, om det finns särskilda skäl.

51 §

Ändring i en bestämmelse som med stöd av 13 § givits om den skattskyldiges förskottsinnehållning eller i en bestämmelse som med stöd av 43 § givits om förskott får inte sökas genom besvär, förrän anhållan om rättelse av bestämmelsen har gjorts på det sätt som förutsätts i 16 och 46 §§. I ett beslut om förskottsuppbördsregistrering enligt 6 a § genom vilket den som saken gäller har införts i förskottsuppbördsregistret får ändring inte sökas genom besvär förrän den som är införd i registret i enlighet med 6 b § 1 mom. har begärt att bli avförd ur registret. I skattedirektörens avgörande som avses i 15 § 2 mom. eller i ett beslut av länsskatteverket om registrering som avses i 21 § får ändring inte sökas genom besvär.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995, dock så att 4 a § träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 126/94
StaUB 74/94

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.