1207/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Lag om ändring av lagen om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § och 2 § 2 mom. lagen den 4 december 1992 om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (1200/92), samt

fogas till 2 § ett nytt 3 mom. och till 3 § ett nytt 2 mom. som följer:

Verksamhetsområde och uppgifter
1 §

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral är en serviceenhet som lyder under jord- och skogsbruksministeriet och vars uppgift är att

1) utarbeta och publicera officiell jordbruksstatistik,

2) producera tjänster i anslutning till statistikföringen i fråga om landsbygdsnäringarna och informationsförsörjningen,

3) upprätthålla ett landsbygdsnäringsregister,

4) sköta datatekniska sakkunniguppdrag i anslutning till Europeiska unionens integrerade förvaltnings- och övervakningssystem för landsbygdsnäringarnas del, samt

5) producera sakkunnigservice inom informationsförvaltningen för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

2 §

Informationstjänstcentralen sköter gårdsbrukets utvecklingsfonds betalningsrörelse-, bokförings- och uppbördsuppgifter samt andra uppgifter enligt lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/66) enligt vad som därom stadgas eller föreskrivs särskilt.

Informationstjänstcentralen sköter interventionsfondens betalningsrörelse-, bokförings- och statistikföringsuppgifter samt andra uppgifter enligt lagen om interventionsfonden (1206/94) enligt vad som därom stadgas eller föreskrivs särskilt.

3 §

Informationstjänstcentralen kan producera och sälja tjänster även till kunder utanför jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

RP 140/94
JsUB 28/94

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.