1206/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Lag om interventionsfonden för jordbruket

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §
Fondens syfte

För betalning av prisskillnadsersättningar för export, interventionslagring, privat lagring och prissänkningsersättningar för vissa jordbruksprodukter enligt Europeiska unionens jordbrukspolitik finns i Finland en interventionsfond, nedan fonden, som lyder under jord- och skogsbruksministeriet.

Om betalningen av de i 1 mom. avsedda utgifterna bestäms närmare genom beslut av jord- och skogsbruksministeriet.

2 §
Fondens medel

De ersättningar som betalas av Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket för kostnaderna för prisskillnadsersättningar för exporten, interventionslagring, privat lagring och prissänkningsersättningar för vissa jordbruksprodukter skall intäktsföras till fonden.

3 §
Fondens upplåning

Fonden kan med tillstånd av statsrådet och på de villkor som det godkänner ta upp lån för tillfällig finansiering av åtgärder som avses i 1 §. Lånens totala belopp inte samtidigt får överstiga 1 500 miljoner mark. Lånen upptas i fondens namn och räntorna och amorteringarna betalas av fondens medel.

4 §
Direktionen

Fonden har en direktion om vars uppgifter, sammansättning och tillsättande stadgas närmare genom förordning.

5 §
Fondens personal

Fonden får anställa personal i arbetsavtalsförhållande för att sköta fondens uppgifter.

6 §
Fondens utgifter

Utgifterna för prisskillnadsersättningar för export, interventionslagring, privat lagring och prissänkningsersättningar för vissa jordbruksprodukter enligt Europeiska unionens jordbrukspolitik samt för fondens övriga verksamhet betalas ur fonden.

7 §
Betalningsrörelse-, bokförings- och statistikuppgifter

Fondens betalningsrörelse, bokföring och statistikuppgifter sköts av jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral.

8 §
Revision

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter varje år två revisorer, av vilka den ena skall vara av Centralhandelskammaren godkänd revisor (CGR) och den andra revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR), för att granska fondens förvaltning, ekonomi och räkenskaper.

Fonden är underställd statsrevisorernas och statens revisionsverks granskning.

Europeiska unionens kommissions behöriga inspektörer har rätt att få alla handlingar som gäller fonden till påseende.

9 §
Fastställande av bokslutet

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer fondens bokslut.

10 §
Arbetsordning

Fondens arbetsordning fastställs av direktionen.

11 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagenförutsätter får vidtas innan den träder ikraft.

RP 147/94
StaUB 43/94

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.